Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax
Alla kan blomstra bild

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering har som uppdrag att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Koordineringen av implementeringen sker med hjälp av färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål. Färdplanerna justeras löpande och aktuell version finns tillgänglig på hemsidan under rubriken färdplaner. Dessa innehåller delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. 

Rapporteringen av implementeringen sker dels genom att aktuell status för indikatorer rapporteras löpande på hemsidan och dels genom medverkan i framtagandet av statusrapporter (som fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet).

Varje mål har utsedd målansvarig, processledare samt en ansvarig ledande tjänsteman (inom landskapsförvaltningen). Varje målansvarig bör beakta en bred förankring i samhället och ska därför tillsätta underarbetsgrupper med bred representation.

Mål 1 | Välmående

Carolina Sandell (målansvarig)
Ida-Mari Elfving-Gustafsson (processledare)

Niklas Stenbäck, avdelningschef (ansvarig ledande tjänsteman)

Mål 2 | Tillit och delaktighet

Johanna Fogelström-Duns (målansvarig)
Kristin Mattsson (processledare)

Niklas Stenbäck, avdelningschef (ansvarig ledande tjänsteman)

Mål 3 | God vattenkvalitet

Ann Nedergård (målansvarig)
Annica Brink (processledare)

Jacob Nordlund, byråchef miljöbyrån (ansvarig ledande tjänsteman)

Mål 4 | Biologisk mångfald

Petra Granholm (målansvarig) 
David Abrahamsson (processledare)

Jacob Nordlund, byråchef miljöbyrån (ansvarig ledande tjänsteman)

Mål 5 | Attraktionskraft

Johanna Backholm (målansvarig)
Hanna Saurén (processledare)

Linnea Johansson, avdelningschef (ansvarig ledande tjänsteman)

Mål 6 | Kraftigt minskad klimatpåverkan

David Karlsson (målansvarig)
Stefan Fransman (processledare)

Gustav Blomberg, byråchef för infrastrukturavdelningen (ansvarig ledande tjänsteman)

Mål 7 | Hållbar konsumtion och produktion

Fredrik Rosenqvist (målansvarig)
Karin Rosenberg-Brunila (processledare)

Linnea Johansson, avdelningschef (ansvarig ledande tjänsteman)

Övriga medlemmar

Conny Nyholm, finanschef
Elise Åkerblom, hållbarhetslots
Rufus Panelius, internationella relationer
Dan Sundqvist, extern finansiering
Annica Jansson, kommunikation

Beredningsgrupp

John Eriksson, förvaltningschef (ordförande)
Petra Granholm, (vice ordförande)
Runa Tufvesson, byråchef
Henrika Österlund, hållbarhetskoordinator
Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots