Mål 6 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mål 6 Kraftigt Minskad Klimatpåverkan

Mål 6

Kraftigt minskad klimatpåverkan

Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 (utsläppen av växthusgaser minskar och upptaget i kolsänkor ökar så att utsläppen senast år 2035 är högst lika stora som upptaget. Upptaget fortsätter därefter att öka medan utsläppen fortsätter att minska). Syftet är att leva upp till Parisavtalet och ta ansvar för kommande generationer. Samtidigt skapas nya tillväxtmöjligheter och stärkt konkurrenskraft. För att målet ska nås bör Åland uppfylla nedanstående delmål senast år 2030.

Delmål

6.1 80 % lägre totala växthusgasutsläpp (exklusive övrig sjöfart, all sjöfart förutom skärgårdsfärjorna) jämfört med 2005.
6.2 50 % lägre växthusgasutsläpp från vägtrafiken jämfört med 2005.
6.3 100 % av elanvändningen kommer från fossilfria energikällor.
6.4 Ingen fossil uppvärmning av byggnader.

Det sjätte strategiska utvecklingsmålet och dess delmål ovan utgör den första av tre pelare i Ålands klimatmål. Den andra pelaren utgörs av de konsumtionsbaserade utsläppen, vilka omfattas av delmål 7.9 i strategiskt utvecklingsmål 7 (hållbar konsumtion och produktion). Den tredje pelare utgörs av utsläppen från färjetrafiken till och från Åland, vilka förutsätts hanteras inom ramen för EU:s utsläppshandel.

Huvudindikatorer

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av FN:s globala mål 7 (hållbar energi för alla) och mål 13 (bekämpa klimatförändringen) för hållbar utveckling.