”DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN FÖR SAMHÄLLET LIGGER FAST” - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utvecklings och hållbarhetsrådet i grupp.

”DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN FÖR SAMHÄLLET LIGGER FAST” - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen

Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet publicerat den 16 juni 2020.

Förutsättningarna för samhällsutvecklingen har förändrats i och med det sociala och ekonomiska läge som coronapandemin medför. Trots detta konstaterar utvecklings- och hållbarhetsrådet att visionen “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” och de långsiktiga målen för det åländska samhället, de sju strategiska utvecklingsmålen, ligger fast:

- Arbetet med att förverkliga ”Alla kan blomstra”-visionen är opåverkat av covid 19 så till vida att vi inte ändrar på vår vision för Åland och dess tillhörande sju strategiska utvecklingsmål för 2030. I och med publiceringen av färdplanerna blir det idag tydligt för ännu fler att vi faktiskt tänker genomföra utvecklings- och hållbarhetsagendan. Det här är en verkstad som innefattar såväl social, ekonomisk som miljömässig samhällsutveckling, säger rådets ordförande, lantrådet Veronica Thörnroos.

- Det är många som nu kämpar med konsekvenserna av nedstängningen av vårt samhälle i samband med bekämpningen av Covid 19-pandemin och det är lätt hänt att allt annat sätts i vänteläget. Vi behöver dock fortsätta vårt hållbarhetsarbete trots utmanade ekonomiska förutsättningar då jag är övertygad om att det är vägen till långsiktig framgång ur både ett ekonomiskt och socialt perspektiv, säger Peter Wiklöf, en av rådets båda vice ordföranden.

- Vi befinner oss just nu i en kris i krisen. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland har hela tiden varit den långsiktiga återhämtningsplanen. Därför är det naturliga är att fortsätta med förnyad kraft på den inslagna vägen, längs med vilken så många av oss slutit upp.", säger Petra Granholm, en av rådets båda vice ordföranden.

 

Digitala färdplaner visar vägen

Som vägvisare finns nu de första versionerna av digitala färdplaner för uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen etablerade. Färdplanernas batteri av konkreta åtgärder publiceras idag på hemsidan bärkraft.ax. De första versionerna av färdplanerna innehåller prioriterade åtgärder, tidsplan och ansvariga aktörer. Det digitala verktyget på bärkraft.ax ger alla en överskådlig helhetsbild av alla åtgärder som är igång eller under planering. Färdplanerna är ”levande dokument” som löpande fylls på med nya åtgärder och uppdateras kontinuerligt under arbetets gång.

Alla på Åland kan delta i det fortsatta arbetet. I det digitala verktyget finns både möjlighet att åta sig att genomföra åtgärder och att lämna kommentarer kring de åtgärder som är publicerade.

Arbetet med långsiktiga färdplaner för respektive mål har så här långt arbetats fram och sammanställts under ledning av arbetsgruppen för koordinering och rapportering:

- Publiceringen av de första versionerna av färdplanerna är en milstolpe och ett resultat av en omfattande laginsats av många kunniga personer, säger nätverket bärkraft.ax:s huvudsekreterare Micke Larsson.

Statusrapport 4 analyserar det förändrade sociala och ekonomiska läget

Utvecklings- och hållbarhetsrådet bedömer att det kraftigt förändrade sociala och ekonomiska läge som coronapandemin medför innebär ett behov av analys och med största sannolikhet ett behov av justeringar i färdplanerna. Sedan framtagandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan har det årligen publicerats en statusrapport, som bland annat beskrivit nuläget i förhållande till de sju strategiska utvecklingsmålen. Rådet har beslutat att årets statusrapport, som är nummer fyra i ordningen, ska, med utgångspunkt i färdplanerna, analysera nuläget genom att beskriva de mest väsentliga åtgärderna och aspekterna för vägen framåt.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är arbetsgrupp för framtagandet av årets statusrapport, som är den fjärde i ordningen. Rådet har utsett ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila till rapportens redaktör. Avsikten är att årets statusrapport publiceras i slutet av september. Rapporterna från de tre idéutvecklingsgrupper som nyligen utsågs av landskapsregeringen kommer att integreras i statusrapporten.

 

Utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande Veronica Thörnroos

Bild från presskonferensen som hölls den 16 juni. På bild meddelar ordförande Veronica Thörnroos att de långsiktiga målen står fast.