Ekosystem i balans och biologisk mångfald | Bärkraft.ax
En tecknad bild med en korthårig person i byxor som håller ena änden av ett snöre, snöret sitter fast om en trädstam

Ekosystem i balans och biologisk mångfald

Nulägesanalysen beskriver dagsläget kring naturskyddsområden, naturbeten, skogsbruk och fiske; samt invasiva arter och insjöar, och belyser att den enskilt största påverkansfaktorn på ekosystem och biologisk mångfald är markanvändningen. Under 2017 har två nya naturskyddsområden inrättats. I jämförelse med andra regioner är andel skyddad mark på Åland låg. Naturbeten har ofta höga naturvärden, men är beroende av att betena fortsättningsvis nyttjas. Allt fler åländska skogar certifieras vilket bland annat innebär att man då tar större miljöhänsyn än lagen kräver. Exempel på centrala aktörer i förverkligandet av målet är landskapsregeringen, kommunerna, näringslivet, primärproducenter.

Följande indikatorer har identifierats som centrala att följa upp år 2018:

  • Total virkesavgång vs total tillväxt
  • Inköpt abborre och gös från yrkesfisket
  • Fångst av nyckelart, fiskätande fisk och mörtfisk i provfisken
  • Andel skyddad mark och vattenareal
  • Hotade arter och biotoper

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.