Mål 2 | Bärkraft.ax
Ikon för mål två, händer som skakar hand

Mål 2

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av konflikt och våld. Välgrundad mellanmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.

Delmål för mål 2:

2.1 Diskriminering och korruption förekommer inte

2.2 Alla tar ansvar för att avskaffa alla former av fysiskt, sexuellt och verbalt våld, särskilt i nära relationer

2.3 Ingen lever i en ekonomiskt utsatt position och de ekonomiska klyftorna minskar. Alla har ett hem som skänker glädje och ro

2.4 Likvärdigt arbete ersätts med lika lön. Jämn fördelning av det oavlönade hem- och omsorgsarbetet

2.5 Åland är barn- och äldrevänligt och personer med funktionsnedsättning upplever trygghet, frihet och tillgänglighet

2.6 Jämställdhet och jämlikhet har uppnåtts. Kvinnor, män och inflyttade är representerade i beslutande organ

2.7 Beslutsfattandet är deltagandebaserat. Förtroendet för samhällsinstitutioner respektive valdeltagandet är högt. Ålands invånare, förenings- och näringsliv samt myndigheter är delaktiga i att utforma samhället. Barn hörs i frågor som rör dem

2.8 Kultur, idrott och andra föreningsaktiviteter förenar människor och skapar delaktighet

I detta samhälle är också makt, inflytande och resurser jämlikt fördelade och korruption förekommer inte. Föreningslivet erbjuder en stor variation av möjligheter till engagemang och gemenskap. Samtidigt är föreningslivet en motor för nya lösningar som bidrar till förverkligandet av visionen. Samhället karaktäriseras vidare av högt valdeltagande.

Huvudindikatorer för strategiskt utvecklingsmål 2

5. Andel av befolkningen som anger hög mellanmänsklig tillit

6. GINI-koefficienten 

7. Andel av befolkningen som har upplevt våld i nära relationer under de senaste 12 månaderna 

8. Andel av befolkningen som upplevt diskriminering och/eller korruption de senaste 12 månaderna 

9. Jämställdhetsindikator

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 2:

(Källa globalamalen.se)

INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT 
- Det finns flera faktorer som leder till fattigdom, därför flera sätt att motverka fattigdom. Utbildning, sjukvård och tillgång till rent vatten är några av de faktorer som ger människor förutsättningar att styra sin framtid.

VÄLGÖRENHET VID FÖDELSEDAGAR
- När du fyller år kan du uppmana släkt och vänner till att skänka pengar till en organisation du tycker om istället för att köpa födelsedagspresenter.

SKÄNK TILL BEHÖVANDE 
- Om du kan, ge något till människor som tigger på gatan. Ett äpple, något att dricka, lite växelpengar eller bara ett leende är bättre än inget.

GÖR DIN RÖST HÖRD
- Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

PÅVERKA MEDIEINDUSTRIN
- Använd din röst för att påverka medieindustrin i form av reklambyråer, filmbolag och andra om att det är skadligt att porträttera kvinnor som sämre, mindre intelligenta och inkompetenta jämfört med män.

UPPMUNTRA LAGAR FÖR SMÅFÖRETAG
- Uppmuntra de lagar som lyfter småföretag och tillhandahåller yrkesutbildningar för unga.

LÄR DIG MER 
- Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

ENGAGERA DIG
- Om du inte är nöjd med hur något i samhället funkar så finns det ett väldigt bra sätt att lösa det på – engagera dig politiskt eller inom tredje sektorn!

LÄR KÄNNA MÄNNISKOR I DITT OMRÅDE
- Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

1. Ingen fattigdom

2. Ingen hunger

5. Jämställdhet

8. Anständiga arbetsvillkor

10. Minskad ojämlikhet

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.