Färdplaner | Bärkraft.ax

Färdplaner

För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen till år 2030 behöver vi veta vad vi ska göra och vem som gör vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder som hela det åländska samhället behöver ta sig an för att de sju strategiska utvecklingsmålen ska uppnås. Utöver dessa åtgärderna som beskrivs i färdplanerna genomförs även löpande små och stora insatser av såväl organisationer och privatpersoner.

Färdplanerna är levande dokument som revideras och fylls på allt eftersom arbetet med målen och visionen fortgår. Färdplanerna består av de sju strategiska utvecklingsmålens alla delmål, ansvarsorganisationer samt status för väsentliga och prioriterade åtgärder. Du kan sortera på mål, status och årtal så du enkelt kan läsa om det som intresserar dig mest och var vi ligger i arbetet.

Läs mer om våra mål här

Vill du ge förslag på vad du eller din organisation kan bidra med för att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen? Eller har du förslag på vad någon annan kan göra?

Klicka här för att ge respons

Färdplaner

Visa år

2020
Film Agatha Christies Hjerson
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Kulturbyrån/Filmkommissionär
Status: Under arbete
Delmål: Åland har hög attraktionskraft samt Näringslivet är framgångsrikt lokalt och God samverkan med andra. Produktionsstöd för film är ett sätt att stimulera de kreativa näringarna som ska komma det åländska näringslivet till godo samt ge ökad "footprint" turism. Agatha Christie's Hjerson, tv-serie i åtta avsnitt, kommer ge Åland stor synlighet.
Hållbar offentlig upphandling
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Finans, offentlig sektor, kommunerna
Status: Under arbete
Implementera sociala hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling.
Presentera vattenförbättringar
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Ålands vatten, kommuner, markägare
Status: Under arbete
Landskapsregeringen visar exempel på och stöder vattenförbättrande åtgärder och tar fram informationsmaterial till allmänheten. 
Jämställdhetsplaner
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Myndigheter, kommuner, arbetsgivare, utbildningsanordnare (skolor, läroanstalter)
Status: Under arbete
Syftet med jämställdhets- samt diskrimineringslagen är att alla i samhället behandlas jämlikt. För att förbättra och säkerställa ett systematiskt, återkommande jämställdhetsarbete där personal och elever är delaktiga, är myndigheter, arbetsgivare samt läroanstalter (skolor) skyldiga att upprätta jämställdhetsplaner. En kartläggning inom olika myndigheter, kommuner och skolor på Åland har visat på brister i nuläget vad gäller jämställdhetsplanering. De som har jämställdhetsplaner har ofta en kombinerad jämställdhets- och likabehandlingsplan. De flesta aktörer har uppdaterat eller håller på och uppdaterar sina jämställdhetsplaner. Uppföljning, information, stöd och eventuell fortbildning behövs utifrån de behov ansvariga aktörer har. 
Enskilda avlopp
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Ålands vatten, kommuner, markägare
Status: Under arbete
Helåländskt kommunsamarbete med kartläggning av enskilda avlopp, samt gemensam tillsyn med framtagande av tillsynsvägledning och tillsynsplan.
Varumärkesplattformen Ålandsbilden
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Ålands landskapsregering
Status: Genomförd
Delmål Åland har en hög attraktionskraft. Precis som företag och organisationer har även platser ett varumärke. Det är du och vi som representerar det åländska varumärket. Det vi gör och kommunicerar utåt påverkar omvärldens uppfattning om Åland. Genom att använda oss av gemensamma riktlinjer kan vi skapa ett starkt varumärke och locka fler besökare, boende och företag. Riktlinjer är framtagna och kan användas av alla som kommunicerar Åland.
Delaktighet i nätverket bärkraft.ax
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Nätverket bärkraft.ax:s lotsfunktion
Status: Genomförd
Små och medelstora företag får tydliga sammanhang som möjliggör direkt delaktighet inom nätverket bärkraft.ax. 
Personcentrerad vård
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/ÅHS, KST, kommunerna
Status: Inte påbörjad
Personcentrerad vård (PCV) är ett förhållningssätt som bygger på ett partnerskap mellan patient/klient, närstående och professionella. Den personcentrerade vården är sammanhållen och utgår från personens förmågor, vilja, behov, hälsa och välbefinnande samt sociala och kulturella sammanhang. Att införa PCV kräver grundläggande förändringar både av hur arbetet i vården organiseras och av de traditionella rollerna; PCV är ett förhållningssätt som i grunden förändrar hur vi ser på vårdens uppdrag och som får effekter på hur det dagliga arbetet prioriteras och utförs. Att införa PCV är ett omställningsarbete som tar tid och behöver följas och utvärderas över tid. Lag om patientens ställning och rättigheter https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920785 Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården  https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20000812
Högskolan 2.0
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Högskolan på Åland
Status: Under arbete
En ny strategi är framtagen för Högskolan på Åland där högskolan ska vara en ”Kunskapsspridare med hög efterfrågan”, ”Mötesplats och innovationshus”, ”En magnet som drar kunskap och människor till Åland” samt ”En katalysator för samhällets digitalisering och tillväxt i företag som erbjuder digitaliseringstjänster på export”. Det här en väldigt viktig pusselbit för att öka inflyttningen och Ålands attraktionskraft ur ett flertal perspektiv.
Aktiva närmiljöer
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR, kommuner
Status: Under arbete
Närmiljöer planeras så att alla, oberoende av ålder och funktionsnedsättning, kan vara ute och vara aktiva tillsammans. Vid all samhällsplanering planeras bostadsområden med fokus på den lätta trafiken och så att behov av bilägande/bilkörning minimeras.
Åtgärdsplan för sektorn grossist och dagligvaruhandel
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Status: Genomförd
Förverkliga färdplanen för Hållbar dagligvaruhandel och grossist. Axplock från plan: - Minska förpackningar och emballage och fasa ut emballage av fossilt ursprung - Främja det lokala och ekologiska - Samverka för information och rådgivning - Fasa ut kemikalier som kan vara skadliga för människa och miljö - Höj statusen på yrken för personer som arbetar inom handel. Se länk för färdplan i sin helhet.
Kulturpolitiskt program
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Kulturbyrån
Status: Under arbete
Nytt kulturpolitiskt program med koppling till Utvecklings - och hållbarhetsagendan 2020-2023. Kultur som en utvecklingsstrategi med inriktning på social hållbarhet och konkurrenskraft.
Informationsinsamling
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Under arbete
Insamling av information om invasiva arter från allmänheten med hjälp av ett registreringssystem på nätet.
Kretsloppsanpassat jordbruk
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Jordbrukarna
Status: Under arbete
Belastningsminskande åtgärder och ökat kretslopp inom jordbruk och djurhållning stöds och utvecklas, exempelvis vid gödsling och återanvändning av vatten.
Integrationsprogram
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/ Regeringskansliet
Status: Genomförd
I början av juni 2020 publiceras en integrationsutredning "Att leva och bo som inflyttad på Åland". https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/reports/rapport_2020_3_att_leva_och_bo_som_inflyttad_pa_aland.pdf Utredningen kommer att ligga till grund för Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande åtgärder 2020-2023 som tas fram under 2020.     
Åtgärdsplan för sektorn industri
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Målansvarige, mål 7
Status: Genomförd
En åtgärdsplan för hållbara och medventa produktionsmönster för sektorn industri tas fram på gräsrotsnivå och förankras hos aktörer inom sektorn. 
Kollektivtrafik 2.0
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Infrastrukturavdelningen, LR
Status: Under arbete
Åland saknar i dagsläget en lättillgänglig kollektivtrafik med hög efterfrågan. För många tänkbara inflyttare är det en hygienfaktor att det är möjligt att leva utan bil. Samtidigt saknas det närmast helt en kultur för användning av kollektivtrafik hos oss som idag bor och verkar på Åland. Den 1 januari 2022 övertar landskapsförvaltningen ansvaret för all kollektivtrafik då ansvaret även för stadsbussen överförs till landskapet. För att bidra till en förändrad kultur och ökad efterfrågan skapas ett projekt.
Kulturlagstiftningsrevidering
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR, Kulturbyrån
Status: Under arbete
Revidering av lagstiftning på kulturområdet, bl.a. bibliotekslagen, idrottslagen och ny museilag.
Öppna mötesplatser
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Fredsinstitutet på Åland, tredje sektorns aktörer
Status: Inte påbörjad
Stödja/ upprätthålla/ skapa öppna mötesplatser. Både fysiska som torget och möjliga forum/ arenor för möten och träffar människor emellan. Främja det fredliga, mellanmänskliga och goda samtalet.
Samhälls- och hälsokommunikatörer
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/ Regeringskansliet
Status: Genomförd
Inom ramen för projektet "En säker hamn" utbildas inflyttade på svenska till samhälls- och hälsokommunikatörer. Kommunikatörerna kan anlitas av det offentliga Åland, det privata och av tredje sektorn för att ge grundläggande samhällsinformation om bl.a. arbetsfrågor, jämställdhet, lagstiftning och hälsa på sitt eget modersmål och svenska. Del ett, utbildningen av kommunikatörerna är genomförd hösten 2019-31 jan 2020.  
Strategisk fysisk strukturutveckling
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Infrastrukturavdelningen, LR
Status: Under arbete
Implementeringen av de tre delmålen (för attraktionskraften) riskerar att leda till suboptimering samt att uppnåendet av något av de övriga sex strategiska utvecklingsmålen motarbetas. Ett långsiktigt och systematiskt arbete med strategisk fysisk strukturutveckling bidrar till att minimera dessa risker. Programmet "Fysisk strukturutveckling Åland 2030" har det övergripande målet att bidra till en bebyggelse och regional struktur som möjliggör ett socialt och miljömässigt hållbart, och för människor och företag attraktivt, framtida åländskt samhälle. Det övergripande målet indelas i tre delmål: - En utvecklingsbar samhällsmiljö, - En levande landsbygd och skärgård, - Effektiv markanvändning, säkrade skyddsbehov och klimathänsyn. Rapporten kommer fram till att en decentraliserad centrumutveckling är den önskvärda riktningen för den fortsatta fysiska strukturutvecklingen (främst ny bebyggelse). Detta alternativ bedöms ge de bästa förutsättningarna för en framtida utveckling i linje med rapportens övergripande mål. För att säkerställa att dessa mål uppnås behöver en funktion med ansvar för programmets genomförande upprättas inom landskapsförvaltningen.
Språkinlärning
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Utbildningsbyrån, kommunerna
Status: Under arbete
Se över strukturer för inlärning av svenska, både för inflyttade. Grundskoleutbildning för vuxna är under utveckling inför ht 2021. Förberedande utbildning föreslås införas på gymnasienivå. I läroplanen finns läshöjande insatser i grundskolan och språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Svenska som andraspråk införs i grundskolan 2021. Språkstöd och språklekar i barnomsorgen.
Utökat naturskydd
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR och privata aktörer
Status: Under arbete
Inrättande av fler skyddsområden på Åland
Öka näringsfällor
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, kommuner, markägare
Status: Under arbete
Läckage av näringsämnen samlas i fördröjningsmagasin, våtmarker och andra vattenförbättrande åtgärder.
KST-implementering
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/Socialvårdsbyrån, KST
Status: Genomförd
Implementering av Kommunernas socialtjänst
Vandringsleder och stigar
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Fastighetsverket
Status: Genomförd
Delmål Bevarandet av och tillgänglighet till naturen. Fastighetsverket skyltar upp och snitslar naturreservat och vandringsstigar som är öppna för allmänheten.
Policy för främmande språk
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Regeringskansliet
Status: Under arbete
Utarbeta policy för språkanvändning gällande svenska och andra språk.
Informationsspridning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR, Ålands kommuner
Status: Under arbete
I samband med ny lagstiftning kommer information delges till allmänheten gällande identifikation av invasiva arter och hur dessa ska hanteras. Samma gäller aktörer inom berörda verksamheter som t.ex. avfallshantering och trädgårdshandel. Informationen ska vara specifikt framtagen beroende på vilken grupp den riktas till.
Stödpersonsarvodering
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Kommunerna
Status: Inte påbörjad
Se över arvodering för stödpersoner. Uppdragets art och omfattning varierar. Likaså tillgången till stödpersoner.
Ingångssida med samlad information om Åland för besök, studera, arbeta & bo, företag
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Ålands landskapsregering
Status: Genomförd
Ingångssida med samlad information om Åland på svenska och engelska.
Utveckla barnahusmodellen
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Ansvariga inbjudes att ta initiativ
Status: Inte påbörjad
Följ upp utvecklingsbehoven som synliggjordes i utvärderingen av barnahusmodellen, en modell som tillämpas när barn utsätts för brott. 
Grönområdesplanering
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: Markägare, byggherrar, kommuner och LR
Status: Under arbete
Kommuner och tätorter ska ta med gröna strukturer och korridorer i sin planering för att se till att de utvecklas i takt med det övriga samhället. Underlaget för fysisk strukturutveckling kommer att användas för att behålla och utveckla gröna korridorer.
Karriärbyte
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: AMS, försöksverksamheten Visa vägen
Status: Under arbete
Skapa möjligheter till att byta bransch/yrke/hitta jobb i annan bransch.
Cirkulär fiskeodling
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Fiskodlarna
Status: Under arbete
Fiskodlingskassar byts till cirkulära innovationer, nydesign eller landbaserad fiskeodling. Omsättning av restprodukter främjas, tex genom stöd från operativa programmet för fiskerinäringen och att innovativa projekt styrs till vattenförekomster med måttlig eller sämre status.
Årets stadskärna
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: City Mariehamn
Status: Under arbete
De samverkande parterna inom City Mariehamn har inlett ett utvecklingsarbete som strävar till att Mariehamn skulle utses till "Årets stadskärna " år 2024 (i Finland). Flera investeringar behöver göras och bedömningen görs även utgående från till exempel butikers lönsamhet och öppettider. Ett viktigt delprojekt i att stärka attraktionskraften för "Mariehamnn +".
Socialvårdslagsimplementering
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Socialvårdsbyrån och Näringsavdelningen/AMS
Status: Under arbete
Implementera ny socialvårdslag. Genomföra utbildning. Ta fram samverkansavtal mellan aktörer. Utvärderingsplan.
Informationsinsamling
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR, allmänheten
Status: Under arbete
Allmänheten ska aktiveras att samla in uppgifter om skyddsvärda arter och natur, detta görs genom tvåvägskommunikation och ett registreringsverktyg på landskapsregeringens hemsida. Ett första försök med detta verktyg görs redan 2020 med en specifik organismgrupp.
Kompetenssäkring
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR, KST, kommunerna
Status: Under arbete
Hur kan vi kompetenssäkra de som arbetar med utsatta? Just nu pågår ett nordiskt projekt med 3 åländska deltagare. Uppföljning av rapport från projektet.
Hållbarhet i läroplanen
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Utbildningsbyrån, högskolan, gymnasiet och kommunerna
Status: Under arbete
Samtliga läroplaner genomsyras av hållbarhet. Kunskaper i humanistiska ämnen, social hållbarhet och demokratifrågor premieras.
Museala utställningar
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Genomförd
Samabete mellan miljöbyrån och kulturbyrån för att sprida information till allmänheten om Ålands miljö och naturhistoria genom museala utställningar.
Översyn lagstiftning
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR
Status: Under arbete
Vattenlagstiftningen samt den lagstiftning som rör dricksvatten och avloppsvattenhantering förnyas, så att den uppfyller de vattenrelaterade EU direktivens krav att uppnå god vattenstatus. Lagstiftningen ska ge förutsättningar för de åtgärder som behövs för att skapa god vattenkvalitet. Den lagstiftning som rör dricksvatten och avloppsvattenhantering förnyas så att den motsvarar Finlands vattentjänstlag.
Miljövänliga växtskyddsmedel
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Jordbrukarna
Status: Under arbete
Styrmedel för miljövänliga växtskyddsmedel till jordbruket.
Reviderat artskydd
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Under arbete
En reviderad naturvårdslag med en lista över skyddsvärda arter och biotoper i form av förordningstext snabbar på arbetet för att i lag kunna skydda arter som bedöms som hotade.
Tillräckliga resurser  
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR
Status: Under arbete
Vart sjätte år fastställer landskapsregeringen förvaltningsplan och åtgärdsprogram för sina grundvatten, sjöar, kust- och havsområden i syfte att uppnå god status. Lagtinget avsätter tillräckliga resurser för genomförande av åtgärdsprogrammet.
Miljövänlig upphandling
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, kommuner och offentliga förvaltningar
Status: Under arbete
Reglering vid inköp och upphandling av plastprodukter, engångsplaster, rengöringskemikalier, färg och kosmetika. Information och konsumentupplysning om plaster och gummi i däck, kläder, leksaker, färg och kosmetika.
Individanpassad utbildning
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR, kommunerna, Ålands näringsliv
Status: Inte påbörjad
Skolan ses i högre grad som ett resurscentrum där elever erbjuds individuellt anpassad skolgång och utbildning i kombination med praktiska uppgifter utgående från intresse och förmåga och i samverkan med näringslivet. Detta arbete sker parallellt med arbetet för att minska otrivsel i skolan och arbeta strategiskt med skolavhopp. En del av det Utbildningspolitiska programmet.
Kemikalie- och oljeskydd
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR
Status: Under arbete
Fortsatt arbete för förbättrat oljeskydd. Fortsatta insatser behövs för att förbättra landskapets beredskap för olyckor från olja och kemikalier.
Jämställd skola och fritid
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Status: Under arbete
Motverka sexuella trakasserier och främja jämställdheten i de åländska skolorna och i fritidssektorn. Genom föreläsningar, workshops, handledning, utbildning och samtal får ungdomar, ledare och personal med kunskap och verktyg för att motverka sexuella trakasserier och diskriminering. Arbetet sker genom projektet UNGA- jämställd skola och fritid och fortgår i samråd med skolorna och fritidssektorn. Övergripande mål är att alla ungdomar ska känna sig trygga i skolan och i sin fritidssysselsättning.  
Utbildningsalternativ för personer med funktionsnedsättning
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Utbildningsbyrån, högskolan och gymnasiet
Status: Under arbete
Det finns i nuläget ett allmänt behov av att kartlägga utbildningsutbud, behov och önskemål gällande utbildningsalternativ för personer med funktionsnedsättning. Därefter kan man prioritera och skapa fler utbildningsalternativ för personer med funktionsnedsättning. I åtgärdsprogrammet "Ett tillgängligt Åland" som löper ut 2020, formulerades behovet av att skapa ett bredare utbud av utbildningsalternativ på gymnasienivå, men även riktade insatser kring olika specialbehov. Detta arbete behöver fortsätta. 
Tall Ships Races 2021
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Mariehamns stad och ÅSS
Status: Under arbete
Delmål: Kulturarvet bevaras, synliggörs och utvecklas samt Åland har en hög attraktionskraft både för boende och icke-boende. 
Tankesmedja hållbart liv
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Hållbarhetsrådet
Status: Inte påbörjad
Hur ser våra behov ut inom ramen för ett hållbart liv? Vad nöjer vi oss med? Hur kan vi jobba mindre? Hur ska vi förhålla oss till konsumtion/ statusjakt/övergång till ett mer hållbart liv? Adressera konsumism och hur det kopplas till belöningscentra. En tankesmedja/ forum eller plattform för att utveckla dessa frågor.
Äldrelags- och socialvårdslagsimplementering
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR, Kommunerna, m.fl. aktörer
Status: Genomförd
Implementera äldrelag och nya Socialvårdslagar samt tillämpningsguide för lagarna.
Jobbdelningsmöjligheter
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Ålands näringsliv
Status: Inte påbörjad
Möjligheter att jobba mindre, möjligheter att dela på en tjänst, möjligheter till förkortad (6h) arbetsdag? Två perspektiv att ta i beaktande: 1. I framtiden blir det p.g.a. ökad automatisering och robotisering färre jobb, hur delar vi på dessa? 2. Nu - hur kan vi, om vi så önskar, jobba mindre idag och på det sättet minska stress och få mer tid till vila, nära och kära, kultur och hobbies?
Åländsk VA-plan
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Ålands vatten, kommuner, markägare
Status: Under arbete
Framtagande av en VA-plan för hela Åland. En långsiktig plan för hållbar vattenförsörjning och behandling av avloppsvatten. Planering av ökade renings- och miljökrav av en åldrad VA-infrastruktur. Behov av utbyggda och förbättrade ledningsnät. Aspekter som effekter av klimatförändringen och ökat kretslopp bör beaktas.
NIPÅ LIVE
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: NIPÅ
Status: Genomförd
Delmål: Fysiska och digitala mötesplatser. Nordens institut på Åland arrangerar fredagskonserter samt digitala konstutställningar på nätet.
Hållbarhetsrådgivning
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Bärkraftnätverket
Status: Under arbete
Hållbarhetsrådgivning - hur kan jag göra om jag vill leva hållbart? —vardagstips, se ex. med mat- och livsstilscoachning. Hur når vi alla? Vem står eventuellt utanför?
Hållbar dricksvattenförsörjning
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Ålands vatten, markägare
Status: Under arbete
Dricksvattentäkterna behöver skyddas i ett långsiktigt perspektiv. En strategi tas fram som omfattar både lagstiftning och samråd med vattenbolag, verksamhetsutövare och markägare.
Skolavhoppsstrategi
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Utbildningsbyrån
Status: Under arbete
Jobba strategiskt med problematisk skolfrånvaro på grundskolan och skolavhopp på gymnasialstadiet. Vad vet vi om barn och ungdomar som inte trivs i skolan? --> vi behöver mer kunskap om vilka barn/ungdomar som inte trivs och varför. Utvärdering riktad till vårdnadshavare på lågstadiet har genomförts i januari 2020. Ett utvecklat arbete med att stärka elevers självkänsla - bland annat projekt Positiv psykologi som inletts under 2020. Implementera ett arbetssätt som grundar sig i Positiv psykologi på alla utbildningsnivåer. Fånga upp elever med bristande kunskap tidigt. Strukturerat arbete med att stötta skolgången för barn som lever i utsatthet. Inrätta ett resurscenter för skolpsykologer. Ett proaktivt antimobbingarbete. Sker parallellt med utvecklingen av individanpassad utbildning.
Diskrimineringsrapport
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Ålands ombudsmannamyndighet
Status: Genomförd
I relation till lagstiftning som rör jämställdhet och diskriminering har Ålands ombudsmannamyndighet beställt en "Rapport om upplevd diskriminering i det åländska samhället år 2020" från ÅSUB. Det är 10 år sedan senaste diskrimineringsutredningen gjordes. Rapporten kommer att ge uppdaterad information om ålänningarnas erfarenheter och resultatet kommer analyseras och vara ett underlag för Ålands ombudsmannamyndighets fortsatta arbete. Rapporten är också ett viktigt kunskapsunderlag för kommuner, näringsliv, skolor, hälso- och sjukvård, KST och andra relevanta aktörer och beslutsfattare.
Trygga grundvattenskyddet
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Ålands vatten, markägare
Status: Under arbete
Grundvattenskyddsområden utpekas och skyddas i ett långsiktigt perspektiv.
2021
Eneregieffektivisering
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Status: Under arbete
En viktig del av mål 6 är att öka energieffektiviteten. Inom fastighetsbranschen finns en stor potential att sänka energiförbrukningen.  Landskapsregeringens stödordning för hållbar resursanvändning stöder företags energikartläggningar och insatser för effektivare resursanvändning. Landskapsregeringen stöder även småskalig energistyrning som demonstreras inom projektet Smart Energy Åland.  
Intresseorganisationernas färdplaner
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Lokala intresse- och företagarorganisationer
Status: Under arbete
Intresse- och företagarorganisationerna för olika grenar av åländskt näringsliv tar fram konkreta planer för hur de ämnar bidra till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Dessa planer förankras väl hos medlemmarna.
Informationsförmedling
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Bättre och tydligare information till verksamhetsutövare och entreprenörer gällande förekomster av hotade och skyddsvärda arter för att minska risken för dessa.
Samordna stödfunktioner
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Kommunerna
Status: Inte påbörjad
Samordna stödfunktioner inom skola. Det kan finnas olika tillgång till stöd i olika kommuner/skolor. 
Arbetsgrupp som tar fram underlag för riktlinjer
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Kulturbyrån/Näringsavdelningen
Status: Inte påbörjad
Delmål: Hög attraktionskraft samt Näringslivet är framgångsrikt. Näringslivsutveckling där nya verksamheter ska ha utrymme att växa fram och titta närmare på behovet av att utveckla entreprenörskapet inom kulturella och kreativa näringar.
Multiprofessionellt team
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: KST, skoldistrikten och ÅHS
Status: Inte påbörjad
Tillgängliggöra olika modeller för hur man kan utveckla multiprofessionellt team som kan adressera social sektor, hälsa, skola, dagis m.fl. tidiga insatser + sektorsövergripande arbete.
Förbättra vattenområden
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Ålands Vatten, markägare
Status: Inte påbörjad
Lokala åtgärdsplaner för våra mest förorenade vikar och sjöar tas fram i samverkan med lokala aktörer. En viktig del av planen är att minska den interna belastningen av fosfor. I planerna ingår hållbara åtgärder i linje med systemvillkoren utgående från kartläggningar av såväl interna och externa belastningskällor. 
Antagningskriterier till gymnasiet
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/ Utbildningsavdelningen, Ålands lyceum
Status: Genomförd
Antagningskriterierna till lyceet bör ses över med hänsyn till möjlighet att komplettera gymnasieansökan i efterhand med t.ex. intyg över godkända språkprov. Det ordnas nationella språkprov 2 gånger/år varav det på våren borde vara möjligt att få söka in till skola på – mycket hinner hända språkmässigt på ett halvår. Alternativet är att arrangera ett eget språkprov. Idag är skolans krav på språkprovet högre än vad som krävs för medborgarskap.  Kravet på godkänd språkexamen har tagits bort och skolan testar själv språkkunskaperna i svenska.  
Klimatanpassat bruk
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Jordbrukarna, Skogsägarna
Status: Inte påbörjad
Anpassa jord- och skogsbruk till klimatförändringar som exempelvis nederbörd, torka och översvämningar.
Utbildningspolitiskt program
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Utbildningsbyrån
Status: Under arbete
Nytt utbildningspolitiskt program arbetas fram i god tid innan det nuvarande går ut 2025. Under tiden revideras nuvarande program under 2020-2021. Projekt för utbildningssektorn på temat utbildning, lärande och bildning. Vad är en skola i framkant? Vi behöver definiera vad vi menar. Landskapsregeringens utvecklingsarbete för den bästa skolan är ett kontinuerligt arbete genom styrdokument, fortbildning och uppföljning. Kunskapshöjande insatser, bemötande, metoder för inkludering, fysisk och psykisk. Flera olika frågeställningar kommer att ses över inom ramen för översynen av det utbildningspolitiska programmet - skolträdgårdar i skolorna, säkerställa och stödja lärarnas kompetens att vara “vägvisare” ut i livet, en översyn av stödet till bildningsförbunden och andra aktörer inom fri bildning, ge alternativa skolor ekonomiska möjligheter oavhängigt av elevernas hemkommun. Se över frågan om skolpeng.
Invasiva arter
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR, Ålands lagting
Status: Genomförd
Antagande av en åländsk lagstiftning gällande hantering av invasiva arter kommer ge förvaltningen verktyg för att minska spridningen och införseln av dessa.
Lagstiftning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR och kommunerna
Status: Inte påbörjad
Förbättrat skydd av strandområden för hela Åland.
Nyanländas studieplaner
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Utbildningsbyrån, Folkhögskolan
Status: Under arbete
Planeringsarbetet fortsätter med "Grundvux", vilket är ett program för vuxna och äldre ungdomar som saknar grundskoleutbildning och grundkunskaper för fortsatta studier. Arbetet är under utveckling inför ht 2021.
Säkra ekosystemtjänster
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, kommuner
Status: Inte påbörjad
Säkra marina ekosystemtjänster och rena vattenmiljöer, vilka ger biologisk mångfald som bidrar till uppväxt- och lekområden för fisk och andra djur och därmed möjligheter till fiske, rekreation, turism och motståndskraft till klimatförändringar.
Åtgärdsplan för sektorn fritid, resor och upplevelser
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Målansvarige, mål 7
Status: Under arbete
En åtgärdsplan för hållbara och medventa produktionsmönster för fritid, resor och upplevelse tas fram och förankras hos aktörer inom sektorn. 
Invasiv lista
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Införande av åländsk lista för de mest betydande invasiva arterna i landskapet som ska utrotas eller hållas under kontroll i enlighet med lagstiftningen om kontroll av invasiva arter.
Folkhälsostrategi
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Hälso- och sjukvårdsbyrån
Status: Inte påbörjad
För att befrämja befolkningens hälsa och förebygga sjukdom avser landskapsregeringen att ta fram en folkhälsostrategi. Strategin ska övergripande beskriva de aktuella folkhälsoutmaningarna och olika verksamhetsområdens möjligheter att bidra till bättre hälsa och minskad sjukdom. Till strategin kopplas handlingsplaner med mätbara målsättningar. Folkhälsoläget följs via bestämda indikatoreer. Strategin ska vara vägledande med utgångspunkt i att långsiktigt förändra mot hälsosamma val och beteenden.    • Hur hanterar/minimerar vi stress inom arbete och fritid?     Fånga upp dem med riskbeteende.     Hälsofostran och hälsoupplysning      Förbättra möjligheter att göra goda val, ex. utegym.      Hälsa LR:s idrottprogram utvecklas med fokus på barns och ungas behov av rörelse, nyinfl. tillgänglighet till motion och “motion på recept”.      Främja inre omställning för att främja hållbar livsstil och fredliga relationer - att vara i relation istället för separation.       Strategiskt ansvar för ålänningars hälsa.
Biologisk mångfald i bebyggd miljö
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Bärkraft/ hållbarhetslotsen
Status: Inte påbörjad
Biologisk mångfald planeras in i all samhällsbyggnad, ex. vägrenar, tak, planteringar, vattenuppsamling m.m. Park- och lekområden planeras med bärbuskar och möjligheter att odla tillsammans i närområdet.
Information och kommunikation
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet
Status: Under arbete
Det krävs stora kommunikationsinsatser via olika kanaler med hela samhället för att målen ska kunna uppnås. Kommunikationens huvudsyfte är att informera både företag, kommuner och privatpersoner om åtgärder som kan bidra till att målen uppnås samt om de stödbidrag som landskapsregeringen tillhandahåller. Information (allmän information, stöd mm.) som berör mål 6 kommer att struktureras om på landskapsregeringens web-sidor för att förbättra användarvänligheten samt nivån på informationens innehåll. Landskapsregeringen har i sammarbete med Flexens och Enerkey utarbetat den första versionen av en energiportal som illustrerar energiproduktionen och -användningen. Energiportalen kommer att vidareutvecklas
Åtgärdsplan för hållbar livsmedelsproduktion
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Lena Brenner, Ålands Landsbygdscentrum
Status: Under arbete
Åtgärdsplan för hållbar livsmedelsproduktion tas fram. 
Tillgänglighetsanpassning
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR, kommunerna m.fl. aktörer
Status: Under arbete
Tillgänglighetsanpassning av befintliga miljöer uppmuntras och stöds. Utredning angående hur lagstiftningen tillämpas visar på att det finns strukturella hinder i verkställigheten. Behov av att ytterligare revidera PBL. I landskapsregeringens åtgärdsprogram Ett tillgängligt Åland 2017-2020 lyfts strukturella hinder upp utgående från kartläggningar som gjorts. Arbetet med att involvera kommuner m.fl. aktörer behöver utvecklas.
Jämställdhetsutbildning
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR, kommunerna
Status: Under arbete
Utbildning om jämställdhet i skolor. Ingår i läroplansarbetet. Omfattar även fortbildning för lärare och andra vuxna i skolan.
Samarbete och nätverk
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet + nätverk
Status: Under arbete
På grund av LR:s begränsade resurser och delvis även kompetens är ett nära samarbete med många olika aktörer  nödvändigt för att mål 6 ska kunna uppnås.  De viktigaste samarbetsparterna är LR’s övriga enheter, kommunerna och övriga myndigheter, Flexens, Fastighetsverket, Bärkraft, Åsub, energibolagen, det övriga näringslivet samt branschspecifik expertis.
Berättelsen om Åland (storytellingprojekt)
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Status: Inte påbörjad
Ett projekt med syfte att systematiskt och långsiktigt sprida berättelsen om Åland i närliggande regioner. Främst med fokus på berättelsen om Åland till de delar som inte berör den turistiska upplevelsen. Detta projekt skulle även ha i syfte att bidra till att öka ålänningarnas stolthet kring sin egen ö.
Goda naturbetesincitament
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Tillräckliga incitament för att gynna naturbeten, dels genom stöd men även genom marknadsföring och produktutveckling.
Strategisk barnpolitik
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Arbetet med barns rättigheter behöver strategiska mål och tydliga insatser. För att samla de insatser som planeras inom politikområdet behöver en strategisk barnpolitik utformas. I beredning av ärenden, i budgetarbete, i framtagande av lagstiftning, i policy och programarbete ska ett barnrättsperspektiv säkerställas. Särskild uppmärksamhet ska ges åt barn och barngrupper i utsatta situationer och regionala skillnader samt barns delaktighet. Ta i beaktande ett intersektionalistisk perspektiv.
Barnrättskonsekvensanalys
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/Regeringskansliet/DO
Status: Under arbete
Genomför fortbildning för berörda beslutsfattare och tjänstemän i verktygen Barnrättskonsekvensanalys (BKA). Vidareutveckla barnrättskonsekvensanalys (BKA) som verktyg för inflytande och delaktighet.Skapa formella inflytandeformer där unga kommer till tals. Det finns nu inte någon gemensam syn på vad BKA är. BKA behöver förankras och kopplas till LR:s arbete med att ta fram en barnstrategi. En viktig aktör i arbetet är Rädda Barnen på Åland. Ålands ombudsmannamyndighet har gjort en studie om barnkonsekvensbedömningar i åländska lagförslag år 2020 med analys och rekommendationer att utgå ifrån.
Samarbete med Flexens / Smart Energy Åland
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet + Flexens
Status: Under arbete
För att få fart på omställning i riktning mot ett fossilfritt Åland är det nödvändigt att testa och ta i bruk nya energisystemlösningar genom Smart Energy Åland. Genom att stöda dessa pilotprojekt tar landskapsregeringen en del av teknologirisken så att övriga parter kan följa efter och implementera lösningar som har konstaterats fungera. Samarbetet med Flexens har en stark win-win-karaktär; pilotering av smarta energisystemlösningar ger stor potential för att uppnå hållbarhetsmålen, medan Flexens får erfarenheter som de kan skala upp till stora projekt på den globala marknaden.
Skridskobana på torget
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: City Mariehamn
Status: Under arbete
Delmål: Livskraftig centralort. En åtgärd inom "Årets stadskärna". Skridskobana på torget har länge lyfts fram som en önskad mötesplats som bjuder in till rörelse och motion. Nu finns mobila lösningar som inte kräver grävning eller rördragningar under jord. Skridskobanan kan anläggas när temperaturen ligger runt 5 plusgrader.
Informationsförmedling
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR, allmänheten
Status: Inte påbörjad
Information till allmänheten om hur man kan tillreda icke-traditionella fiskarter så att de blir goda för att minska fisketrycket på mer eftertraktade fiskarter.
Jämställd föräldraledighet
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR
Status: Under arbete
Lagstiftning om jämställd föräldraledighet. Tas med inom ramen för arbetet med självstyrelselagsrevisionen.
Landsskapsregeringens stöd
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet
Status: Under arbete
Landskapsregeringens stödbidrag har en betydande roll för att mål 6 ska kunna uppnås. Stöden möjliggör hållbarhetsinvesteringar för både privatpersoner och företag.  Stödpaletten utvärderas kontinuerligt  beaktande samhälls- och teknologiutvecklingen så att största möjliga totaleffekt kan uppnås.
Attraktionskraft för "Mariehamn +"
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Status: Inte påbörjad
Åland behöver en stark centralort, och Ålands centralort består idag av Mariehamns centrum + ett antal omkringliggande platser primärt i Jomala. Därav ett samordnande initiativ för att skapa en stark centralort för såväl besökare som boende.
Lekplatser med åländskt tema
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: City Mariehamn
Status: Under arbete
Delmål: Livskraftig centralort. En åtgärd inom "Årets stadskärna". Genom att anlägga flera lekområden i Mariehamns centrum blir stadskärnan ett intressant "besöksmål" för barnfamiljer. Med åländsk tematisering kan lekplatserna också bidra till diskussioner, kunskapshöjning och marknadsföring. Planerad 2023.
Goda exempel
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Hållbarhetslots, bärkraft.ax
Status: Under arbete
Goda exempel för uppnåendet av mål 7 kommuniceras regelbundet, både från näringsliv, offentlig sektor och individer. Fokus ligger på konkreta exempel som baseras på väsentlig påverkan.
Arbetsplatser för alla
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Socialvårdsbyrån och Näringsavdelningen/AMS
Status: Inte påbörjad
Skapa ordinarie arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning inom offentlig sektor --> behov av modell. Inrätta en sakkunniggrupp och anslå medel för att ta fram en sakkunnigutredning med målet att bl.a. samordna verksamheter inom området sysselsättning och arbete för personer med funktionsnedsättning på Åland. Omfattar kunskapshöjande insatser riktade till arbetsgivare.
Strukturer för hälsofrämjande arbete
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Vid planeringen av hälsofrämjande tjänster behöver alla invånargruppers behov beaktas, även grupper som står utanför t.ex. företagshälsovård. Tjänsteutbudet behöver utgå ifrån en kartläggning av olika befolkningsgruppers behov så att den enskildes behov möts i verksamheterna. Uppsökande eller riktad verksamhet behöver övervägas när evidens för dess hälso- och kostnadseffektivitet finns. Den enskildes ansvar och möjligheter att själv befrämja sin hälsa ska stödas. Den fysiska samhällsstrukturen ska uppmuntra till hälsofrämjande beteende och hälsofrämjande val. Kopplas till arbetet med folkhälsostrategin.
Äldreråd
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Kommunerna
Status: Inte påbörjad
Äldrelagen förstärker äldres delaktighet genom inrättande av äldreråd i kommunerna.
Kollektivtrafikutveckling
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR infrastrukturavdelningen ansvarar för utvecklingsprojektet, men det förankras brett inom det åländska samhället.
Status: Under arbete
Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs 22.4.2021. Utvecklingen av en fungerande kollektivtrafik som ett attraktivt alternativ till privatbilisim bidrar på många sätt till att delmålen i mål 6 kan uppnås och samtidigt uppnå övriga strategiska utvecklingsmål. Målet är att den åländska kollektivtrafiken ska drivas fossilfritt. Arbetet med följande trafikförsörjningsprogram har inletts och beräknas bli färdigt under 2022.
Projekt Inkubator/Riskkapital
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Status: Inte påbörjad
Åland saknar i dagsläget strukturer för att stödja nya/växande företag med kapital och kompetens. Detta lyftes i synnerhet i Idéutvecklingrupp A:s rapport kring vad man borde satsa på för att göra Åland mer attraktivt och för att skapa tillväxt.
Samlade resurser för hållbar livsstil
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Nätverket bärkraft.ax som samlande aktör
Status: Under arbete
Det finns tillgång till många typer av resurser, kurser och workshops, inom hållbar livsstil genom det rika föreningslivet. Dessa resurser samlas på ett och samma ställe för att göra dem lättillgängliga och därmed möjliggöra att individer har möjlighet att delta i en helhet som skapar livsfärdigheter för en hållbar livsstil.
Flexjobb
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Socialförsäkringssytemet är komplicerat och tillhör idag Finlands lagstiftningsbehörighet. Inom systemet agerar flera olika myndigheter utgående från sina ansvarsområden och olika kostnadsansvar. Olika stödformer och sociala transfereringar påverkar varandra, ibland på icke önskvärt sätt. Samtidigt är den sociala grundtryggheten en av grundpelarna i vårt samhälle. Ett övertagande av socialförsäkringen skulle innebära att lagtinget skulle kunna styra över vilka prioriteringar och system inom området som ska gälla inom autonomin, vilket skulle kunna innebära bättre anpassning till ålänningarnas behov. Frågan bör tas upp i samband med självstyrelselagsrevisionen. FLEXJOBB samordning av socialförsäkring nedsatt arbetsförmåga men rätt till heltidsjobb. Arbetsgivaren betalar lön enligt arbetsförmåga och samhället resten. 
Arbetsmiljöutvärdering
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Hälso- och sjukvårdsbyrån
Status: Inte påbörjad
Utvärdering av arbetsmiljö - vilka yrkesgrupper har hög sjukfrånvaro —> åtgärda.
Brukarperspektiv
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Ansvariga inbjudes att ta initiativ
Status: Inte påbörjad
Ta in brukarperspektivet i samband med utformandet av olika typer av samhällstjänster med särskild hänsyn till barn, unga, äldre, personer med funktionsvariation, nyinflyttade m.fl. = efterlev FN konventioner. Rutiner kring exempelvis remissförfaranden i samband med ny lagstiftning kan ytterligare förbättras, likaså rutiner kring barnrättsperspektivet.  
Fossilfria transporter
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet
Status: Under arbete
Vägtrafiken står för en betydande del av de fossila utsläppen. För att accelerera utvecklingen i riktning mot fossilfrihet, stöds laddningsinfrastruktur för elfordon. Övriga stödalternativ för privatfordon utreds.  Målet är att tätortskollektivtrafiken så snabbt som möjligt ska drivas fossilfritt och att delmålen "Alla nya person- och paketbilar drivs fossilfritt" och "50 % lägre koldioxidutsläpp från vägtrafiken jämfört med 2005" ska kunna uppfyllas. Utvecklingen av infrastrukturen för olika fossilfria bränslealternativ följs upp. Fossilfria bränslealternativ (förnyelsebara flytande biodrivmedel, biogas (LBG/CBG), vätgas-bränslecell, batteri-/kabeleldrift) utvärderas även för sjötrafik (bland annat för landskapsregeringens skärgårdstrafik).
Satsning på företag inom digitalisering, automation och AI för export
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Status: Inte påbörjad
Ett attraktivt Åland har attraktiva arbetsplatser och ska vi bli fler ålänningar krävs dessutom fler arbetsplatser. Ett lämpligt område för Åland att satsa på är företag som arbetar inom digitalisering, automation och AI och som exporterar sina tjänster. Ett projekt initieras för att ta fram stöd för dessa företag.
Medborgardialoger
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Status: Under arbete
  Ett aktivt demokratiarbete behövs för att stärka ett systematiskt inkluderande i beslutsprocesser genom t.ex. medborgardialog och brukarinflytade, jfr. SOU 2016:5. Rutiner för och genomförande av återkommande medborgardialoger, både öppna för vem som helst och riktade till fokusgrupper, utarbetas.    
Belysning och dekorationer
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: City Mariehamn
Status: Under arbete
Delmål: Livskraftig centralort. En åtgärd inom "Årets stadskärna". Smyckade och effektfullt belysta gator och offentliga rum visar på omtanke och ger en trivsammare känsla. Många andra städer har utecklat julbelysningen till att vara vinterbelysning - men även sommartid har belysningen en viktig roll att spela.  De första ljusinstallationerna och dekorationerna tas fram till Tall Ships Race sommaren 2021 och utvecklas ytterligare till firandet av Åland 100. 
Aktiv familjepolitik
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Revidering av det familjepolitiska programmet med tydligt genus och barnperspektiv.
Samordnade samhällsplaner
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR och påverkade aktörer
Status: Inte påbörjad
Landskapsregeringen koordinerar samhällsplaner och åtgärdsprogram såväl övergripnade som sektoriella i samarbete med samhällets aktörer.  Berörda aktörer och verksamheter involveras tidigt vid formulering av planer, program och åtgärder.
Öka intresse för demokrati
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Ålands Fredsinstitut, LR m.flera
Status: Under arbete
Det finns ett behov av att inleda ett bredare samtal kring demokratifrågor och dess byggstenar så som media, public servie, rösträtt, marginaliserade medborgare m.m.  Intresse för demokrati ska ökas genom kunskapshöjning och diskussioner om demokrati. På internationella demokratidagen 15.9. 2021 ordnar Ålands fredsinstitut i samarbete med flera organisationer ett demokratiseminarium och en demokrati-antologi ges ut av Ålands fredsinstitut hösten 2021.   
Vindkraft
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet + vindkraftsbolag
Status: Under arbete
Vindkraften är den största producenten av fossilfri elenergi på Åland. Landskapsregeringen följer upp pågående projekt som kommer att höja den årliga elproduktionen från ca 18 % till ca 65 % av den årliga elförbrukningen. Landskapsregeringen har en vision för storskalig havsbaserad vindkraft i de åländska havsområdena. Möjligheterna att utnyttja denna enorma energipotential (~500 vindmöllor med nominell effekt på ~6 GW) på mest optimala sätt utreds i ett omfattande projekt. Det finns stora möjligheter för Åland att få ett nytt stabilt ekonomiskt ben att stå på. Landskapsregeringen har ansökt om medel för utredningar och undersökningar för havsbaserad vindkraft från EU:s resiliens- och återhämtningsfond.
E-hälsa strategi
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Hälso- och sjukvårdsbyrån
Status: Inte påbörjad
Utvärdering/ utredning av idag tillämpade e-hälsolösningar samt framtida behov —> strategi för e-hälsa.
Öppen information
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, ÅPF, kommuner
Status: Inte påbörjad
Information om vattenmiljö och om de verksamheter som på ett eller annat sätt är beroende av de åländska vattnen sammanställs och görs tillgänglig för allmänhet och alla berörda parter. 
Cultura animi
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Ansvariga inbjudes att ta initiativ. Högskolan på Åland, Ålands gymnasium, Ålands fredsinstitut, bildningsförbunden m.fl.
Status: Inte påbörjad
Själens odling. Ökad förståelse och kunskap kring hur kropp och psyke hänger ihop och vad det innebär att utvecklas genom livet som människa. Hur utveckla bildningstanken? Få med både den instrumentella ansatsen och egenvärdet. Kopplas också till åtgärden Tankesmedja hållbart liv.
Industriell symbios
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, ÅPF
Status: Inte påbörjad
Stärka industriell symbios kring cirkulation av näringsämnen. Nyttjande av spillprodukter till olika delar av branscher på Åland. 
Solenergi
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet
Status: Under arbete
Energi- och klimatstrategin stipulerar att solenergins effekt på Åland ska uppgå till 17 MW 2030. Den nu installerade effekten uppgår till ca 3 MW.  Lanskapsregeringen har en stödordning för småskaliga solcellsinstallationer. För att målet ska kunna uppnås, kommer landskapsregeringen att inrätta en stödordning för större solcellsparker med effekter på 1-100 MW. Landskapsregeringen har ansökt om medel för solcellsparkinvesteringsstöd från EU:s resiliens- och återhämtningsfond.
Integrationsprogram
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Integrationsprogram
Status: Inte påbörjad
Under 2021 kommer det att ske en revidering av programmet utifrån EU:s och Finlands motsvarande program samt arbetet inom Kommunernas socialtjänst, ny socialvårdslag och grundskolelag. 
Cirkulär guide
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Hållbarhetslots, bärkraft.ax
Status: Inte påbörjad
Var kan du reparera vad redan idag och vilka tjänster finns tillgängliga lokalt? En digital samlingsresurs för att underlätta användningen av cirkulära tjänster.
Utbildning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Ministrar, lagtingsledamöter och ledare inom den privata sektorn får utbildning i vikten av biodiversitet på Åland. Målsättningen är en kontinuerlig utbildning.
Klientnära vård
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Hälso- och sjukvårdsbyrån
Status: Inte påbörjad
Erbjuda patient- och klientnära vård och omsorg, ffa till sårbara grupper i samhället (ex. äldre, psykisk ohälsa, funktionsvariation + de som står utanför ex. skolsystem).
Skolornas roll
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR och kommuner
Status: Inte påbörjad
Barn involveras tidigt så att vattenfrågan fortsatt är integrerad inom skolväsendet. Elever i för- och grundskolan tar del av hållbara lösningar inom näringsliv och offentlig förvaltning. Högre utbildningar är aktiva inom havs- och vattenforskning i Östersjön. 
Kommunala integrationsprogram
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Kommunerna
Status: Under arbete
I april 2020 uppdaterades arbetsverktyget ”Modell för kommunalt program för främjande av integration”. Modellen fungerar som stöd för kommunernas framtagande av sina integrationsfrämjande program. De integrationsfrämjande programmen ska enligt lag uppdateras vart fjärde år. Samtliga kommuner ser till att de har ett uppdaterat kommunalt program för integrationsfrämjande. Regeringskansliet har en pågående dialog och rådgivning med KST och kommunerna. Landskapsregeringen har skickat ut en enkätundersökning kring hur kommunerna arbetat med de lagstadgade integrationsfrågorna fram till år 2021 då KST blev en gemensam aktör inom socialvård- och omsorg.   
Delningsekonomi
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Högskolepraktikant hos organisation
Status: Inte påbörjad
Pooler, bibliotek och reparationsverkstäder. Eftersom Åland i vissa fall är för litet för att säkerställa en bärkraftig näringsverksamhet för en typ av pool (som bilpool, båtpool, klädbibliotek, verktygsbibliotek osv), behöver frågan tacklas ur ett helhetsgrepp. Vilka grenar finns det potential att driva näringsverksamhet kring? Vilka möjligheter finns för samhällskooperativ och andelslag? En marknadsundersökning görs för att se vilken typ av tjänster de finns underlag för i olika verksamhetsformer.
Flexibla transporter
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Infrastruktur, kommunerna, tredje sektors aktörer
Status: Inte påbörjad
Förslag att hålla ett seminarium om transportmöjligheter för att bryta social isolering - för alla.
Åländska rösten
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, ÅPF, kommuner
Status: Inte påbörjad
Utnyttja Ålands litenhet och närhet mellan verksamheter, myndigheter och politiker för att göra oss till innovatörer och föregångare. Stärka åländska aktörer att att gå hela vägen till hållbara verksamheter och förmedla goda exempel till våra grannländer. Förvaltningar medverkar och tar en ledande roll i Östersjösamarbeten.  
Energilagring
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet + Flexens
Status: Under arbete
Behovet för energilagring växer bland annat på grund av ökad vindkrafts- och solenergiproduktion. Målet är att minska elimportbehovet genom lagring av överproduktion samt styrning av konsumtionsmönster för att minska förbrukningstoppar. I synnerhet konvertering av elenergi till vätgas (power-2-x) förväntas inneha en stor potential i framtiden. Nya demostrationslösningar för stor- och småskalig energilagring testas i projektet Smart Energy Åland.  Möjliga tekniska lösningar: vätgas-bränslecell, batteri, Power-2-X, termisk lagring, pumpkraftverk.
Samhällsfinansierad rådgivning
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: LR, kommunerna
Status: Under arbete
All samhällsfinansierad rådgivning, inspiration och tävlingar för företag har hållbarhetsaspekterna direkt integrerade i rådgivningen med avstamp från hållbarhetsprinciperna och utvecklings- och hållbarhetsagendan.
Långtidsuppföljning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR, intresseorganisationer för natur, allmänheten
Status: Inte påbörjad
Taxering av häckfågel på samma sätt som i riket och i Sverige för bättre data gällande fågelarternas utbredning och på sikt även bilda oss en uppfattning gällande deras långtidsutveckling.
Kompetensutveckling för yrkesverksamma
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR, högskolan, gymnasiet, Ålands näringsliv, Företagarna på Åland
Status: Inte påbörjad
Säkerställa kompetensutveckling för yrkesverksamma inom alla branscher, utveckla vuxenutbildningen, både inom gymnasium och högskolan. Se även åtgärd "Karriärbyte " 2020.
Åländska innovationer
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, ÅPF, kommuner
Status: Inte påbörjad
Berätta och sprid information om innovationsprojekt till åländska aktörer, så att de kan föras vidare vid deltagande i Östersjösamarbeten. 
Strategi för hållbart byggande
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet, Fastighetsverket, den åländska fastighets- och byggbranschen.
Status: Under arbete
En strategi för hållbart byggande är upptagen i regeringsprogrammet. Fastighets- och byggnadsbranschens andel av utsläppen är betydande och de har därför en stor betydelse i omställningsarbetet för fossilfrihet.  Fastighetsverket och övriga branschaktörer har en viktig roll i strategiarbetet. Strategin kommer att omfatta de sociala, ekonomiska och miljörelaterade hållbarhetsområdena. Träbyggnation ingår som en del strategin. Strategin kommer att möjliggöra en påverkan på koldioxid- och energieffektiviseringsdelmålen.
Fortsatta museala utställningar
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Fortsatt samarbete mellan miljöbyrån och kulturbyrån för att sprida information till allmänheten om Ålands miljö och naturhistoria genom museala utställningar. 
Åland 100
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Kulturbyrån
Status: Under arbete
Delmål Åland har en hög attraktionskraft.  År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Under jubileumsåret 9 juni 2021 till 9 juni 2022 ska vi fira, hedra och värna den åländska självstyrelsen. Ålands landskapsregering arrangerar landskapsregeringens firande i samarbete med lagtinget, kommunerna och myndigheterna på Åland.  
Hållbarhetsanalys för offentligt stöd
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: LR, kommunerna
Status: Under arbete
All typ av offentligt stöd (i form av tid och pengar), både för nya och befintliga verksamheter, kräver en hållbarhetsanalys
Främja vila
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Ansvariga inbjudes att ta initiativ
Status: Inte påbörjad
Tid för kontemplation, vila och reflektion. Hitta pauserna i livet. Hur kan vi främja mer vila? Kan tematiseras genom seminarier, medborgardialoger etc. 
Miljövänlig konsumtion
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, kommuner, privatpersoner
Status: Inte påbörjad
Översätta hållbarhetsarbetet i ekonomiska termer, vilka genereras av intäkter från merförsäljning. En miljömässig, social och ekonomisk analys kan visa de positiva effekter som samhället och näringslivet drar nytta av vid lyckosamt hållbarhetsarbete. 
Skrotning av oljepannor
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet
Status: Under arbete
Stödet för hållbar resursanvändning stöder företag som byter uppvärmningssystem. Landskapregering har inrättad ett kampanjartat stöd för utbyte av privatpersoners oljepannor till fossilfria alternativa uppvärmningsformer. Utfasningen av oljepannor svarar direkt till delmålet "Ingen fossil uppvärmning av byggnader", men påverkar givetvis även andra delmål.
2022
Turismsatsning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR, Visit Åland
Status: Inte påbörjad
Ytterligare fokus på ekoturism för att ge ekonomiska incitament för bevarande av natur samt indirekt marknadsföra Ålands naturvärden.
Gröna skulpturer
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: City Mariehamn
Status: Under arbete
Delmål: Livskraftig centralort. En åtgärd inom "Årets stadskärna". Glada, gröna konstverk sprider gläjde och gör stadspromenaden intressantare. Åland 100 lägger grund för det första årets skulpterade växter. Planerad 2023.
Konsumentinformation
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: LR, Ombundsmannamyndigheten
Status: Inte påbörjad
Säkerställa att individen får ärlig information från handel och övriga aktörer, där en skonsam användning lyfts fram. Detta inkluderar en tydlig kommunikation gällande garantier och möjligheten för reparation.
Reviderat artskydd
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Under arbete
En reviderad naturvårdslag med en lista över skyddsvärda arter och biotoper i form av förordningstext snabbar på arbetet för att i lag kunna skydda arter som bedöms som hotade.
Utekonst som vägvisare
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: City Mariehamn
Status: Under arbete
Delmål: Livskraftig centralort och optimering av synergieffekt mellan kultur och infrastruktur. En åtgärd inom "Årets stadskärna". Många förstagångsbesökare vittnar om svårigheten att hitta från färjterminalerna till stadskärnan. Att tydligt märka ut gångvägen från hamnen till centrum är en viktig del i arbetet för att bli "Årets stadskärna". En lokal konstnär anlitas för att måla ett antal riktningsvisande konstverk. Eventuellt integreras Åland 100-temat i konstverken. Planerad våren 2021.
Ministandard hållbarhet
Strategiskt mål: Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion
Ansvarig aktör: Samverkan tredje sektorn och näringsliv
Status: Inte påbörjad
Enas kring en minimistandard för hållbarhet inom olika produktkategorier med en trafikljusguide för olika typer av varor, tjänster och placeringar.
Välkomstcenter
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/ Regeringskansliet, Utbildningsavdelningen (/Visa vägen), KST tillsammans med andra aktörer
Status: Inte påbörjad
I dagsläget erbjuds vägledningsservice och information om Åland för inflyttade och nya ålänningar dels via turistinformation, dels genom olika samhällsaktörer för inflyttade och nya ålänningar. Det har visat sig svårt för nyinflyttade och dem som funderar på att flytta till Åland att hitta rätt service och information då den är utspridd på många ställen. Genom att sammanföra flera insatser via principen "en dörr in" skulle det vara lättare att få tillgång till rätt service och information.
Biogas
Strategiskt mål: Mål 6 - Förnyelsebar Energi
Ansvarig aktör: LR bygg- och energiteamet
Status: Inte påbörjad
En biogasstrategi som beaktar produktion, distribution och konsumtion planeras. Huvudmålet är att med den kunna fastställa vilka åtgärder som ska vidtas för att optimalt utnyttja biogaspotentialen i samhället. Biogas kan användas till att producera värme och el eller genom uppgradering av gasen till fordonsbränsle.
Ungdomsråd
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR i samarbete med ungdomsnätverk och -föreningar
Status: Inte påbörjad
Ett ungdomsråd som representerar Åland i nordiska ministerrådet och internationella sammanhang i ungdomsfrågor, ett råd som landskapet kan höra i politiska frågor som rör ungdomar.
Campus Mariehamn
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Ansvarig aktör: Fastighetsverket
Status: Under arbete
Delmål: Hög kvalitet på utvecklings- och planeringsprocesser. Sammanhållna och välplanerade campusområden höjer studiestäders attraktionskraft. Fastighetsverket och Mariehamns stad har inlett diskussioner om etableringen av ett Campus Mariehamn. 
Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Kommuner, näringsliv
Status: Inte påbörjad
Kommunernas implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (se Ett tillgängligt Åland). Inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning samt kartläggning av det nuvarande arbetet. 
Samhälls- och hälsokommunikatörer
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR och kommunerna
Status: Inte påbörjad
Samhälls- och hälsokommunikatörerna anlitas av kommunerna för att bidra för olika grupper på olika språk med sin expertis om samhället och får arvode för att informera inflyttade i kommunerna.
Samrådsformer för projektfinansiering
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Kommuner, näringsliv
Status: Inte påbörjad
Etablera samrådsformer för kontakter mellan finansiärer och föreningar. Dels privata finansiärer men även EU-stöd, nordiska stöd, nationella stöd m.m.
2023
Skydda fiskelekplatser
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, kommuner
Status: Inte påbörjad
Skydda fiskelekplatser och habitat med värdefulla undervattensbiotoper, för att stärka marina ekosystem.
Minska näringsförlusten
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, markägare, jordbrukarna
Status: Inte påbörjad
Stöd till jord- och skogsbruket bör riktas in på lösningar som minskar utsläppen och binder, eller återanvänder näringen. 
Jordförbättrande åtgärder
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: ÅMHM, jordbrukare, markägare
Status: Inte påbörjad
Åtgärder för att öka kolhalt samt hålla kvar näringsämnen i jordbruksmark genom exempelvis regenerativt jordbruk. Mätning av kolhalten i jordar och införande av GPS på gödselspridande traktorer.
Welcome Center
Strategiskt mål: Mål 5 - Attraktionskraft
Status: Inte påbörjad
Som nyinflyttad till Åland ska du under dina första år veta vart du ska gå och vem du ska kontakta om du har frågor. Här är du alltid välkommen och får svar, men du blir även uppsökt. Ett fysiskt och digitalt välkomstcenter där vi hjälper våra besökare och nyinflyttade att hitta rätt.
Utvärdering av socialvårdslagstiftning
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Socialvårdsbyrån
Status: Inte påbörjad
Utvärdering av implementering av socialvårdslagstiftningen med avseende på tidiga insatser med barn- och familjeperspektiv —> hur når insatserna alla familjer? Är de tillräckliga?
Förbättrat energiutnyttjande
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, Livsmedelsproducenter, övriga producenter
Status: Inte påbörjad
Avfall med energiinnehåll från livsmedel, jord- och skogsbruk samt industri används för energisyften. Utveckling av biogasanläggningar eller motsvarande. 
Hälso- och sjukvårdslagen uppdateras
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: LR/Hälso- och sjukvårdsbyrån
Status: Inte påbörjad
Utred förutsättningarna för att hälso- och sjukvårdslagen kan uppdateras med terapigaranti (motsv. vårdgaranti). 
Skolträdgårdar
Strategiskt mål: Mål 1 - Välmående
Ansvarig aktör: Hem och skola föreningarna
Status: Inte påbörjad
Målsättning att odla en del av skolans behov av grönsaker. 
Fler naturskyddsområden
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: Privata sektorn, LR
Status: Inte påbörjad
Ökade möjligheter och incitament för privatpersoner och stiftelser att instifta naturskyddsområden i och med att ett stödsystem för frivilligt biotopskydd och restaureringsprojekt tas fram.
Utbildning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: Högskolan på Åland
Status: Inte påbörjad
Fristående kurser i artkännedom och ekologi hålls på Högskolan på Åland för att kunna attrahera forskare men även allmänt intresserade. Kan göras som fältkurser tillsammans med Nåtö och Husö.
Tillgänglighetscertifiering
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Ansvariga inbjudes att ta initiativ
Status: Inte påbörjad
Tillgänglighetscertifiering i ett lokalt sammanhang. Skulle man kunna få fram en certifiering för olika producenter av tjänster? 
Lika lön
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/Regeringskansliet och Finansavdelningen
Status: Inte påbörjad
Lag om lika lön för likvärdigt arbete
Långtidsuppföljning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR, Husö, Nåtö, Högskolan på Åland
Status: Inte påbörjad
Inledande av ett långsiktigt projekt med insamling av total biomassa av insekter för att få en uppfattning om huruvida den åländska biomassan för artropoder sjunker i samma drastiska takt som i övriga Europa.
Uppföljning av jämställdhets- och likabehandlingsplaner
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: Ålands ombudsmannamyndighet
Status: Under arbete
Myndigheter, arbetsgivare samt läroanstalter (skolor) är skyldiga att upprätta jämställdhets- och likabehandlingsplaner. Uppföljningen syftar till att dels få kunskap om i vilken utsträckning dessa planer har upprättats och dels att synliggöra vilken typ av stöd som eventuellt behövs vid implementering av planerna. Ålands ombudsmannamyndighet ha rinte tillsyns ansvar för likabehandlingsplanering. En åtgärd är att få en uppdaterad LL om diskriminering där krav på likabehandlingsplaner för skolor och myndigheter skrivs in.
2024
Lagstiftning
Strategiskt mål: Mål 4 - Ekosystem och Biologisk mångfald
Ansvarig aktör: LR
Status: Inte påbörjad
Regelverk gällande ekosystemtjänster och biologisk mångfald i upphandlingar
2025
Inkomstutjämningssystem
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/ Socialvårdsbyrån
Status: Inte påbörjad
System för inkomstutjämning mellan förälder som är hemma med barn och arbetande förälder.
Social kreditgivning
Strategiskt mål: Mål 2 - Tillit och delaktighet
Ansvarig aktör: LR/ Socialvårdsbyrån, kommunerna
Status: Inte påbörjad
Anta lag om social kreditgivning. Genom lag regleras på vilket sätt kommunerna kan ge social kreditgivning. Handlar om att väldigt skuldsatta personer kan få kreditgivning genom kommunerna som en del av en skuldsanering inom ramen för en ekonomisk rådgivning och mer långsiktig plan för att komma på fötter.
Nya reningstekniker
Strategiskt mål: Mål 3 - Vattenkvalitet
Ansvarig aktör: LR, kommuner
Status: Inte påbörjad
Utveckla möjligheter att rena slam. Slam och avloppsvatten från reningsverk renas från skadliga ämnen, så andelen läkemedel- och mikroplaster är minimal.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.