Mål 1 | Bärkraft.ax
Ikon för mål ett, ett huvud med ett hjärta

Mål 1

Välmående människor vars inneboende resurser växer

Att blomstra handlar om något djupare än materiell välfärd och att allt skulle vara roligt jämt. I det åländska samhället skapas förutsättningar för människor att komma till sin rätt och att trivas.

Delmål för mål 1:

1.1 Alla vuxna har tillgång till meningsfullt arbete, avlönat eller ej, med anständiga arbetsvillkor och ersättningsnivåer/löner som möjliggör egen försörjning.

1.2 Alla barn är välmående och har tillgång till trygga uppväxtmiljöer som främjar god fysisk och psykisk hälsa. Alla barn har tillgång till en skola där man lär sig vara människa i ett hållbart samhälle (se vidare beskrivning i agendan, s 11). Grund- och gymnasieskolan ska vara i framkant i nationell och internationell jämförelse.

1.3 Alla vuxna tar, efter bästa förmåga, ansvar för sin egen hälsa och upplever sig välmående – motionerar, avstår från bruk av tobak samt missbruk av alkohol och andra droger.

1.4 Alla, oavsett kön och ålder, har tillgång till en samtalspartner/stödperson

1.5 Vård och omsorg är individuellt behovsanpassad sjukvård och sjukfrånvaro-dagarna är minimerade.

1.6 Samhällsbyggnaden: välkomnande trygg närmiljö, rekreation, servicepunkter m m - en god och attraktiv boendemiljö (se statusrapport 2, nuläge mål 5, s 32-33)

1.7 Alla vuxna, oavsett om de vuxit upp på Åland eller flyttat in senare i livet, har chansen att skaffa sig kunskaper, i mån av möjlighet att ta dem till sig, om hållbar utveckling, hållbara livsstilar, främjande av fredliga relationer m m (se vidare beskrivning i agendan, s 11).

Alla människor bör få chansen att anskaffa sig de tillgångar, i mån av möjlighet att ta dem till sig, som behövs för att blomstra och samtidigt bidra till bärkraften. I detta ingår bland annat kunskaper om hållbar utveckling, hållbara livsstilar och konsumtionsmönster, mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, aktivt medborgarskap och främjande av fredliga relationer. Det gäller såväl barn och unga samt vuxna oavsett om de vuxit upp på Åland eller flyttat till ö-samhället senare i livet.

Huvudindikatorer strategiskt utvecklingsmål 1

1. Andel av befolkningen som upplever sig blomstra för närvarande 

2. Förväntad livslängd 

3. Andel i befolkningen som har en eftergymnasial examen

4. Andel av befolkningen som anger sig ha medel eller hög möjlighet att skapa meningsfulla förutsättningar/aktiviteter i sitt liv just nu

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 1:

(Källa globalamalen.se)

DONERA BLOD
- Att donera blod är en enkel sak du kan göra som kan göra en väldigt stor skillnad för en annan persons hälsa och välmående. Om du kan, försök att se till att donera blod regelbundet

FÅ KOLL PÅ KONSEKVENSERNA AV ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUK
- Om du har koll på konsekvenserna av alkohol- och drogmissbruk minskar du risken att påverka din hälsa negativt. Dra dig inte för att be om hjälp eller stöd om du behöver!

VACCINERA DIG
- Se till att du är vaccinerad. Det är en enkel sak du kan göra för att se till att du håller dig friskare. Att du är vaccinerad är också bra för samhället i stort.

BERÄTTA NÄR DU MÅR DÅLIGT
- Tillsammans kan vi få alla att må bra igen.

REAGERA DÅ NÅGON INTE MÅR BRA
- Du som medmänniska, reagera när någon inte mår bra. Visa att du finns där. Be personen berätta och lyssna på vad hen har att säga. 

UPPMUNTRA TILL STUDIER
- Uppmana unga att fortsätta sina studier efter gymnasiet för att vidareutvecklas, öka sin kompetens inom önskat område och likaså möjligheterna till ett bra jobb i framtiden.

STÖTTA ORGANISATIONER
Stötta organsationer som arbetar för att se till att människor i de fattigaste delarna av världen får ta del av utbildning.

TA UTBILDNINGEN UTANFÖR SKOLA
- Har du några barn i din närhet? Låt inte deras utbildning stanna i skolan – ta med utbildningen utanför skolan och gör den kul. Upplev närmiljön och bekanta dig med naturen eller åk på en utflykt till ett museum.

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.