Mer om utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tidigare råd

Mer om utvecklings- och hållbarhetsrådet

Vad är syftet med rådet?

Rådet har utsetts för att kultivera ”Alla kan blomstra”-visionen och ta ansvar för bärkraft-nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. I rådet sitter representanter från lagtinget (talmannen), regeringen (lantrådet och finansministern), förvaltning (förvaltningschef), civilsamhället, näringslivet, kommunerna, lantbruket, kulturen och utbildningen för att säkerställa att alla sektorer har en röst i arbetet. 

Utvecklings- och hållbarhetsrådet verkar för uppnåendet av utvecklings- och hållbarhets-agendans vision och sju strategiska utvecklingsmål. Rådet arbetar under mandatperioden särskilt för konkret handling för att uppnå målen till 2030. Medlemmarna i rådet utgörs av företrädare från olika delar av samhället, för att få bredd i diskussionen om hållbarhetsutmaningar som är gemensamma för hela samhället. Det finns ett värde i olikheterna och genom ömsesidig dialog är ambitionen att olikheterna över tid leder till positiva synergieffekter. Rådet understryker betydelsen av transparens och kommunikation till hela det åländska samhället för att engagera och ge en tydlig bild av det arbete som pågår inom ramen för bärkraft-nätverket.

Rådet förväntas arbeta på ett sätt som skapar bred förankring för utvecklings- och hållbarhetsagendan, ”Alla kan blomstra”-visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen i samhällets sektorer och hos allmänheten. Vidare förväntas rådets interna arbete främja ett fritt tänkande i syfte att kunna bidra till den transformation som utvecklings- och hållbarhetsagendans genomförande innebär.

På vilka grunder utses ledamöter?

Medlemmarna i rådet utses för mandatperioder om två kalenderår. Personer som utses till medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet förväntas ha:

 1. ett personligt engagemang för ”Alla kan blomstra”-visionens förverkligande
 2. betydande personlig integritet
 3. betydande förtroende i samhället i stort och i synnerhet i den sektor personen representerar
 4. tid och vilja att aktivt agera ambassadör för utvecklings- och hållbarhetsagendan i allmänhet och ”Alla kan blomstra”-visionen i synnerhet

Den totala sammansättningen i rådet ska utgöra en så bred representation av samhället i sin helhet som möjligt (kön, ålder, födelseort osv). Kontinuitet är väsentligt för sammansättningen i rådet. Mot denna bakgrund ska situationer där en stor andel av rådets alla medlemmar byts ut samtidigt undvikas. Rådet ska bestå av minst nio och maximalt fjorton medlemmar. Lagtingets talman, lantrådet, finansministern samt landskapets förvaltningschef är permanenta medlemmar i rådet. Övriga medlemmar utses enligt följande:

 • Civilsamhällets nätverksgrupp utser tre medlemmar.
 • Nätverksgruppen för hållbara kommuner respektive Ålands kulturdelegation utser en medlem vardera.
 • Övriga medlemmar i rådet, varav tre representanter för näringslivet, utses av landskapsregeringen.
 • Lantrådet är rådets ordförande.
 • Rådet väljer inom sig två vice ordföranden.
 • Rådet utser, vid sitt första ordinarie möte under respektive mandatperiod, en huvudsekreterare för en period om två år.
 • Huvudsekreteraren bereder rådets möten i samråd med rådets ordförande och båda vice ordföranden.

Hur kan rådet regelbundet följa upp det åländska samhällets arbete med utvecklings- och hållbarhetsagendan?

Rådet ska driva på och följa upp det åländska samhällets arbete med genomförandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Arbetsgruppen för koordinering och rapportering bistår rådet. Rådet fastställer arbetsgruppens mandat och arbetsgruppens medlemmar utses genom beslut av rådets ordförande samt båda vice ordföranden. Arbetsgruppens uppdrag är att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Rådet har minst tre ordinarie möten per år. Utöver de ordinarie mötena kan rådets ordförande eller huvudsekreterare kalla till extra möten. Rådet kan inom sig skapa arbetsgrupper för beredning och rådgivning. Vidare träffas rådets för informella träffar på initiativ av rådets medlemmar. Vid rådets möten presenteras och diskuteras pågående arbete inom nätverket.

Rådet förankrar betydelsen av utvecklings- och hållbarhetsagendan i respektive sektorer och fungerar som riktgivare och rådgivare i de olika processerna med förverkligandet av agendan. Rådet ska kontinuerligt följa upp, ge stöd och rekommendationer i arbetet med färdplanerna för de sju strategiska utvecklingsmålen samt analysera vad rådsmedlemmarna kan bidra med för att förverkliga årgärdsförslagen i färdplanerna. Rådet medverkar i framtagandet av och fastställer utvecklings- och hållbarhetsagendans statusrapporter.

Varför är det viktigt med rådet?

”Alla kan blomstra”-visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen kan endast förverkligas om alla är med och hjälper till. Ett extra ansvar vilar på de personer som har stort inflytande över samhällets såväl offentliga som privata resurser. I rådet finns alla de sektorer som tillsammans utgör det åländska samhället och som arbetar för ett bärkraftigt samhälle där alla kan blomstra. Med personer i ledande positioner i alla sektorer säkerställs att samhällskontraktet (agendan) förankras i alla led samt att pågående processer kan luta sig mot vetskapen om en gemensam strävan att nå målen och visionen. Rådets medlemmar är viktiga förebilder och vägvisare i omställningsresan mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle.