De sju strategiska utvecklingsmålen 2030 | Bärkraft.ax
Alla sju målen på färgglad bakgrund

De sju strategiska utvecklingsmålen 2030

För att stödja den gemensamma strävan mot ett hållbart Åland har sju strategiska utvecklingsmål definierats i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Åland definierade sin hållbarhetsagenda år 2016 och samtidigt ombads en expertpanel att formulera förslag till potentiella strategiska utvecklingsmål. Parallellt med att Åland tog fram sina utvecklingsmål gjorde även världen det samma. I september år 2015 antog FN:s alla medlemsländer Agenda 2030, med sjutton globala och hållbara utvecklingsmål för världen. Ålands lokala mål baserar sig på Agenda 2030 och kan också ses som Ålands bidrag till förverkligande av Agenda 2030.

De sju strategiska utvecklingsmålen för Åland har även samma tidshorisont som Agenda 2030, de ska uppnås senast år 2030. De strategiska utvecklingsmålen mäts regelbundet med hjälp av specifika huvudindikatorer, hur det går för oss presenteras vartannat år i statusrapporter och uppdateras årligen på vår webbplats. Ålands statistik- och utredningsbyrå levererar varje år uppdateringen och färsk statistik för indikatorerna.

De sju strategiska utvecklingsmålen för Åland är:

1. Välmående
2. Tillit och delaktighet
3. God vattenkvalitet
4. Biologisk mångfald
5. Attraktionskraft
6. Kraftigt minskad klimatpåverkan
7. Hållbar konsumtion och produktion