Lagtingets gruppledarforum | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lagtinget på Åland

Lagtingets gruppledarforum

Lagtinget har det övergripande politiska ansvaret för utvecklings- och hållbarhetsagendans förverkligande. I början av 2020 skapades ett gruppledarforum där gruppledarna för samtliga partigrupper i lagtinget är representerade.

Gruppledarforumet är en del av bärkraft nätverket. Forumets syfte är att bidra till att lagtinget tar det långsiktiga politiska ansvaret för utvecklings- och hållbarhetsagendans förverkligande. Det gör forumet genom att vara en plattform för dels dialog och informationsutbyte (bland annat information om utmaningar, framsteg och åtgärder inom ramen för utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete), dels för lagtingets arbete med att främja tilliten för samhället och demokratins institutioner samt ökad jämställdhet. Gruppledarforumet kan vid behov initiera andra arbetsprocesser, anordna utbildningar och studiebesök samt etablera dialogformer med andra aktörer inom bärkraft-nätverket.

Lagtingets arbete för att främja tilliten syftar till att bredda intresset för och deltagandet i demokratiskt tillsatta organ på så många nivåer som möjligt. Detta bidrar direkt till uppnåendet av utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiskt utvecklingsmål 2, tillit och delaktighet. Gruppledarforumet arbetar med att öka kunskapen hos såväl aktiva partimedlemmar som hos allmänheten när det gäller politisk representation inom beslutande organ, vilket förväntas bidra till en vitalisering av det demokratiska samtalet.

Medlemmar i gruppledarforumet är lagtingspartiernas respektive gruppledare, ersättare är respektive vice gruppledare. Gruppledarforumet utser inom sig två sammankallande. Forumet håller kontinuerligt möten varje år och anordnar minst en kunskapsutvecklande aktivitet för lagtingets samtliga ledamöter per år. Utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare deltar vid gruppledarforumets möten och bistår forumets båda sammankallande med beredningen av mötena.