De sju strategiska utvecklingsmålen | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla sju målen på färgglad bakgrund

De sju strategiska utvecklingsmålen

För att stödja den gemensamma strävan mot ett hållbart Åland har sju strategiska utvecklingsmål definierats i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. De strategiska utvecklingsmålen har arbetats fram av skilda analysgrupper utifrån förslag som inlämnats av en expertpanel. Utvecklingsmålen har en och samma tidshorisont, de ska uppnås senast år 2030. De strategiska utvecklingsmålen mäts regelbundet med hjälp av huvudindikatorer. Huvudindikatorerna finns omnämnda i samband med respektive utvecklingsmål.

Processen för den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan sammanfaller med att FN:s medlemsländer beslutat om Agenda 2030, med 17 globala hållbara utvecklingsmål. I och med Agenda 2030 har världen en gemensam färdplan för perioden 2016–2030 och denna kommer gradvis att implementeras i EU, i det nordiska samarbetet och nationellt. Ålands lokala mål baserar sig på Agenda 2030 och kan också ses som Ålands bidrag till förverkligande av Agenda 2030.

De sju strategiska utvecklingsmålen för Åland är:

1. Välmående
2. Tillit och delaktighet
3. God vattenkvalitet
4. Biologisk mångfald
5. Attraktionskraft
6. Kraftigt minskad klimatpåverkan
7. Hållbar konsumtion och produktion