Uppmaning om krafttag för mer projektmedel från EU till Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nätverket Bärkrafts vision

Uppmaning om krafttag för mer projektmedel från EU till Åland

Målansvariga för målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan tackar för möjligheten att göra inspel till landskapsregeringen budgetarbete, en värdefull process som vi ser fram emot att utveckla vidare.

Utöver det som presenterades av respektive mål önskar vi med denna skrivelse gemensamt föra fram något som vi anser är av särskild vikt för arbetet med hela utvecklings- och hållbarhetsagendan. Nämligen, att landskapsregeringen tar tydligt och strategiskt grepp för att få mer projektmedel från EU till Åland.

En av de viktigaste delarna i arbetet med utvecklings- och hållbarhetsagendan är de färdplaner som tas fram för varje mål, där man identifierar de viktigaste åtgärderna för att nå målen i agendan. Snarare än att se dessa åtgärder som en potentiell kostnad anser vi att de kan användas för att öka mängden EU-finansierade projekt på Åland. 

Det finns gott om EU-medel för att växla upp den gröna omställningen, som Åland idag tyvärr inte är speciellt bra på att utnyttja. Bara för att ta ett exempel beviljades Finland nyligen 20 miljoner euro för ett projekt som ska främja den cirkulära ekonomin för plast. Och i Sverige hjälper Vinnova organisationer att söka pengar från EU:s program för forskning och innovation, Horizon, som har 95 miljarder euro att fördela mellan 2021 och 2027.

Att i högre grad finansiera arbetet med Ålands hållbarhetsmål och åtgärderna i färdplanerna med medel från EU skulle både snabba på hållbarhetsarbetet, göra det i mindre grad belastade landskapets budget och skapa fler arbetstillfällen lokalt.

Vi målansvariga skulle därför vilja se en kraftsamling för att på bäst sätt ta tillvara de medel som finns inom EU. Ambitionen kan förslagsvis ske genom bildandet av ett team av beröra ansvariga inom landskapsförvaltningen, eller på ett annat sätt som regering och förvaltning finner lämpligt och kostnadseffektivt, så att säkrandet av all möjlig EU-finansiering  blir en integrerad del av regeringens och förvaltningens arbetssätt framöver. 

Detta är ett initiativ som även stöds av nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland, nätverksgruppen för hållbara kommuner och civilsamhällets nätverksgrupp som också undertecknar denna skrivelse.

 

Undertecknare:

Målansvariga Utvecklings- och hållbarhetsagendans 7 mål:

Mål 1, Välmående: Tabita Nordberg

Mål 2, Tillit och delaktighet: Dan Sundqvist

Mål 3, God vattenkvalité: Ann Nedergård

Mål 4, Biologisk mångfald: Petra Granholm

Mål 5, Attraktionskraft: Johanna Backholm

Mål 6, Kraftigt minskad klimatpåverkan: Niklas Lampi

Mål 7, Hållbar konsumtion och produktion: Fredrik Rosenqvist

  • Nätverksgruppen hållbara storföretags på Åland: Ordförande Caroline Lepistö & Johannes Dahlman
  • Nätverksgruppen för hållbara kommuner: Ordförande Julia Lindfors & Gustav Blomberg
  • Civilsamhällets nätverksgrupp: Ordförande Martha Hannus & Niclas Forsström

 

september 2022