Mål 4 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 4, en fjäril, en gärdsgård och en sol

Mål 4

Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen.

Delmål för mål 4:

 • Alla på Åland har insikten om att djur, växter och ekosystem har ett egenvärde i sig själva.
 • Hållbart bevarande och nyttjande av ekosystem och biologisk mångfald - särskilt gällande kulturmarker, skogar, hav och våtmarker.
 • Alla grupper i samhället – privatpersoner, jord-, skogs- och vattenbrukare med flera har kunskap om och tar ansvar för den biologiska mångfalden och arbetar proaktivt för ekosystemen i balans
 • Ekosystem och biologisk mångfald är integrerade i alla utvecklings- och planeringsprocesser för mark- och havsanvändning (= regional grönstruktur) och används som redskap för att mildra effekter av klimatförändringarna.
 • Låg skadlig påverkan av invasiva arter.
 • Åland är självförsörjande på fisk utgående från livskraftiga fiskebestånd.
 • Minst 10 % av havsområdena är skyddade.
 • Minst 17 % av kustområdena är skyddade (Aichi-mål).
 • Livskraftigt vattenbruk utan negativ påverkan på havsmiljö.
 • Den hållbara skogsavverkningen har ökat med 30 % sedan 2018 samtidigt som återbeskogningen är livskraftig.
 • Ingen förlust av biologisk mångfald på land eller i sjöar och hav.
 • Alla hotade arter och biotoper har nått gynnsam bevarandestatus.
 • Biotoper/områden som är viktiga för biodiversitet är skyddade både på land och i hav.
 • Vi har en god kännedom om biologiskt värdefulla arter och biotoper på Åland.
 • Behålla och utveckla gröna korridorer.
 • Arealen av naturbeten är 3000 ha.
 • Alla åkrars mullhalt klassas som hög.
 • I vattenområden frodas nyckelarter, organismernas tillväxt och storleksfördelning är normal/naturlig, deras kondition är god, djupfördelningen naturlig. 

Skogsresurserna används även hållbart och bidrar positivt till klimatet och vår försörjning.

Detta kan du göra för att bidra till mål 4:

(Källa globalamalen.se)

ANVÄND EKOLOGISKT GÖDNINGSMEDEL
- Använd ekologiskt gödningsmedel och avstå från användningen av giftiga preparat som skadar jorden.

UNDVIK ATT ANVÄNDA BEKÄMPNINGSMEDEL
- Försök att undvika att använda bekämpningsmedel när du ska odla eller plantera något. Bekämpningsmedel är dåligt för jorden och leder till minskad biologisk mångfald. Det mesta går alldeles utmärkt att odla helt utan bekämpningsmedel, så läs på om vad du kan göra istället!

SLÄNG SKRÄP PÅ RÄTT STÄLLEN
- Du skulle ju aldrig slänga skräp på marken utan du slänger alltid ditt skräp i en papperskorg. Men det kan vara viktigt om att bli påmind om det ibland. Och om du ser någon som slänger sitt skräp någon annanstans än i en papperskorg: säg till!

BIDRA TILL ATT BEVARA UTROTNINGSHOTADE ARTER
- Stöd insatser som syftar till att bevara och skydda utrotningshotade arter och samtidigt ger arbetsmöjligheter i lokalsamhället.

UPPMANA NÄRA OCH KÄRA 
- Uppmana dina nära och kära till att lära sig mer om miljö och hållbarhet.

SE ÖVER DINA DAGLIGA BESLUT
- Se över dina dagliga beslut. Är företagen du köper dina varor ifrån involverade i metoder som skadar miljön? Är varor du köper och konsumerar skadliga för miljön? Kan du återvinna mer i din vardag?

FRÅGA PÅ RESTAURANG 
- När du går till en restaurang, fråga om deras kött, fisk och skaldjur är producerade och tillvaratagna på ett hållbart sätt som inte stör ekosystem eller den biologiska mångfalden. Även om du inte äter kött, fisk och skaldjur själv så är det bra att du frågar eftersom restaurangen förstår att det är något som är viktigt för deras kunder. 

VÄLJ NATURBETESKÖTT 
- Om du äter kött, välj kött som fått beta i naturen. Gärna lokalproducerat. 

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.