Mål 6 | Bärkraft.ax
En enkelt tecknad sol ovanför vågor, bredvid solen snirklor som föreställer vind.

Mål 6

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. På grund av utsläpp av växthusgaser riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från användningen av fossil energi.

År 2030 vill vi att: 

  • Väsentliga framsteg har gjorts gällande användningen av energi från förnyelsebara källor.
  • En hög energieffektivitet har också uppnåtts inom åtminstone alla land- och sjötransporter, enskilda hushåll samt offentlig och privat varu- och tjänsteproduktion.
  • Lokala förutsättningar för energiproduktion, som sol, vind, vågor och biobränsle, tillvaratas och stärker samhällets bärkraft.
  • Alla nya person- och paketbilar drivs utan fossila bränslen, så långt som möjligt undviks fossila bränslen i industrin.
  • Fastigheter värms upp utan fossila bränslen, och utsläppen av koldioxid från färjor har upphört.
  • Den åländska skogen är en väsentlig kolsänka samt erbjuder ersättningsprodukter till fossila alternativ.

I visionen för Åland är siktet inställt på att det åländska samhället endast använder förnybar energi och rena bränslen och att väsentliga förbättringar vad gäller energieffektivitet och lagring uppnås.

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 6

MINSKA DITT BILKÖRANDE
- Lämna bilen hemma genom att cykla eller åka buss. Turas om med en kollega, grannen eller sambon om att köra bil och samåk så mycket som möjligt. 

BYT TILL GRÖN EL
- Byt till grön el hos befintlig elleverantör eller byt elleverantör för lokalproducerad, grön el.

TÄNK LÅNGSIKTIGT
- Vid renovering eller nybyggnation av hus finns stora möjligheter för hållbara materialval och långsiktigt minimerad energiförbrukning.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ
- Genom sänkt inomhustemperatur samt sparsam användning av elapparatur och varmvatten kan du minska din energiåtgång betydande

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

7. Hållbar energi för alla

13. Bekämpa klimatförändringen

Här kan du lyssna på visionen: