En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Leader

En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi

Lokalkraft Leader Åland r.f. har utsetts till genomförare av Leadermetoden och den lokala utvecklingsstrategi för år 2023-2027 har den 11 maj 2023 antagits av Ålands landskapsregering. Arbetet med att ta fram den lokala utvecklingsstrategin har pågått sedan år 2019. Koordinator Alexandra de Haas är en av de som har arbetat med att ta fram strategin. Hon berättar mer om processen med att ta fram de olika fokusområdena, vad som skiljer utvecklingsstrategin för 2023-2027 åt från tidigare år och hur arbetet med strategin kommer att fortskrida.

"Det är Leader Ålands tredje programperiod sedan föreningen grundades, och vi försöker hela tiden effektivisera och förenkla processerna för både stödmottagare, ledamöterna i den lokala aktionsgruppen och myndigheter av den erfarenhet vi får på vägen. Det här syns bland annat i sättet vi arbetar på och de urvalskriterier vi använder oss av." berättar Alexandra om de förändringar som skett i den nya utvecklingsstrategin.

"Vad gäller möjligheten till åtgärder så kommer det vara i stort sett samma, med undantag för en sak. Förra perioden hade vi möjlighet att ta emot ansökningar från enskilda lantbrukare för att skapa naturbeten och våtmarker i anslutning till jordbruket. Dessa åtgärder kallas icke produktiva investeringar i CAP-strategiplanen och kommer att hanteras av Ålands landskapsregering. Dock kommer vi fortfarande att kunna stödja åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden genom till exempel att utveckla attraktiva grönområden och multifunktionella våtmarker – men de projekten behöver då involvera flera, till exempel en kommun, en samfällighet eller en förening. Här kan man med fördel kombinera insatserna med kommunikation, rekreation eller information. I övrigt så kommer bland annat talkoarbetets värde att höjas den här perioden. Detta styrs från en landskapsförordning som nyligen varit ute på remiss. De frivilliga insatserna kan användas som motfinansiering i projekt, vilket bidrar till ett ökat engagemang. I förordningen föreslås även möjligheten att använda förenklade kostnadsmodeller i det fall projekt har lönekostnader i budgeten."

Leader Ålands vision är en trivsam och hållbar tillvaro för alla. Genom utvecklingsstrategin som tagits fram i samråd med andra lokala strategier, stödformer och verksamheter, möjliggörs deras arbetet med att stärka attraktionskraften på att bo, leva och verka på Åland. De prioriterade fokusområden under perioden kommer att vara ett attraktivt och levande samhälle ger livskvalitet, lokalt engagemang för klimatanpassning och biologisk mångfald samt kompetens och samverkan främjar utveckling. De tre fokusområdena har en stark koppling till utvecklings- och hållbarhetsagendans alla sju strategiska utvecklingsmål.

Alexandra de Haas berättar vidare om processen hur fokusområdena har tagits fram "Under de senaste åren har vi kontinuerligt utvärderat och analyserat behovet och efterfrågan vi ser genom vår verksamhet. Under 2022 gjordes även bland annat en enkät och besök till kommuner på Åland. Sammanlagt samlade vi in över 200 åsikter och önskemål, vilka även stämde väl överens med vad vi tidigare bedömt som efterfrågat. En av de synpunkter som lyftes fram starkast var insatser för social delaktighet i samhället, vilket format fokusområdet Ett attraktivt och levande samhälle ger livskvalitet. Det beskriver egentligen Leadermetodens viktigaste mål och grunder. Där ryms allt från fritid och hållbar turism till att skapa meningsfull vardag för både unga och äldre, samt att bidra till platsutveckling.

Välmående miljö, vatten och god biologisk mångfald var också det som tydligast kom fram i förankringsprocessen. Många vatten- och markområden är samfällda på Åland och här finns möjligheter för lokalbefolkningen att genomföra insatser som passar i det andra fokusområdet Lokalt engagemang för klimatanpassning och biologisk mångfald. Vi såg även att det finns en efterfrågan på omställningsinsatser för att minska vår miljöpåverkan och användandet av fossila bränslen som till exempel energieffektivisering eller alternativ energianvändning för gemensamma lokaler och åtgärder för avlopps- och vattenhantering, såväl som andra typer av gemensamma insatser för cirkulär ekonomi i byar och mindre orter.

I det tredje fokusområdet Kompetens och samverkan främjar utveckling vill vi uppmuntra till ett kompetensutvecklat Åland. Här ser vi att både erfarenhetsutbyten, informationsinsatser och utbildande tillfällen kan möjliggöras. Det kan handla om att analysera det egna området för att skapa utveckling, samverkan, föra vidare kultur och historia, men även att hämta hem kunskap om innovation. Vi vill främja både entreprenörskap och sysselsättning, byautveckling och omställning inom det här fokusområdet.

Leader på Åland skiljer sig till stor del från Leaderområden i övriga EU. I Finland och i de allra flesta andra länder är stöd till små företag ett stort fokusområde. Det är helt enkelt inte tillåtet på Åland enligt den åländska delen av CAP-strategiplanen, där man skrivit in att kommersiell verksamhet inte kan stödas. Det här är synd eftersom att ge små stöd till blivande mikroföretag kan skapa sysselsättning och nya produkter eller tjänster på en ort, och därmed öka attraktionskraften för platsen. I vår förankringsprocess lyftes skärgårdens livskraft som ett av de större önskemålen. Vi tror att vi genom föreningslivet och sektorsövergripande samverkan kan stärka den lokala servicen och tjänster, till exempel kunde tredje sektorn bidra till sådana tjänster som saknas men inte är lagstadgad inom kommunalförvaltningen. Detta kunde delvis ske med frivilliga krafter men även skapa arbetsplatser i framtiden."

Leaders utvecklingsstrategin kopplar an till de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Kan de som söker stöd genom Leader koppla an till något av målen i sin ansökan och varför är det så viktigt att inkludera agendan i en strategi som denna? "Utvecklings- och hållbarhetsagendan togs fram genom ett underifrånperspektiv. Vi är medaktörer i Bärkraft och vill bidra till att visa på förverkligandet av agendan. Det finns såklart stora insatser som det måste fattas politiska beslut om, men det finns mycket vi alla kan bidra till, både i konkreta insatser och attitydförändring. Det här kan vara svårt att se i det egna projektet, så stödmottagarna behöver inte beskriva till vilket mål de kopplar sitt genomförande till, utan det analyserar vi i samband med utvärderingen av strategin. När man mäter effekter av Leader tittar man inte på resultatet av ett enskilt projekt, utan på helheten."

Arbetet med utvecklingsstrategin har påbörjats och just nu ligger fokus på att uppdatera hemsida med nya verktyg, det för att få en bättre överblick i väntan på att det elektroniska ansökningssystemet. Under perioden 2023-2027 kommer strategins genomförandet att utvärderas kontinuerligt. Avslutningsvis meddelar Alexandra de Haas att inom Leader mycket är möjligt både då det kommer till allmännyttiga investeringar och utvecklingsprojekt. "Ta kontakt gällande er projektidé även om ni inte sett att något motsvarande gjorts inom Leader på Åland förut. Även om vi gett exempel på aktiviteter vi kan stödja, vill vi också ge utrymme för de lokala aktörernas idéer. Tänk utanför boxen! Sedan vill jag även uppmärksamma att förslaget på fokusområden för Fiskeleader för samma period, dvs motsvarande insats inom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, är ute för synpunkter fram till 31 maj! Den finns på vår hemsida." 

Strategin finns att läsa i sin helhet under bilagor.