Nordiska rådet och ministerrådet | Bärkraft.ax

Nordiska rådet och ministerrådet

Vår vision 2030, som antogs av de nordiska regeringscheferna 2019, uttalar att Norden, med utgångspunkt i Agenda 2030, ska bli världens mest hållbara och integrerade region. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden under 2021-2024: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. 

Hållbara och medvetna konsumtionsmönster är avgörande både för att utvecklings- och hållbarhetsagendan samt Vår vision 2030 ska kunna förverkligas. Nordiska ministerrådet har, med aktivt stöd från Åland, lanserat fleråriga flaggskepps-programmet ”Hållbara livsstilar i Norden”. Minister Alfons Röblom deltog vid Nordiska ministerrådets lansering av programmet i november 2021 och Åland deltar i programmets styrgrupp. 

Med inspiration bland annat från bärkraft-nätverket har Nordiska ministerrådet under 2021 bidragit till etablerandet av ett nordiskt civilsamhällsnätverk för Vår vision 2030. I nätverket ingår totalt 40 personer, varav två av dessa representerar Röda Korset på Åland (Dan Sundqvist) respektive Ålands Näringsliv (Björn Kalm). Civilsamhällsnätverkets arbetsformer struktureras med stöd av en oberoende koordinator (Global Utmaning) och under 2022 kommer kunskaps- och erfarenhetsutbyte att ske regelbundet mellan Nordiska ministerrådet och civilsamhällsnätverket.

Såväl lagtingets delegation till Nordiska rådet som landskapsregeringen deltar aktivt i arbetet med förverkligandet av Vår vision 2030.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.