Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering har som uppdrag att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Koordineringen av implementeringen sker med hjälp av färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål. Färdplanerna justeras löpande och aktuell version finns tillgänglig på hemsidan under rubriken färdplaner. Dessa innehåller delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. 

Rapporteringen av implementeringen sker dels genom att aktuell status för indikatorer rapporteras löpande på hemsidan och dels genom medverkan i framtagandet av statusrapporter (som fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet).

Varje mål har utsedd målansvarig, processledare samt en ansvarig ledande tjänsteman (inom landskapsförvaltningen). Varje målansvarig bör beakta en bred förankring i samhället och ska därför tillsätta underarbetsgrupper med bred representation.