Checklista för hållbara upphandlingar på Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lådor på hylla
Bild: JP infonet

Checklista för hållbara upphandlingar på Åland

Checklistan för hållbara upphandlingar på Åland är ett verktyg för upphandlande myndigheter och enheter för att integrera miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Du hittar den bland bilagor.

Checklistan är en kort och lättläst guide för upphandlande enheter på Åland om hur man kan ställa miljö- och sociala krav i en upphandlingsprocess. Ett av syftena bakom EU-direktivet, vilket ligger till grund för lag (1397/2016) om offentlig upphandling och koncession, var att ge upphandlande myndigheter bättre förutsättningar att använda offentlig upphandling som verktyg att uppnå samhälleliga mål, så som miljöskydd och social integration. I ett led att främja detta syfte är avsikten med denna checklista att underlätta upphandlande myndigheters hållbarhetsarbete. I och med antagandet av den nya upphandlingslagstiftningen ökade utrymmet för att integrera miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar, men sådana hänsyn ska alltid vara förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna om proportionalitet, likabehandling, transparens och ickediskriminering.

Checklistan tar hänsyn till åländsk lagstiftning samt europeisk rättspraxis på området. Den utgår från Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Listan följer upphandlingsskedet och är avsedd att fungera som ett verktyg för att väcka tankar om vad en upphandlande myndighet kan tänka på i respektive skede av upphandlingen samt ge vägledande och praktiska tips. Den vänder sig till alla myndigheter och enheter som upphandlar varor, tjänster och arbeten på Åland.