Mål 6 | Bärkraft.ax
Kraftigt minskad klimatpåverkan mål 6

Mål 6

Kraftigt minskad klimatpåverkan

Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 (utsläppen av växthusgaser minskar och upptaget i kolsänkor ökar så att utsläppen senast år 2035 är högst lika stora som upptaget. Upptaget fortsätter därefter att öka medan utsläppen fortsätter att minska). Syftet är att leva upp till Parisavtalet och ta ansvar för kommande generationer. Samtidigt skapas nya tillväxtmöjligheter och stärkt konkurrenskraft. För att målet ska nås bör Åland uppfylla nedanstående delmål senast år 2030.

Delmål:

6.1 80 % lägre totala växthusgasutsläpp (exklusive övrig sjöfart, all sjöfart förutom skärgårdsfärjorna) jämfört med 2005.
6.2 50 % lägre växthusgasutsläpp från vägtrafiken jämfört med 2005.
6.3 100 % av elanvändningen kommer från fossilfria energikällor.
6.4 Ingen fossil uppvärmning av byggnader.

Huvudindikatorer: Kraftigt minskad klimatpåverkan