Mål 3 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 3, en fisk som hoppar i vattnet

Mål 3

God vattenkvalitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på planeten. På Åland finns en utbredd insikt om betydelsen av ett friskt Östersjön med alla dess vikar, djupgropar och ytvatten samt tillgången till friska sjöar för rent dricksvatten.

Delmål för mål 3:

3.1 Alla på Åland har kunskap om och tar ansvar för att åländska vatten uppnår god kvalitet.

3.2 Ålands röst i Östersjön är proaktiv. Åländska aktörer och individer samverkar med övriga Östersjöregioner för att påverka och uppnå vatten av god kvalitet.

3.3 Näringslivet på Åland använder hållbara cirkulära lösningar och bidrar till minst halverade utsläpp av näringsämnen till 2030 (jämfört med 2015).

3.4 Hänsyn till klimatförändring och dess konsekvenser integreras i alla utvecklings- och planeringsprocesser som påverkar vattenbruk och havsanvändning.

3.5 Människoskapade nettoutsläpp av fosfor och kväve till vatten har minst halverats år 2030 (jämfört med 2015).

3.6 Internbelastningen av fosfor i sjöar och vikar har identifierats och åtgärder pågår för minskningar.

3.7 Människoskapade kretslopp av näringsämnen är till största delen slutna. Åland är ledande i Östersjöregionen gällande cirkulärt omhändertagande av näringsämnen 2030 och exportör av näringsämnen 2051.

3.8 Läckage av farliga ämnen, såsom läkemedel, växtskyddsmedel, hushållskemikalier, mikroplaster och gifter till vattenmiljön har minskat till icke skadliga nivåer. Nedskräpningen av vattenmiljön har upphört.

3.9 Ett samlat helhetsperspektiv på VA-användningen som säkerställer att handlingsplaner och åtgärder innebär förbättringar av vattenkvaliteten.

Huvudindikatorer för strategiskt utvecklingsmål 3

10. Vattnets kvalitet 

11. Utsläpp av fosfor och kväve 

12. Genomförandegrad av vattenvårdsåtgärder 

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 3:

(Källa globalamalen.se)

SLÄNG INTE SKRÄP I NATUREN
- Skräp som slängs i naturen, speciellt lättare skräp som kan färdas i vinden hamnar ofta i våra vattendrag där det ibland tar upp hundratals år innan de bryts ner. Fimpar åker ofta ner i brunnarna och tuggummit hamnar i fågelns mage.

TA REDA PÅ VILKA KEMIKALIER SOM FINNS I DITT HEM
- Få koll på kemikalierna hemma och ta reda på hur du kan minska ditt vardagliga kemikalieutsläpp. På Kemikaliekoll Åland hittar du information om de vanligaste kemikalierna i just ditt hem och hur du kan minska ditt utsläpp.

UNDVIK PLAST - INTE BARA PLASTKASSEN
- Microplaster går att hitta i allt från rengöringsmedel och schampoo till kläder hamnar dagligen i avloppssystemen. Den överlägset största källan till utsläpp av microplaster är fordonstrafik - lämna bilen hemma oftare. Plast försvinner inte. 

MINSKA VATTENFÖRBRUKNINGEN 
- Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
- Stäng av kranen medan du schampoonerar håret eller borstar tänderna. 
- Du hittar fler tips på vattenskydd.ax

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

6. Rent vatten och sanitet

14. Hav och marina resurser

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.