Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Omställningen i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan pågår.

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering har som uppsdrag att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Koordineringen av implementeringen sker med hjälp av färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål. Färdplanerna justeras löpande och aktuell version finns tillgänglig på hemsidan under "färdplaner". Dessa innehåller delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. 

Rapporteringen av implementeringen sker dels genom att aktuell status för indikatorer rapporteras löpande på hemsidan bärkraft.ax (dessa är under uppbyggnad), dels genom medverkan i framtagandet av statusrapporter (som fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet).

Medlemmar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering 

Varje mål har utsedd huvudansvarig koordinator och processledare. Varje målansvarig bör beakta en bred förankring i samhället och ska därför tillsätta underarbetsgrupper med bred representation.

Mål 1 

Vakant (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 1)
Rådgivare Erica Scott (processledare strategiskt utvecklingsmål 1)

Mål 2

Filosofie magister Dan Sundqvist (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 2)
Specialsakkunnig i jämställdhet Kristin Mattsson (processledare strategiskt utvecklingmål 2)

Mål 3 

Programdirektör Christian Pleijel (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 3)
Koordinator Oscar Fogelberg (processledare strategiskt utvecklingsmål 3)

Mål 4

Forskningskoordinator Petra Granholm (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 4) 
Naturvårdsintendent David Abrahamsson (processledare strategiskt utvecklingsmål 4)

Mål 5

Verkställande direktör Victoria Sundberg (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 5)
Vakant (processledare strategiskt utvecklingsmål 5)

Mål 6

Verkställande direktör Niklas Lampi (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 6)
Teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman (processledare strategiskt utvecklingsmål 6)

Mål 7

Avdelningschef Linnéa Johansson* (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 7)
Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila (processledare strategiskt utvecklingsmål 7)

Ledning:

Avdelningschef Bengt Michelsson, ansvarig ledande tjänsteman för mål 1, avdelningschef Niklas Stenbäck, ansvarig ledande tjänsteman för mål 2, byråchef miljöbyrån Jacob Nordlund, ansvarig ledande tjänsteman mål för 3 och 4, avdelningschef Yvonne Österlund, ansvarig ledande tjänsteman för mål 6. 

*avdelningschef, ansvarig ledande tjänsteman för mål 5 och 7. 

Förvaltningschef John Eriksson, styrelseordförande för lotsfunktionens huvudman Lotta Nummelin, nätverkets huvudsekreterare Micke Larsson, hållbarhetskoordinator Henrika Österlund och finanschef Conny Nyholm

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.