Mål 4 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 4, en fjäril, en gärdsgård och en sol

Mål 4

Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen.

Delmål för mål 4:

4.1 Alla som bor och verkar på Åland har insikten om att djur, växter och ekosystem har ett egenvärde i sig själva. Kunskap om biologisk mångfald, ekosystem i balans samt särskilt värdefulla arter och biotoper är hög inom alla samhällssektorer.

4.2 Ekosystem och biologisk mångfald är integrerade i alla utvecklings- och planeringsprocesser för mark- och havsanvändning (s.k. regional grönstruktur) och används som redskap för att mildra effekter av klimatförändringarna, motverka habitatfragmentering och -förstöring samt säkerställa gröna korridorer.

4.3 Miljöpåverkan av invasiva arter är så låg att på Åland naturligt förekommande arter och biotoper inte hotas.

4.4 Havs-, kust-,  och landområden samt särskilt skyddsvärda biotoper och arter på Åland är skyddade minst till den nivå och omfång som EU:s regelverk kräver.

4.5 Naturförlusten har avstannat. Områden där särskilt skyddsvärda biotoper eller arter tidigare förekommit har antingen återställts eller så har dessa arter och biotoper återinförts eller återskapats inom områden som särskilt lämpar sig för dessa förekomster.

Huvudindikatorer för strategiskt utvecklingsmål 4 

13. Andel skyddad mark 

14. Andel skyddat vatten 

15. Attityd hos allmänheten till biologisk mångfald 

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 4:

(Källa globalamalen.se)

ANVÄND EKOLOGISKT GÖDNINGSMEDEL
- Använd ekologiskt gödningsmedel och avstå från användningen av giftiga preparat som skadar jorden.

UNDVIK ATT ANVÄNDA BEKÄMPNINGSMEDEL
- Försök att undvika att använda bekämpningsmedel när du ska odla eller plantera något. Bekämpningsmedel är dåligt för jorden och leder till minskad biologisk mångfald. Det mesta går alldeles utmärkt att odla helt utan bekämpningsmedel, så läs på om vad du kan göra istället!

SLÄNG SKRÄP PÅ RÄTT STÄLLEN
- Du skulle ju aldrig slänga skräp på marken utan du slänger alltid ditt skräp i en papperskorg. Men det kan vara viktigt om att bli påmind om det ibland. Och om du ser någon som slänger sitt skräp någon annanstans än i en papperskorg: säg till!

BIDRA TILL ATT BEVARA UTROTNINGSHOTADE ARTER
- Stöd insatser som syftar till att bevara och skydda utrotningshotade arter och samtidigt ger arbetsmöjligheter i lokalsamhället.

UPPMANA NÄRA OCH KÄRA 
- Uppmana dina nära och kära till att lära sig mer om miljö och hållbarhet.

SE ÖVER DINA DAGLIGA BESLUT
- Se över dina dagliga beslut. Är företagen du köper dina varor ifrån involverade i metoder som skadar miljön? Är varor du köper och konsumerar skadliga för miljön? Kan du återvinna mer i din vardag?

FRÅGA PÅ RESTAURANG 
- När du går till en restaurang, fråga om deras kött, fisk och skaldjur är producerade och tillvaratagna på ett hållbart sätt som inte stör ekosystem eller den biologiska mångfalden. Även om du inte äter kött, fisk och skaldjur själv så är det bra att du frågar eftersom restaurangen förstår att det är något som är viktigt för deras kunder. 

VÄLJ NATURBETESKÖTT 
- Om du äter kött, välj kött som fått beta i naturen. Gärna lokalproducerat. 

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

14. Hav och marina resurser

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.