Föreningen bärkrafts årsmöte | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Möte

Föreningen bärkrafts årsmöte

Föreningen bärkraft.ax Åland håller årsmöte 2024. Anmälan och handlingar på begäran till ledande hållbarhetslotsen.

Agenda:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Presentation av föreningens bokslut och årsberättelse

6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. Verksamhetsplan samt anslutning- och medlemsavgifternas storlek

8. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

Valberedningen har under 2023-24 bestått av Nina Bengtsson, Alexandra de Haas, Thomas Saurén, Dan Sundqvist och Niklas Lampi.

Medlemsorganisationerna har möjlighet att nominera kandidater.

Meddela kandidater till valberedningen genom sammankallande Alexandra de Haas på info@leader.ax.

9. Val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes suppleant/deras suppleanter

10. Övriga ärenden

Val av valberedning

11. Mötet avslutas

Anmälan: Till ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila (karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax)
Tid och plats: Måndag den 17 juni 2024 kl. 9:00-10:30 i Röda Korset Ålands distrikts lokaler (Torggatan 26 B 2 i Mariehamn) eller digitalt. Möteslänk skickas på begäran.
 

Plats: 

Röda Korset Ålands distrikt, Torggatan 26, 22100 Mariehamn
17.6.2024 09:00 till 10:30