Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Pressmeddelande från nätverket bärkraft.ax 28 mars 2019

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Omställningen i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan pågår.

Inom ramen för nätverket bärkraft.ax går vi nu gemensamt in i en ny fas i genomförandet, i och med att långsiktiga färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål ska etableras. Dessa färdplaner ska innehålla delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. Detta är i linje med utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick i Statusrapport 2.

En arbetsgrupp för koordinering och rapportering har bildats inom ramen för nätverket bärkraft.ax. Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och dels att ansvara för rapporteringen av genomförandet. Uppdragsbeskrivningen är fastställd av utvecklings- och hållbarhetsrådet. Arbetsgruppen ansvarar för att centrala aktörer, däribland företag, kommuner och övriga myndigheter, har möjlighet att delta i det samhällsgemensamma koordinerings- och rapporteringsarbetet.

Läs mer om arbetsgruppen för koordinering och rapportering här