Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet | Bärkraft.ax
En enkelt tecknad sol ovanför vågor, bredvid solen snirklor som föreställer vind.

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Målet har i och med energi- och klimatstrategin för Åland förtydligats i form av i ett flertal delmål. Idag består ca 30 procent av energianvändningen av förnyelsebart ursprung, ca 20 procent av elanvändningen är lokalproducerad från förnyelsebara källor. Koldioxidutsläppen har minskat med ca 30 procent sedan 2005. Oljeledning utgör ännu en stor del av uppvärmningen i byggnader, och trafiken drivs i princip uteslutande av fossila bränslen. Även energieffektiviteten kan förbättras inom flera områden. Ny teknik kan bidra till att nå målet; exempelvis genom förbättrad miljöprestanda, elbilar och smarta elnät. Exempel på centrala aktörer i förverkligandet av målet är Kraftnät Åland, Ålands Elandelslag, bil – och bränsleåterförsäljare, alla kommuner, rederier, buss- och taxibolag.

Följande indikatorer har identifierats som centrala att följa upp år 2018:

  • Antal registrerade bilar per energislag
  • Såld mängd bensin, diesel, biobränsle för fordonsbruk
  • Totala koldioxidutsläpp från energianvändning a) med b) utan sjöfart/capita/BNP
  • Andelen förnybar energi av totala energianvändningen
  • Total energianvändning per energikälla
  • Andelen lokalt producerad förnyelsebar el av totala elförbrukningen
  • Färjornas koldioxidutsläpp

Läs energi- och klimatstrategi för Åland som pdf på regeringen.ax

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.