Huvudindikatorer | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Huvudindikatorer

Varje strategiskt utvecklingsmål i utvecklings- och hållbarhetsagendan har ett antal huvudindikatorer, de är menade att mäta nuläget och ger oss en indikation huruvida det åländska samhället utvecklas i önskad riktning. Statusen för indikatorerna följs kontinuerligt upp och levereras av Ålands statistik- och utredningsbyrå, nuläget rapporteras också vartannat år i statusrapporterna. 

Mål 1 | Välmående

Mål 2 | Tillit och delaktighet

Mål 3 | God vattenkvalitet

Mål 4 | Biologisk mångfald

Mål 5 | Attraktionskraft

Mål 6 | Kraftigt minskad klimatpåverkan

Mål 7 | Hållbar konsumtion och produktion