Utvecklings- och hållbarhetsrådet - frågor & svar | Bärkraft.ax

Utvecklings- och hållbarhetsrådet - frågor & svar

Vad är syftet med rådet?
Rådet har utsetts för att kultivera ”Alla kan blomstra”-visionen och ta ansvar för bärkraft.ax, dess vitalitet och långsiktiga existens. I rådet sitter representanter från regeringen (lantrådet), lagtinget (talmannen), förvaltning (förvaltning- och utvecklingschef), kommunsektorn, näringslivet och civilsamhället för att säkerställa att alla sektorer har en röst i arbetet. Under rådets möte i januari 2020 då de nya mandatperioden inleddes fastslogs rådets rollförklaring: ”Utvecklings- och hållbarhetsrådets roll handlar om att stå för kontinuiteten och vitaliteten i bärkraft-processen. Vi vill agera hjärta och hjärna bakom hållbarhetsarbetet, och slå vakt om de värderingar som vi gemensamt har enats om i utvecklings- och hållbarhetsagendan. I våra uppdrag, som tillsammans täcker nästan alla sektorer på Åland, agerar vi dagligen ambassadörer för det åländska hållbarhetsarbetet. Det är vår fasta övertygelse att vi kan uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen för Åland och de sjutton globala målen för världen genom lokal handling.” 

Lantrådet Veronica Törnroos under mötet den 31 januari 2020: 

”Jag ser tre styrkor med bärkraft-processen; kontinuiteten kombinerad med ständig förnyelse, bredden av representation och ledarskapet. Vi förverkligar på riktigt och detta förutsätter att vi alla är med och drar åt samma håll”

På vilka grunder utses ledamöter?
Rådet består av representanter från regering, lagting, förvaltning, kommunal sektor, näringsliv och tredje sektorn. Permanenta medlemmar i rådet är lantråd, talman och utvecklings- och förvaltningschef. De övriga medlemmarna i rådet utses formellt av landskapsregeringen och förväntas vara personer med integritet, gott ledarskap och ett brett förtroende i det åländska samhället. Ett personligt engagemang i ”Alla kan blomstra”-visionens förverkligande är närmast en förutsättning.

Hur kan rådet ” regelbundet följa upp det åländska samhällets arbete med utvecklings- och hållbarhetsagendan”?
Rådet har minst tre formella möten per år, samt informella träffar på initiativ av rådets medlemmar. Vid rådets möten presenteras och diskuteras pågående arbete inom nätverket, dvs medaktörsnätverket, nätverksgruppen för hållbara storföretag, lotsfunktionen, arbetet med färdplaner och övriga pågående initiativ. Rådets roll är dels att förankra betydelsen av utvecklings- och hållbarhetsagendan i respektive sektorer samt fungera som riktigivande/rådgivande i de olika processerna med förverkligandet av agendan. 

Rådet ska kontinuerligt följa upp, ge stöd och rekommendationer i arbetet med färdplanerna för de sju strategiska utvecklingsmålen, som publiceras i juni, samt analysera vad rådsmedlemmar kan bidra med för att förverkliga årgärdsförslagen i färdplanerna. Rådet medverkar i framtagandet av och fastställer utvecklings- och hållbarhetsagendans årliga statusrapport.

Rådet beslutar tidpunkt samt övergripande tema för nätverkets årliga mötesplats Bärkraftmötet. 

Varför är det viktigt med ett sånt här råd?
”Alla kan blomstra”-visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen kan endast förverkligas om alla är med och hjälper till. Ett extra ansvar vilar på de personer som har stort inflytande över samhällets såväl offentliga som privata resurser. I rådet finns alla de sektorer som tillsammans utgör det åländska samhället och som arbetar för ett bärkraftigt samhälle där alla kan blomstra. Med personer i ledande positioner i alla sektorer säkerställs att samhällskontraktet (agendan) förankras i alla led samt att pågående processer kan luta sig mot vetskapen om en gemensam strävan att nå målen och visionen. Rådets medlemmar är viktiga förebilder och vägvisare i omställningsresan mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.