Svanenmärkt räntefond – vad, hur och varför? | Bärkraft.ax
Fyr på ö omringad av vatten och Ålandsbankens logo

Svanenmärkt räntefond – vad, hur och varför?

Under 2019 lanserade Ålandsbanken en hållbar räntefond, Ålandsbanken Green Bond ESG, som kort efter lansering erhöll det nordiska miljömärket Svanen. Detta var den första Svanenmärkta räntefonden i Finland. Målet med fondens verksamhet är att erbjuda konkurrenskraftig ränteavkastning på ett miljöriktigt sätt. Anna-Stina Wiklund, hållbarhetsspecialist på Ålandsbanken, berättar om hur banken kom fram till att just en miljömärkt räntefond var vägen framåt.

Det fanns ett önskemål inom organisationen om en hållbar ränteprodukt. Men som det ser ut idag så finns det ingen tydlig granskning kring vad som är en hållbar produkt. Man kan ganska fritt komma med påståenden som rör hållbarhet, även i marknadsföring gentemot kund. Genom att miljömärka vår räntefond är de hållbarhetspåståenden som vi gör inte bara något vi själva tycker eller säger, det sker en omfattande granskning från oberoende tredje part.

Miljömärkningen Svanen kan du hitta på allt från tvättmedel, hushållspapper, hotell- och restaurangtjänster och även fonder. Detta var ett bidragande skäl till att Ålandsbanken valde just Svanen. Det är en känd miljömärkning i Norden och konsumenter förknippar den med sådant som är extra hållbart. Skälen till det tycker Anna-Stina är högst giltiga.

I ansökan finns en mängd krav som ska uppfyllas, både grundkriterier och valbara poängkriterier. Varje fråga ska kompletteras med konkreta bevis för hur man uppfyller kriteriet. De som har fått Svanenmärkningen har genomgått en gedigen process.

 

Så hur såg förloppet ut för just Ålandsbanken, tycker Anna-Stina att det gjorde någon konkret skillnad?

Det lyfte vår processbeskrivning och riskhantering till en ny nivå. Vi var tvungna att beskriva hur vi agerar för Svanen så att de också fick insyn i det interna. Det var bra eftersom det finns en del tyst kunskap inom organisationen. Genom att verkligen få ner denna tysta kunskap till pappers på ett sätt som tydligt kan förmedlas till utomstående blir det också tydligare för alla internt. Samtidigt ska processerna tåla förändringar, inget ska falla mellan stolarna exempelvis vid personalbyten.

Anna-Stina berättar om hur Ålandsbanken sedan 2019 har fortsatt arbetet med Green Bond ESG.

Man är inte färdig med arbetet då Svanenmärket erhålls en gång. Vi blir granskade årligen och har årlig revision. Just nu är uppdaterade kriterier för Svanenmärkta räntefonder på kommande och de är striktare än tidigare.

 

Detta bekymrar inte Anna-Stina, snarare tvärtom.

Vi letar ständigt efter nya möjligheter att vara hållbara. Förutom det som kopplas an till miljö så är sociala hållbarhetsfrågor starkt på kommande, som socialt hållbara obligationer som syftar till att bidra till att lösa problematik som exempelvis bostadsbrist. Men gällande just Ålandsbanken Green Bond ESG så ser vi att en certifierad produkt ger trovärdighet och det tar vi med oss i arbetet även framöver.

Skribent:

Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots, bärkraft.ax

Artikeln är en i serien om miljömärkta produkter och tjänster på Åland. Syftet med serien är att upplysa om vilka möjligheter det finns att välja miljömärkta tjänster och produkter som privatperson samt visa på den bredd av certiferingar och verktyg det finns att tillgå för att som företag gå in för en miljömärkning.