Nuläget | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Nuläget

Varje strategiskt utvecklingsmål i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda har ett antal huvudindikatorer, de är menade att mäta nuläget. Statusen för indikatorerna följs kontinuerligt upp och levereras av Ålands statistik- och utredningsbyrå, nuläget rapporteras vartannat år i statusrapporter men också kontinuerligt under året på bärkrafts webbplats. Statistiken som presenteras för varje indikator säger något viktigt om utvecklingen inom varje mål. De strategiska utvecklingsmålens huvudindikatorer ger oss sammantaget en helhetsbild som utgör ett mer holistiskt resultat än BNP-måttet. Huvudindikatorernas trender ger oss en indikation huruvida det åländska samhället utvecklas i önskad riktning.

Statusrapporterna, som också är ett sätt för nätverket att presentera nuläget i förverkligande av utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, tas fram varje till vartannat år av Arbetsgruppen för koordinering och rapportering, medaktörerna i nätverket bjuds också in att bidra till rapportens innehåll. Statusrapporterna som idag är fem i antal bidrar förutom till en överblick över nuläget, också en överblick kring hur arbetet fortskrider för att uppnå utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vilka framsteg har gjorts under det senaste året, vilka utmaningar finns, hur ligger Åland till? Dessa rapporterna fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet.