Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Färdplaner
Bild: Visit Åland

Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd

Den färska uppdateringen av Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner visar att Åland tar flera fortsatta steg mot målet att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmålen.

Att veta vad som ska göras och vem som ska göra vad är en förutsättning för att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Färdplanerna är ett levande och digitalt verktyg som ger möjlighet till att följa med i vilka åtgärder som tas för att förverkliga utvecklingsmålen och agendan. De kan se verktyget i sin helhet under följande länk.

Åtgärderna revideras och fylls på allt eftersom arbetet med utvecklingsmålen fortgår. Färdplanerna uppdateras minst två gånger per år då och i samband med detta analyseras också vilka åtgärder som är väsentliga att ingå och hur status ser ut för de befintliga åtgärderna. Den senaste uppdateringen har nu sammanställts och visar vad huvudfokus för närvarande ligger för respektive målområde, du kan se sammanställningen i bilagan Fokusåtgärder i färdplanerna eller läsa dem här nedan.

”Med sju år kvar till år 2030 kan konstateras att nätverket åtgärdsmässigt arbetar på bred front och med många goda idéer i riktning mot de tuffa målen vi satt. De insatser som nu ges fokus spänner över samtliga sju mål och inkluderar bland annat solenergisatsningar, antikorruptionsarbete samt säkerställande av fler naturskyddsområden”

- John Eriksson, ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering.

Folkhälsostrategin är snart på plats
Inom mål 1 (välmående) har fokus under året legat på arbetshälsa. Arbetshälsa kan kopplas an till folkhälsostrategi för Åland som ingår som åtgärd i färdplanen, strategin behandlar översiktligt betydelsen av arbetsplatsers inverkan på hälsan. Folkhälsostrategin som är utarbetas av Ålands landskapsregering och blir offentlig hösten 2023.

Korruption förekommer på Åland och det behöver uppmärksammas
Tillitstudie för Åland 2022 ger en bild av att korruption förekommer på Åland. Närmare en fjärdedel (24 %) av de svarande uppger att de eller någon nära har personliga erfarenheter av något som kan kallas korruption. Tillsammans med Åbo är Åland den region som har högst andel finlandssvenskar med personlig erfarenhet av korruption.

En åtgärd inom mål 2 (tillit och delaktighet) är att medvetandegöra förekomsten av korruption på Åland, men också höja kunskapen om korruption som fenomen. I mitten på juni månad arrangerades ett seminarium om att motverka korruption som en åtgärd av målet om ett korruptionsfritt Åland. Arbetet kommer att fortsätta under andra halvan av året med ytterligare åtgärder.

Åtgärdsplan för alla vattenförekomster på Åland
Tillsammans med en ny åländsk vattenlag är en åtgärdsplan för vattenförekomsterna ett mycket viktigt steg för att nå mål 3 (god vattenkvalitet) och för att ta ett helhetsgrepp om de åländska vattenförekomster. En ny vattenlag ger bättre verktyg för bra åtgärder samtidigt som det ger en tydlighet kring vilka krav som kommer ställas i framtiden.

Landskapsregeringen har avsatt medel för planering och genomförande av vattenförbättrande åtgärder och har nyligen rekryterat en projektledare för ändamålet. Prioritet ska ligga på dricksvattentäkter och inre vikar.

”Det finns nog inte många som har missat att våra vatten mår dåligt och, som det har uppmärksammats det senaste halvåret, att vår dricksvattenförsörjning står inför stora utmaningar framöver. Om vi ska ha någon chans att uppnå målet med en god vattenkvalitet behöver hela Åland fortsätta jobba med många olika aktiviteter och åtgärder men vi behöver också en bättre tydlighet i vad som ska göras var och när samt få en prislapp på det. Det är där denna åtgärd kommer in” säger Ann Nedergård målansvarig för mål 3 om god vattenkvalitet.

Arbetet med att säkerställa fler naturskyddsområden fortsätter och andel skyddad mark ökar sakta
Ökade möjligheter för privatpersoner och stiftelser att instifta naturskyddsområden håller på att utformas i form av ett stödsystem för frivilligt biotopskydd och restaureringsprojekt, avtalsmall och anvisningar är under arbete.

Ålands naturreservat uppgick år 2022 till ca 3 482 hektar landareal, vilket är en ökning med 377 hektar sedan år 2021. Ålands vattenreservat uppgick år 2022 till 36 222 hektar vattenareal. Även det en ökning från föregående år då total arealen var 33 049 hektar. Ålands landskapsregering är anslutna till projektet Biodiversea LIFE IP och arbetar genom dem med att skydda havsområden. Biodiversea LIFE IP utör Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald.

Färdplanen för hållbara turism har stor betydelse för den åländska attraktionskraften
En färdplan för turism håller på att tas fram av Ålands landskapsregering i nära samarbete med Visit Åland samt andra intressenter som Ålands näringsliv, Åland Living, Högskolan på Åland och Mariehamns stad. Färdplanen utgår från Utvecklings- och hållbarhetsagenda och mål 5 (attraktionskraft).

Den nya strategin kommer ha både direkt och indirekt betydelse för Ålands besökare, boende och företag. Som bäst pågår arbetet för att samla in och sammanställa information och data som finns tillgänglig för att skapa en så god bild som möjligt av vad Åland har att erbjuda, samt vilken målgrupp som främst attraheras av vårt utbud.

Företaget Placebrander levererar i augusti en sammanställning av alla inspel som kommit in från branscher, kommuner, organisationer och medborgare. Sammanställningen utmynnar i ett antal rekommendationer som i sin tur bildar ett förslag på en strategi framåt som ska lämnas till Lagtinget under hösten 2023.

Åtgärden om solenergi kan nås inom kort
Ålands energi- och klimatstrategi fastställer att solenergins effekt på Åland ska uppgå till 17 MW år 2030. Det investeringsstöd som Ålands landskapsregering bedriver har drivit utvecklingen av installationen av solceller framåt och det har även kommit in ansökningar för solcellsparker.

Investeringsstöden av solceller är ett konkret exempel på åtgärd i färdplanen för mål 6 (kraftigt minskad klimatpåverkan) som har haft en direkteffekt. Hittills är nästan 9 MW solenergi installerat med delvist stöd av landskapsregeringen. Det EU-finansierade stödet för stora solcellsanläggningar kommer att ge ca 8 MW till i tre solcellssanläggningar. Med nuvarande takt uppnås åtgärden om 17 MW effekt inom en snar framtid!

Kartläggning av bilpooler och verktygsdelning
Eftersom Åland i vissa fall är för litet för att säkerställa en bärkraftig näringsverksamhet för exempelvis bil- och båtpooler, klädbibliotek, verktygsbibliotek och dylikt behöver frågan tacklas ur ett helhetsgrepp.

Föreningen bärkraft.ax Åland har under sommaren 2023 förstärkning av högskolepraktikant John Nordberg som under sin tid kommer fördjupa sig i områdena bilpooler och verktygsdelning på Åland. En omvärldsstudie kommer att göras, med förhoppningen att den utgör en grund för vidare lokalt arbete inom området delningsekonomi.