Familjefoto av arbetsgruppen för koordinering och rapportering.

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Omställningen i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan pågår.

Inom ramen för nätverket bärkraft.ax går vi nu gemensamt in i en ny fas i genomförandet, i och med att långsiktiga färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål ska etableras. Dessa färdplaner ska innehålla delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. Detta är i linje med utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick i Statusrapport 2.

En arbetsgrupp för koordinering och rapportering har bildats inom ramen för nätverket bärkraft.ax. Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och dels att ansvara för rapporteringen av genomförandet. Uppdragsbeskrivningen är fastställd av utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Arbetsgruppen ansvarar för att centrala aktörer, däribland företag, kommuner och övriga myndigheter, har möjlighet att delta i det samhällsgemensamma koordinerings- och rapporteringsarbetet.

Medlemmar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering (mars 2019)

Ledning och koordination

Micke Larsson, huvudsekreterare bärkraft.ax/utvecklings- och hållbarhetsstrateg (LR)

Karolina Gottberg, utvecklingskoordinator/samhällsplanerare (LR)

Huvudansvariga koordinatorer och deras bollplank
Mål Huvudansvariga koordinatorer Bollplank
1, 2 Bengt Michelsson (LR), avdelningschef social- och miljöavd Erika Boman (Högskolan på Åland)
1, 2 Helena Flöjt-Josefsson (LR), specialsakkunnig integration/soc hållbarhet Jocke Svensson (Folkhälsan på Åland)
1, 2 Håkan Strömmer (LR), ungdoms- och demokratisamordnare  
3 Helena Blomqvist (LR), byråchef miljöbyrån Lotta Nummelin (Östersjöfonden)
4 Helena Blomqvist (LR), se ovan mål 3 Simon Holmström (Ålands Natur & Miljö)
5 Linnéa Johansson (LR), avdelningschef näringsavdelningen Terese Flöjt (Mariehamns stad)
6 Stefan Fransman (LR), teknisk samhällsstrateg infrastrukturavdelningen Jonas Holmström (Ålands Natur & Miljö)
7 Linnéa Johansson (LR), se ovan mål 5 Karin Rosenberg-Brunila (hållbarhetslots)
Övergripande kulturbyråchef Viveka Löndahl (LR), finanschef Conny Nyholm (LR), biträdande finanschef Runa Tufvesson (LR) och Erica Scott (rådgivare).

Referens-/resurspersoner

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson (LR)
Avdelningschef infrastrukturavdelningen Yvonne Österlund (LR)
Avdelningschef regeringskansliet Vivan Nikula (LR)
Avdelningschef utbildnings- och kulturavdelningen (LR)
Lagberedningschef Lars Karlsson (LR)

ÅSUB (Katarina Fellman)

Här kan du lyssna på visionen: