Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering har som uppdrag att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Koordineringen av implementeringen sker med hjälp av färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål. Färdplanerna justeras löpande och aktuell version finns tillgänglig på hemsidan under "färdplaner". Dessa innehåller delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. 

Rapporteringen av implementeringen sker dels genom att aktuell status för indikatorer rapporteras löpande på hemsidan bärkraft.ax (dessa är under uppbyggnad), dels genom medverkan i framtagandet av statusrapporter (som fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet).

Medlemmar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering 

Varje mål har utsedd målansvarig, processledare samt en ansvarig ledande tjänsteman (inom landskapsförvaltningen). Varje målansvarig bör beakta en bred förankring i samhället och ska därför tillsätta underarbetsgrupper med bred representation.

Mål 1 - Välmående

Carolina Sandell (målansvarig)
Sandra Jourdan (processledare)

Mål 2 - Tillit och delaktighet

Johanna Fogelström-Duns (målansvarig)
Kristin Mattsson (processledare)

Mål 3 - God vattenkvalitet

Ann Nedergård (målansvarig)
Annica Brink (processledare)

Mål 4 - Biologisk mångfald

Petra Granholm (målansvarig) 
David Abrahamsson (processledare)

Mål 5 - Attraktionskraft

Johanna Backholm (målansvarig)
Bengt Johansson (processledare)

Mål 6 - Kraftigt minskad klimatpåverkan

David Karlsson (målansvarig)
Stefan Fransman (processledare)

Mål 7 - Hållbar konsumtion och produktion

Fredrik Rosenqvist (målansvarig)
Karin Rosenberg-Brunila (processledare)

Övriga medlemmar

Avdelningschef Bengt Michelsson, ansvarig ledande tjänsteman för mål 1, avdelningschef Niklas Stenbäck, ansvarig ledande tjänsteman för mål 2, byråchef miljöbyrån Jacob Nordlund, ansvarig ledande tjänsteman mål för 3 och 4, avdelningschef Yvonne Österlund, ansvarig ledande tjänsteman för mål 6, avdelningschef Linnea Johansson, ansvarig ledande tjänsteman för mål 5 och 7 och Conny Nyholm, finanschef. 

Beredningsgrupp

Arbetsgruppens ordförande John Eriksson och arbetsgruppens koordinator Henrika Österlund.

Utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare Micke Larsson deltar vid behov. 
 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.