Ny nätverksgrupp för professionella konstnärer och konstutövare på Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Konst

Ny nätverksgrupp för professionella konstnärer och konstutövare på Åland

Nu finns det möjlighet för professionella konstnärer och konstutövare på Åland att ansluta sig till en ny nätverksgrupp inom bärkraft nätverket. Ordförandetrion för gruppen är Therese Karlsson, Caroline Pipping och Patrik Komorowski.

Kulturarbetare har en viktig roll som visionärer och sanningssökare. I synnerhet i dagens läge med den hårdnande kampen mellan demokratiska värden och totalitära tongångar

- Patrik Komorowski (Citat ur Ålandstidningen, 14 april 2023)

Syftet med nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland är att skapa en plattform som skall göra det enkelt att ta kontakt med aktörer ur det breda professionella fält inom konsten som gruppen representerar. Syftet är också att tydligt uttrycka den värdegrund alla i gruppen står för - den värdegrund som, utöver i utvecklings- och hållbarhetsagenden, formuleras i gruppens manifest - och på det sättet främja synen på konstens plats i samhället i alla de samarbeten som kan uppstå. 

Syftet är att stöda alla former av samarbete både med aktörer utanför gruppen och aktörer inom den - att bidra med det oväntade, det visionära och det vidare perspektivet i alla sammanhang. Konsten går sällan helt att kategorisera men för att underlätta möjligheten att hitta rätt bland gruppens specialkompetenser har ett försök gjorts,  nätverksgruppens medlemmar listas enligt olika konstformer - dock i mycket grova drag, och många medlemmar bidrar med tilläggsinformation utöver sina kontaktuppgifter. De konstformernas som listas är följande:

Dans (Klassisk, Modern, Koreografi)
Litteratur (Skönlitteratur, Facklitteratur, Översättningsverksamhet, Journalistik/kritik, Övrig litterär verksamhet)
Musik (Vokal, Instrumental, Inspelningar, Övrig tonkonst)
Scenkonst (Teater, Cirkuskonst, Scenteknik)
Visuell konst (Illustration, Medieproduktion, Bildkonst, Skulptur, Konstindustri,
Fotokonst, Film, Övrig visuell konst, Video/performance)

Manifest för Professionella konstnärer och konstutövare på Åland

Den fria och levande konsten kan bidra till det goda i vårt samhälle. Den professionella konsten och dess utövare - oavsett vilken specifik konstart vi avser- står för det mod och den integritet som behövs för att uppriktigt och förutsättningslöst förhålla sig till de stora existentiella frågorna som existerar här och nu.

Den professionella konsten och dess utövare har också de visionära förmågor som kan visa en hoppingivande väg framåt - och därmed bidra till de strömningar och rörelser i samhället som i slutändan resulterar i nya former av positiv samlevnad, innovationer och lösningar.

Den professionella konsten står samtidigt som en garant för det konstnärliga kunnandets kvalitet och kontinuitet.

Den levande konsten – kan ge oss nya insikter och infallsvinklar. I möte med konsten förfinas våra sinnen. Våra hjärnor och hjärtan tränas i förmågan att tänka och känna nytt.

Genom att förstå konsten som en medvetet vald riktning i samhället kan vi skapa mänskliga och också hållbara samhällen.

Ett aktivt professionellt konstutövande i ett samhälle är förutsättningen för att kulturen i en mer bred bemärkelse skall fortsätta att utvecklas och förbli relevant.

Det betyder inte att all slags nyttotänkande är av ondo - däremot att det kan vara förtjänstfullt att inse dess begränsningar och tendens att bli enkelspårigt och kortsiktigt. Konstens frihet bör värnas och bör inte styras av politiska dagssländor eller agendor.

När den konstnärliga integriteten och det konstnärliga arbetet till fullo respekteras, och investeringarna i den konstnärliga verksamheten utgår från de rätta förutsättningarna och förväntningarna, då har konstnärerna och konstfältet också möjlighet att bidra med det som är deras verkliga förmåga. Nämligen, att vara den rörelse i samhället som formar, omformar och förvaltar tusental år av konstnärlig verksamhet och som värnar om den upplevelse av inre rikedom som enbart materiellt välstånd inte förmår tillföra.

Den professionella konsten behövs för att det större perspektivet skall vara närvarande i våra beslut.

I vår mänskliga längtan efter konst och konstupplevelser finns också önskan om att få dela den upplevelsen med andra.

Den delade erfarenheten kan ge vår redan gemensamma referensram djup och mening - men den kan också skapa nya och mer inkluderande referensramar – en gemensam vidare horisont. Den professionella konsten är nödvändig för demokratin. Sambandet mellan en fungerande demokrati och utbildning har på ett förtjänstfullt sätt påtalats av bildningsfilosofen John Dewey. Han menar att utbildning möjliggör det att man i ett samhälle gör välavvägda val. Enligt definitionen i grundskolans läroplan ska ” den grundläggande utbildningen … stödja elevernas utveckling till humana mänskor som strävar efter sanning, godhet och skönhet samt rättvisa och fred. I denna utveckling är motsättningar mellan strävan och rådande verklighet oundvikliga. Bildning innebär bland annat att kunna hantera dessa motsättningar på ett etiskt och empatiskt sätt och våga försvara det goda.”

Den definitionen uppmärksammar också utmaningen i motsättningen mellan strävan och rådande verklighet. Konsten är en avgörande komponent i den bildning som ger oss styrka att hantera det faktum att världen är vacker och världen är grym.

Därför vill vi, som utövande professionella konstnärer på Åland tydligt uttrycka att vår strävan, som enskilda och som kollektiv, och i vårt samarbete med andra samhällsaktörer, är att främja hela samhället sett i ett längre perspektiv.

Genom att i våra handlingar måna om konstens kontinuitet och kvalitet, och samtidigt stå för en orubblig integritet i vårt utövande - oavsett uttryck och form - vill vi på ett djupare plan bidra till ett hållbarare samhälle.

Slut på manifest.