Hur ligger vi till? | Bärkraft.ax
Alla kan blomstra bild

Hur ligger vi till?

Varje strategiskt utvecklingsmål har ett antal indikatorer, som är menade att mäta nuläget. Statusen för indikatorerna följs kontinuerligt upp och rapporteras i statusrapporter. Allt från vattnets ekologiska status till livslängd, arbetslöshet, andel förnyelsebar energi och avfallsmängder mäts. Tillsammans säger resultatet av alla siffror något viktigt om utvecklingen inom varje mål.

Statusrapporterna tas fram varje till vartannat år av Arbetsgruppen för koordinering och rapportering, även medaktörerna i nätverket bjuds in att bidra till rapportens innehåll som mäter nuläget mot att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Rapporterna fastställs av Utvecklings- och hållbarhetsrådet. Statusrapporterna bidrar till en överblick över nuläget och hur arbetet fortskrider för att uppnå utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vilka framsteg har gjorts under det senaste året, vilka utmaningar finns, hur ligger vi till? Kan vi nå målen med den fart vi har idag?