Mål 6 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 6, en elkontakt med ett löv

Mål 6

Kraftigt minskad klimatpåverkan

Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035.* Syftet är att leva upp till Parisavtalet och ta ansvar för kommande generationer. Samtidigt skapas nya tillväxtmöjligheter och stärkt konkurrenskraft. För att målet ska nås bör Åland uppfylla nedanstående delmål senast år 2030.

Delmål för mål 6:

6.1 80 % lägre totala växthusgasutsläpp (exklusive övrig sjöfart**) jämfört med 2005

6.2 50 % lägre växthusgasutsläpp från vägtrafiken jämfört med 2005

6.3 100 % av elanvändningen kommer från fossilfria energikällor

6.4 Ingen fossil uppvärmning av byggnader

* Utsläppen av växthusgaser minskar och upptaget i kolsänkor ökar så att utsläppen senast år 2035 är högst lika stora som upptaget. Upptaget fortsätter därefter att öka medan utsläppen fortsätter att minska.

** All sjöfart förutom skärgårdsfärjorna.

Huvudindikatorer för strategiskt utvecklingsmål 6

19. Totala koldioxidutsläpp 

20. Mängd/andel lokalproducerad fossilfri el

21. Mängd total fossil- och fossilfri energianvändning

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 6

MINSKA DITT BILKÖRANDE
- Lämna bilen hemma genom att cykla eller åka buss. Turas om med en kollega, grannen eller sambon om att köra bil och samåk så mycket som möjligt. 

BYT TILL GRÖN EL
- Byt till grön el hos befintlig elleverantör eller byt elleverantör för lokalproducerad, grön el.

TÄNK LÅNGSIKTIGT
- Vid renovering eller nybyggnation av hus finns stora möjligheter för hållbara materialval och långsiktigt minimerad energiförbrukning.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ
- Genom sänkt inomhustemperatur samt sparsam användning av elapparatur och varmvatten kan du minska din energiåtgång betydande

SMART ENERGY ÅLAND 
- På Smart Energy Ålands hemsida hittar du konkreta tips och inspirerande exepmel på vad som redan gjorts och kan göras för att ta oss närmare ett fossilfritt energisystem, klicka här!

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

7. Hållbar energi för alla

13. Bekämpa klimatförändringen

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.