Hur ligger vi till? | Bärkraft.ax
Hur ligger vi till
Bild: Visit Åland

Hur ligger vi till?

Statusrapport & huvudindikatorer

Statusrapporterna tas fram varje till vartannat år av Arbetsgruppen för koordinering och rapportering, även medaktörerna i nätverket bjuds in att bidra till rapportens innehåll. Rapporterna fastställs av Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Statusrapporterna bidrar till en överblick över nuläget och hur arbetet fortskrider för att uppnå utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vilka framsteg har gjorts under det senaste året, vilka utmaningar finns, hur ligger vi till? Kan vi nå målen med den fart vi har idag? Du hittar rapporterna till höger alternativt längst ner på sidan.

Varje strategiskt utvecklingsmål har ett antal indikatorer, som är menade att mäta nuläget. Statusen för indikatorerna följs kontinuerligt upp och rapporteras i statusrapporterna samt i menyerna nedan. Allt från vattnets ekologiska status till livslängd, arbetslöshet, andel förnyelsebar energi och avfallsmängder mäts. Tillsammans säger resultatet av alla siffror något viktigt om utvecklingen inom varje mål.
 

Mål 1: Välmående

Mål 2: Tillit och delaktighet

Mål 3: God vattenkvalitet

Mål 4: Biologisk mångfald

Mål 5: Attraktionskraft

Mål 6: Kraftigt minskad klimatpåverkan

Mål 7: Hållbar konsumtion och produktion

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.