Hur ligger vi till? | Bärkraft.ax
Alla kan blomstra bild

Hur ligger vi till?

Varje strategiskt utvecklingsmål i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda har ett antal huvudindikatorer, de är menade att mäta nuläget. Statusen för indikatorerna följs kontinuerligt upp och levereras av Ålands statistik- och utredningsbyrå, nuläget rapporteras vartannat år i statusrapporter men också på vår webbplats. Statistiken som presenteras för varje indikator säger något viktigt om utvecklingen inom varje mål.

Statusrapporterna, som också är ett sätt för nätverket att presentera nuläget i förverkligande av utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, tas fram varje till vartannat år av Arbetsgruppen för koordinering och rapportering, medaktörerna i nätverket bjuds också in att bidra till rapportens innehåll. Statusrapporterna som idag är fem i antal bidrar förutom till en överblick över nuläget, också en överblick kring hur arbetet fortskrider för att uppnå utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vilka framsteg har gjorts under det senaste året, vilka utmaningar finns, hur ligger vi till? Dessa rapporterna fastställs av Utvecklings- och hållbarhetsrådet.