Mål 7 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mål 7 Hållbar Konsumtion och Produktion

Mål 7

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga, som bidrar till uppnåendet av samtliga sex övriga strategiska utvecklingsmål. Med konsumtion avses såväl privatpersoners, offentliga sektorns, företagens liksom andra organisationers konsumtion av både varor och tjänster.

Delmål

7.1 Mängden avfall som uppkommer på Åland har minskat till max 1,2 ton per person per år 
7.2 Alla företag och organisationer har integrerat hållbarhet, resurssnålhet och cirkularitet i kärnan av sin verksamhet
7.3 Alla offentliga organisationer praktiserar hållbar offentlig upphandling
7.4 Alla bygger och renoverar på ett hållbart, resurssnålt och cirkulärt sätt
7.5 Nyttodjurens naturliga beteende främjas genom att deras naturliga behov som mat och rörelse tillgodoses 
7.6 Åtminstone 80% av befolkningen har en resurssnål och återanvändande livsstil 
7.7 Åtminstone 80% av befolkningen äter en lokalproducerad kost som enligt aktuella rekommendationer både är till gagn för människors och planetens hälsa
7.8 Åtminstone 80 % undviker att köpa varor som innehåller skadliga kemikalier
7.9 De konsumtionsbaserade luftutsläppen av koldioxidekvivalenter har minskat till 4 ton per person senast 2030 och 2 ton per person senast 2040

Huvudindikatorer

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av FN:s globala mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) för hållbar utveckling.