Statusrapport 2

Statusrapporten för 2018 fördjupar sig i nuläget i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen. I och med denna rapport har även samtliga mål indikatorer, som hjälper till att mäta var vi står idag.

Statusrapporten är indelad i sex kapitel, och inleds med en redogörelse från utvecklings- och hållbarhetsrådet, som blickar framåt och ger rekommendationer för vår fortsatta strävan om ett hållbart och bärkraftigt Åland.

Nulägesbeskrivningarna är tänkta att säga något om hur vi människor upplever vår verklighet, vårt nuläge år 2018. De beskriver hållbarhetsgapet – skillnaden mellan visionen och vårt här och nu – men berör också vad vi gör just nu -vad som är på gång, liksom vilka aktörer som kan ses som centrala i förverkligandet av målen.

Statusrapport 2 fördjupar sig i fysisk strukturutveckling (kapitel 4). Möjligheterna för förverkligandet av det hållbara och bärkraftiga samhälle som beskrivs i visionen påverkas direkt av bebyggelse- och infrastrukturutvecklingen samt vår användning av mark- och vattenresurser. Ett helhetsperspektiv över Ålands mark- och vattenresurser samt fysiska struktur är därför ett väsentligt verktyg för att också kunna uppnå de strategiska utvecklingsmålen. Rapporten Den fysiska strukturen på Åland (2018) bidrar med det aktuella helhetsperspektivet och kapitlet är en sammanfattning av denna rapport.

Digital kortversion av Den fysiska strukturen på Åland

Kapitel fem presenterar redogörelser från centrala samhällsaktörer; dess roll och syn på förverkligandet av visionen och de strategiska utvecklingsmålen. De centrala aktörerna som medverkar är lagtinget, landskapsregeringen, näringslivet (genom storföretagsgruppen i bärkraft.ax och Ålands Näringsliv), kommunerna, föreningslivet (genom Marthorna på Åland, Ålands skötbåtsförening och Rädda Barnen) kultursektorn (genom Ålands Museum) och bildningssektorn (genom plan för involvering av unga).

Rapporten avslutas med en beskrivning av nätverket bärkrafts roll och innebörd; navet för samordningen av arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Statusrapporten arbetas fram inom ramen för nätverket, och fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga.

Här kan du lyssna på visionen: