De sju strategiska utvecklingsmålen 2030 | Bärkraft.ax
Alla sju målen på färgglad bakgrund

De sju strategiska utvecklingsmålen 2030

Visionen alla kan blomstra är en bild av det bästa Åland vi kan tänka oss, och för att stödja den gemensamma strävan mot visionen och ett hållbart Åland har sju strategiska utvecklingsmål definierats i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Åland definierade sin agenda år 2016 under Forum för samhällsutveckling och samtidigt ombads en expertpanel att formulera förslag till dessa strategiska utvecklingsmål. Målen bedömdes vara av avgörande betydelse för förverkligandet av visionen om Åland. Parallellt med att Åland tagit fram sina mål gjorde världen det samma. I september år 2015 antog FN:s alla medlemsländer Agenda 2030, med sjutton globala och hållbara utvecklingsmål för världen.

De sju strategiska utvecklingsmålen har samma tidshorisont som Agenda 2030, de ska uppnås senast år 2030. De strategiska utvecklingsmålen mäts regelbundet med hjälp av specifika huvudindikatorer, huvudindikatorerna mäts regelbundet och presenteras vartannat år i statusrapporter. Under respektive mål i menyn hittar du även huvudindikatorerna och dess data presenterade.