Finlands kommission för hållbar utveckling | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Agenda 2030
Bild: Stadsrådet

Finlands kommission för hållbar utveckling

Finlands kommission för hållbar utveckling leds av statsministern och dess sekretariat är placerat vid Statsrådets kansli. Kommissionen grundades för drygt 25 år sedan och har som syfte att bistå Finlands strävan om att uppnå en hållbar utveckling för landet i sin helhet. Finland verkade aktivt i förhandlingarna som ledde fram till Agenda 2030 och anses vara en föregångare i genomförandet.

Finland har lämnat två så kallade Voluntary National Reviews (VNR’s) till FN angående statusen för det nationella genomförandet av Agenda 2030. Den senaste lämnades 2020 och den innehöll ett separat kapitel angående Ålands genomförande av Agenda 2030.

Kommissionen godkände i början av 2022 en färdplan som tagits fram för att säkerställa att Finland kan uppnå alla mål i Agenda 2030. Färdplanen har lämnats över till regeringen för att användas i deras arbete. I färdplanen identifieras sex förändringsområden där Finland ser ut att misslyckas eller riskerar att misslyckas med att uppnå målen i Agenda 2030. Färdplanen har en vetenskaplig grund och fokuserar på de områden där genomgripande systemförändring krävs. 

Förändringsområdena är: 

  • Välfärdsfrämjande ekonomi och arbete samt hållbar konsumtion 
  • Bildning, kunnande och hållbara levnadsvanor 
  • Välfärd, hälsa och samhälleligt deltagande 
  • Välfärdsfrämjande livsmedelssystem 
  • Diversitets- och koldioxidneutralitetsstärkande användning av skogar, vatten och land 
  • Hållbart energisystem 

Utöver förändringsområdena behandlar strategin också fem genomgående principer för verkställandet av strategin samt hur Finland stöder genomförandet av Agenda 2030 globalt. Som komplement till strategin har Finlands expertpanel för hållbar utveckling tagit fram rapporten Positiv framtid för Finland. Du hittar dessa dokument som bilagor på denna sida.

Ålands ordinarie medlem i kommissionen är klimat- och infrastrukturministern och utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare är suppleant.