Hållbara och medvetna konsumtions – och produktionsmönster | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

En teckning med en målarpyts med pensel, en morot och potatis med en eko-lapp, ett flygplan med hjärtgroddar efter, stjärnor under bilderna.

Hållbara och medvetna konsumtions – och produktionsmönster

Målet innebär både en konsumtion och produktion inom hållbarhetsprincipernas ramar (se s.3), och är komplext. Ett axplock av orsakerna till komplexiteten beskrivs. Kunskap, attityder och vanor påverkar konsumtionen, både mängd och typ. I statusrapport 1 var det för tidigt att fastslå indikatorer för målet. I kapitlet presenteras de indikatorer som i och med denna statusrapport har valts för uppföljningen av målet. I nästa steg behöver områden som insamling av data, identifiering av möjliga kompletterande lösningar, handlingsplan och genomförande av åtgärder och projekt bearbetas. Exempel på centrala aktörer i förverkligandet av målet är arbetsgivare, branschorganisationer, myndigheter, företag, landskapsregeringen, kommuner och media.

Följande indikatorer har identifierats som centrala att följa upp i årets statusrapport:

  • Miljöintresse i vardagen - Köp av varor och tjänster
  • Hushållens genomsnittliga konsumtionsutgifter
  • Avfallsmängder
  • Företag och offentliga aktörer som hållbarhetsrapporterar
  • Företag och offentliga aktörer med hållbarhetscertifieringar
  • Ålänningarnas CO2 -avtryck genom konsumtion