Arbetsgruppens mandat/uppdragsbeskrivning | Bärkraft.ax

Arbetsgruppens mandat/uppdragsbeskrivning

Mandat/uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Fastställt av utvecklings- och hållbarhetsrådet 7 maj 2021 
Justerat av utvecklings- och hållbarhetsrådet 11 maj 2022

1. Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Koordineringen av implementeringen sker med hjälp av färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål. Färdplanerna justeras löpande och aktuell version finns tillgänglig på hemsidan bärkraft.ax.

Rapporteringen av implementeringen sker dels genom att aktuell status för indikatorer rapporteras löpande på hemsidan bärkraft.ax, dels genom medverkan i framtagandet av statusrapporter (som fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet).

2. Arbetssätt

Arbetsgruppen arbetar på ett sätt som skapar bred förankring av färdplanerna i samhällets sektorer och hos allmänheten. Respektive strategiskt utvecklingsmål ska ha ett arbetsteam bestående av personer som bidrar med både kunskap, engagemang och förankring.

Uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen är inbördes beroende av varandra. Arbetsgruppen förväntas säkerställa att implementeringen av respektive strategiskt utvecklingsmål beaktar implementeringen av de övriga sex strategiska utvecklingsmålen, i syfte att suboptimeringar och målkonflikter undviks respektive hanteras.

Vidare förväntas arbetsgruppen förstärka pågående insatser och tillföra mervärde. I enskilda organisationer (inom samtliga samhällssektorer) pågår insatser som direkt eller indirekt bidrar till implementeringen av de sju strategiska utvecklingsmålen. Arbetsgruppen bidrar till koordineringen av insatserna så att synergieffekter mellan dem uppstår. Inom de strategiska utvecklingsmålen finns delmål där få eller ingen aktör verkar för uppnåendet av delmålet. Arbetsgruppen identifierar dessa tomrum och tar, inom ramen för arbetet med färdplaner, initiativ till åtgärder och utvecklingsprojekt.

Arbetsgruppen förväntas verka för att dubbelarbete undviks genom att identifiera och hantera risker för att två eller flera aktörer gör liknande insatser parallellt. Arbetsgruppen ska löpande genomföra lagstiftningsanalys. Dels ska gällande lagstiftnings påverkan på möjligheterna att uppnå respektive strategiskt utvecklingsmål respektive konsekvenserna av nya lagstiftningsinitiativ analyseras, dels ska arbetsgruppen identifiera och påtala eventuella behov av revidering och ny lagstiftning.

3. Funktioner inom arbetsgruppen

Arbetsgruppen ska bestå dels av en målansvarig, en processledare samt en ansvarig ledande tjänsteman för respektive strategiskt utvecklingsmål, dels av en beredningsgrupp som leder arbetsgruppen samt förbereder de gemensamma mötena.

Målansvarig

Den målansvariga ansvarar, i samråd med processledaren, för att med utgångspunkt i det strategiska utvecklingsmålets delmål leda implementeringen av målets färdplan. I uppdraget ingår att utse medlemmar och leda det strategiska utvecklingsmålets arbetsteam, som ska bestå av en bredd av intressenter som är relevanta för målet. Målansvarig ansvarar för att aktivt verka för fördjupad förståelse för det strategiska utvecklingsmålet och dess implementering hos allmänhet och beslutsfattare.

Målansvarig har möjlighet att till utvecklings- och hållbarhetsrådet föreslå revideringar av det strategiska utvecklingsmålets delmål.

Processledare

Processledaren ansvarar för den löpande uppföljningen av implementeringen av färdplanen för det strategiska utvecklingsmålet. I samarbete med målansvarig deltar processledaren i målets arbetsteam. I uppdraget ingår den administrativa uppföljningen med bland annat den löpande uppdateringen av färdplanens åtgärder på hemsidan bärkraft.ax.

Ansvarig ledande tjänsteman*

Den ansvariga ledande tjänstemannen ansvarar för att implementeringen av färdplanen för det strategiska utvecklingsmålet förankras hos berörd tjänsteman inom landskapsförvaltningen och för implementeringen av färdplanen inom sitt förvaltningsområde. I implementeringen ingår bland annat allokering av beviljade budgetmedel och personella resurser samt planering av processer för lagstiftningsförändringar. Utöver detta ingår ansvaret att regelbundet föra en dialog med ansvarig minister angående implementeringen av färdplanen.

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av arbetsgruppens ordförande, vice ordförande och koordinator. Arbetsgruppens ordförande ansvarar för ledningen av arbetsgruppen samt rapportering av arbetsgruppens arbete till utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Arbetsgruppens koordinator ansvarar för processtöd och coachning till målansvariga och processledare, planering och genomförande av arbetsgruppens möten (i samråd med övriga i beredningsgruppen) respektive utveckling, datauppföljning och digitalisering av processer och projekt.

Utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare deltar i beredningsgruppens möten vid behov.

4. Utnämningar av arbetsgruppens medlemmar

Medlemmarna i arbetsgruppen utses, på förslag av nätverkets huvudsekreterare, av utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande och de båda vice ordförandena.

* Definitionen av rollen som ansvarig ledande tjänsteman fastställdes av ledningsgruppen för Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning den 9 mars 2022.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.