Mål 5 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 5, tecknad karta över Åland

Mål 5

Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Attraktionskraft förutsätter framåtrörelse. En annan förutsättning är en användning av ordet ”vi” på ett välkomnande sätt: det är ett ”vi” som är till för alla som vill bo och verka på Åland, och det är ett ”vi” som öppnar upp för världen. 

Delmål för mål 5: 

5.1 Åland ska ha 35 000 invånare.

5.2 Åland ska ha 14 000 arbetsplatser i privata näringslivet.

5.3 Åland ska ha 300 000 övernattande besökare årligen*.

* I kommersiell logianläggning. Besökare främst från närregionerna.

År 2030 har Åland har en hög attraktionskraft både för boende och icke-boende och som destination och för investeringar. Bevarandet av och tillgängligheten till naturen är säkerställd med fokus på kustnära områden (koppling till strategiskt utvecklingsmål 4).

Stimulans och uppmuntran sker för ett livskraftigt föreningsliv och en livskraftig kultur- och bildningssektor. Konst, design och arkitektur värderas högt och kulturarvet bevaras, synliggörs och utvecklas. 

Den offentliga sektorn är samspelt, serviceinriktad och ekonomiskt stabil och erbjuder kvalificerade och utvecklande arbetsmöjligheter. Fysiska och digitala mötesplatser är tillgängliga för alla.

Näringslivet är framgångsrikt lokalt och internationellt och erbjuder kvalificerade arbetsmöjligheter. Litenheten tas tillvara och företagen verkar för snabb implementering av nya innovationer och tekniska lösningar.

Mariehamn med omnejd är en livskraftig centralort för hela Åland. Den lokala kollektivtrafiken skapar förutsättningar för resurseffektiva och hållbara transporter (koppling till strategiskt utvecklingsmål 7) och hållbara transportmedel används för kontakterna med omvärlden (koppling till strategiskt utvecklingsmål 7).

God samverkan med andra samhällen runt Östersjön; fördjupade relationer särskilt med Stockholm/Uppsala och Åbo/Helsingfors.

Handlingsprogram och åtgärder för motståndskraft mot och förmåga till anpassning till effekterna av klimatförändringarna och andra förändringar är etablerade och genomförda.

Strävan till hög kvalitet på utvecklings- och planeringsprocesser; förstärker attraktionskraften och optimerar synergieffekter mellan natur, kultur, infrastruktur och transporter. Fokus på; god infrastruktur för företag, goda boendemiljöer, mångfunktionella platser och tillgänglig service.

Utvecklings- och planeringsprocesser för mark- och havsanvändning, som kvalitetsmässigt ligger i framkant i nordiskt perspektiv, är en nyckelfaktor för att uppnå en gradvis förstärkning av attraktionskraften. Med hjälp av utvecklings- och planeringsprocesserna optimeras synergieffekterna i samspelet mellan natur, kultur, infrastruktur och transporter. God infrastruktur för företag samt goda boendemiljöer prioriteras. Mångfunktionella platser skapar en levande närmiljö med hög attraktivitet och tillgänglig service.

Huvudindikatorer för strategiskt utvecklingsmål 5

16. Befolkningsförändring (födelsetal, in- och utflyttning)

17. Antal arbetsplatser i företag 

18. Antal anlända övernattande gäster i kommersiella logianläggningar

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 5:

(Källa globalamalen.se)

VAR EN AMBASSADÖR  FÖR ÅLAND
- Tala gott om Åland för dina vänner och bekanta. Se dig själv som en ambassadör för Åland. Mer information på varumarke.ax

ETT SKRÄP OM DAGEN 
- Ha som mål att plocka minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus. På så vis hjälper du till att hålla ditt närområde rent.

UPPLEVA PÅ HEMMAPLAN
- Njut av en teaterföreställning, konsert eller konstutställning så bidrar du till ett aktivt kulturliv på Åland.

TA HAND OM OFFENTLIGA UTRYMMEN
- Gör ditt bästa för att ta hand om offentliga utrymmen. Samla ihop ett gäng kompisar eller en grupp från din arbetsplats eller skola och samla skräp en dag!

STÖTTA ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 
- Stötta de organisationer och föreningar som förespråkar en ökning av utrymmen där människor kan mötas, bättre kollektivtrafik, återvinningssystem och tillgång till offentliga tjänster.

UPPMUNTRA OMRÅDEN FÖR SPORT OCH REKREATION
- Låna ut din röst och stötta områden för sport och rekreation i din närhet. Dessa områden bidrar till att skapa starkare, hälsosammare, gladare och säkrare samhällen.

Utvecklingsmålet bidrar till förverkligandet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

8. Hållbar ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

13. Bekämpa klimatförändringen

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.