De sju strategiska utvecklingsmålen 2030 | Bärkraft.ax
Alla målen

De sju strategiska utvecklingsmålen 2030

Visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” är en bild av det bästa Åland vi kan tänka oss och är därmed i mångt och mycket tidlös. För att stödja vår gemensamma strävan mot visionen har sju strategiska utvecklingsmål till år 2030 definierats. Genom att uppnå utvecklingsmålen tar vi ett stort steg på vägen mot förverkligandet av visionen.

De strategiska utvecklingsmålen har arbetats fram av skilda analysgrupper utifrån förslag som inlämnats av en expertpanel, bestående av 59 sakkunniga personer. Utvecklingsmålen har en och samma tidshorisont, vi siktar på att de ska uppnås senast 2030. De strategiska utvecklingsmålen mäts regelbundet med hjälp av våra huvudindikatorer. På sidan nuläget kan du ta del av den senaste uppföljningen av indikatorerna. 

Översikt av de sju utvecklingsmålen: 

MÅL 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer

MÅL 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

MÅL 3: Allt vatten har god kvalitet

MÅL 4: Ekosystem i balans och biologisk mångfald

MÅL 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag

MÅL 6: Kraftigt minskad klimatpåverkan

MÅL 7: Hållbar konsumtion och produktion

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.