Allt vatten har god kvalitet | Bärkraft.ax
En tecknad fisk med huvudet uppåt och stjärten nedåt, den viftar med fenorna.

Allt vatten har god kvalitet

Nulägesanalysen beskriver hur långt vi är ifrån målet till en god eller hög ekologisk status på våra vatten till år 2030. Mätningarna visar att ingen vattenförekomst ännu når god status, och att flera inre vatten istället visar en försämring under senare år. Texten lyfter även fram de största åländska källorna till belastning av näringsämnen genom mänsklig aktivitet, som i ungefärlig storleksordning är fiskodlingar, jordbruk, djurhållning och bosättning. Det finns en problematik kring utsläpp av farliga ämnen (t.ex. mikroplaster, medicinrester, gifter) där vi behöver veta mera. Även dricksvattenkvaliteten har försämrats under senare år. Flertalet initiativ som görs för att förbättra vattenkvaliteten beskrivs. Exempel på centrala aktörer i förverkligandet av målet är landskapsregeringen, kommunerna, näringslivet, tredje sektorn, men även du och jag.

Följande indikatorer har identifierats som centrala att följa upp år 2018:

  • Ekologisk status, huvudindikator
  • Utsläpp av fosfor och kväve
  • Försäljning av växtnäring
  • Farliga ämnen (mikroplaster, läkemedel och hormoner) i vatten

Mer om arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning kan du läsa på webbplatsen vattenskydd.ax

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.