ÅSUB mäter om ålänningarna blomstrar | Bärkraft.ax
Ett barn som står i ett utkikstorn och tittar ut över skog
Foto: Peter Sjöberg/Visit Åland

ÅSUB mäter om ålänningarna blomstrar

Ålands vision är “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” och mål 1 i utvecklings- och hållbarhetsagendan är “välmående människor vars inneboende resurser växer”. Alla sju strategiska utvecklingsmål i utvecklings- och hållbarhetsagendan har ett antal indikatorer som visar hur vi ligger till. En ny indikator för mål 1 är “Andel av befolkningen som upplever sig blomstra för närvarande.”

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) ska därför nu för första gången mäta om ålänningarna upplever sig blomstra. Hur går det till?

Sanna Roos, forskningschef vid ÅSUB svarar på några frågor om undersökningen:

Hur kan man mäta om människor blomstrar? 
Under de senaste åren har man i vetenskapliga sammanhang allt oftare diskuterat begreppet ”att blomstra” (engl. human flourishing). Begreppet kan definieras och mätas på olika sätt, men det finns några mätinstrument som har validerats på ett vedertaget sätt. ÅSUB kommer i sin undersökning att använda ett mätinstrument som har skapats vid Havarduniversitetet. Instrumentet omfattar sex områden som mäter individens möjligheter och resurser till att blomstra.

De sex delområdena är:
1. Nöjdhet med livet
2. Psykisk och fysisk hälsa
3. Meningsfullhet
4. Karaktärsdrag
5. Sociala relationer
6. Ekonomisk trygghet. 

Hur långt har ni kommit med undersökningen? 
Frågorna om att blomstra ingår i tillitsstudien som kommer att genomföras unders hösten 2022. Enkäten kommer att skickas ut till ett slumpmässigt valt urval bestående av cirka 1200 ålänningar inom de närmaste dagarna. I enkäten ingår frågor om att blomstra, men även andra frågeställningar som tangerar kring bland annat tillit, förtroende och korruption. På så vis får vi en uppfattning om sambandet som eventuellt finns mellan exempelvis tillit och upplevelsen av att kunna blomstra i det åländska samhället. Att blomstra kan även upplevas olika beroende på kön, ålder och liknande.  

När får vi ta del av ett resultat?
Resultaten kommer att publiceras senast i december 2022, rapporten kommer att publiceras bland annat på ÅSUB:s webbplats www.asub.ax.

Är den här undersökningen helt ny på Åland?
Undersökningen om tillit genomförs för andra gången på Åland, den första tillitsstudien publicerades 2018. Många av de frågor som vi ställer i årets undersökning följer upp resultaten från förra gången men bland annat frågorna om att blomstra är nya. På så vis kan vi både följa upp utvecklingen av tillit och förtroende bland ålänningar samtidigt som vi får ett bredare perspektiv på de inneboende resurser som ålänningar har.

Är den här undersökningen unik eller har man gjort liknande mätningar på andra ställen?
De allra flesta frågorna som vi ställer ger möjlighet till vissa internationella jämförelser eftersom frågorna har tidigare ställts i olika sammanhang. Det som är unikt för vår undersökning är kombinationen av olika frågebatterier och mätinstrument. Kombinationen av olika perspektiv möjliggör att vi kan analysera och få fram intressanta resultat som är unika i det åländska sammanhanget.