Att motverka korruption ökar tilliten | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Korruptions resurssida

Att motverka korruption ökar tilliten

Att motverka korruption är en grundbult för att nå samtliga utvecklings- och hållbarhetsmål för Åland och mer specifikt är det ett delmål i tillitsmålet (mål 2). Korruption undergräver tilliten både mellan människor och till institutioner. Under år 2022 genomfördes en tillitsstudie på Åland och nära en fjärdedel av respondenterna uppgav att de har personliga eller en närstående person med erfarenhet från någonting som kan kallas för korruption. Mot bakgrunden av resultaten i tillitsstudien behöver vi bättre förstå vilka former korruption kan ta på Åland och hur vi kan förebygga och förhindra att den uppstår.

Även om mutor, som oftast förknippas med korruption, är ovanliga på Åland och i Norden är det många som uppfattar att det förekommer korruption. En förklaring är att det snarare är andra former av korruption än erbjudanden av mutor som förekommer. Enligt flera studier, bland annat Brottsförebyggande Rådet Brå, Tillitsbarometern i Sverige, ÅSUB:s Tillitstudie för Åland, uppfattar nästan dubbelt så många eller mer än hälften (Åland) att nepotism är mycket eller ganska vanligt förekommande. Därför bör arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen utvecklas mot en bred definition som inkluderar fenomen så som att utnyttja sin offentliga ställning för egen vinning på otillbörligt sätt, annat agerande som är olagligt men inte omfattas av straffrätten, samt agerande där objektiviteten går att ifrågasätta. 

En arbetsgrupp, ledd av Salla Nazarenko har studerat korruption i Finland menar att myten om att vi är korruptionsfria fungerar som en broms för bekämpningen av korruption. Det satsas för lite resurser för att bekämpa och följa med korruption, och det är ofta medierna som lyfter upp korruptionsfall. 

Särskilt viktigt är det att kommunerna och landskapet med dess myndigheter tar frågan på allvar eftersom dessa befinner sig i riskområden, dvs har verksamheter som är kända för att locka till sig korruption.  

Nästan alla riskområden för korruption är förknippade med dålig samhällsstyrning, favorisering och diskriminering samt undanhållande av information och handlingar (se Antikorruption.fi

På den här sidan hittar du tips och information som kan bidra till att öka kunskapen om hur vi motverkar korruption på Åland.

Resurssidan är framtagen genom bärkraftsteamet för mål 2, Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Har du fler tips och förslag, kontakta målansvarig Johanna Fogelström-Duns.