Mandat för utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax

Mandat för utvecklings- och hållbarhetsrådet

1. Bakgrund och rollförklaring

Utvecklings- och hållbarhetsrådet (rådet) är en del av nätverket bärkraft.ax och etablerades samtidigt som nätverket bildades i början av 2016. Rådet utsågs ursprungligen för att ta ett helhetsansvar för bärkraft-nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Avsikten var att rådet skulle bestå av ledande personer från alla samhällssektorer. Rådet verkar på förtroende från bärkraft-nätverkets medaktörer.

Rådet ställde sig under 2016 bakom förslaget till vision för Åland, Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar, samt de sju strategiska utvecklingsmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Rådets mandatbeskrivning diskuteras av medaktörerna vid deras sista möte i rådets respektive mandatperiod. Eventuella justeringar fastställs i samband med rådets första möte därpå följande mandatperiod.

Rådet fastställer en rollförklaring i samband med rådets första ordinarie möte i respektive mandatperiod. Nuvarande rollförklaring fastställdes den 14 januari 2022:
”Utvecklings- och hållbarhetrådets roll är att stå för kontinuitet, drivkraft och vitalitet i bärkraft-processen. Vi vill agera hjärta och hjärna bakom hållbarhetsarbetet. Vi värdesätter fritt tänkande och värnar de värderingar som vi gemensamt har enats om i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

I våra uppdrag, som tillsammans täcker nästan alla sektorer på Åland, agerar vi dagligen i ”Alla kan blomstra”-visionens andemening. Vi förverkligar och uppnår utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och de sjutton globala målen i Agenda 2030 genom lokal handling.”

Uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen är inbördes beroende av varandra. Rådet förväntas säkerställa att implementeringen av respektive strategiskt utvecklingsmål beaktar implementeringen av de övriga sex strategiska utvecklingsmålen, i syfte att suboptimeringar och målkonflikter undviks respektive hanteras.

2. Mandatperioder och utnämningar av rådets medlemmar och huvudsekreterare

Medlemmarna i rådet utses för mandatperioder om två kalenderår. Personer som utses till medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet förväntas ha...

a. ett personligt engagemang för ”Alla kan blomstra”-visionens förverkligande
b. betydande personlig integritet
c. betydande förtroende i samhället i stort och i synnerhet i den sektor personen representerar
d. tid och vilja att aktivt agera ambassadör för utvecklings- och hållbarhetsagendan i allmänhet och ”Alla kan blomstra”-visionen i synnerhet

Den totala sammansättningen i rådet ska utgöra en så bred representation av samhället i sin helhet som möjligt (kön, ålder, födelseort osv). Kontinuitet är väsentligt för sammansättningen i rådet. Mot denna bakgrund ska situationer där en stor andel av rådets alla medlemmar byts ut samtidigt undvikas.

Rådet ska bestå av minst nio och maximalt fjorton medlemmar. Lagtingets talman, lantrådet samt landskapets förvaltningschef är permanenta medlemmar i rådet. Övriga medlemmar utses, från och med mandatperioden 2022-2023, enligt följande:

Civilsamhällets nätverksgrupp utser tre medlemmar. Nätverksgruppen för hållbara kommuner respektive Ålands kulturdelegation utser en medlem vardera. Övriga medlemmar i rådet, varav tre representanter för näringslivet, utses av landskapsregeringen.

Lantrådet är rådets ordförande. Rådet väljer inom sig två vice ordföranden.

Rådet utser, vid sitt första ordinarie möte under respektive mandatperiod, en huvudsekreterare för en period om två år. Huvudsekreteraren bereder rådets möten i samråd med rådets ordförande och båda vice ordföranden.

3. Arbetssätt

Rådet förväntas arbeta på ett sätt som skapar bred förankring för utvecklings- och hållbarhetsagendan, ”Alla kan blomstra”-visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen i samhällets sektorer och hos allmänheten. Vidare förväntas rådets interna arbete främja ett fritt tänkande i syfte att kunna bidra till den transformation som utvecklings- och hållbarhetsagendans genomförande innebär.

Rådet ska hålla minst tre ordinarie möten per år. Utöver de ordinarie mötena kan rådets ordförande eller huvudsekreterare kalla till extra möten. Rådet kan inom sig skapa arbetsgrupper för beredning och rådgivning.

Rådet ska driva på och följa upp det åländska samhällets arbete med genomförandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Arbetsgruppen för koordinering och rapportering bistår rådet. Rådet fastställer arbetsgruppens mandat och arbetsgruppens medlemmar utses genom beslut av rådets ordförande samt båda vice ordföranden. Arbetsgruppens uppdrag är att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

4. Beslut

Rådet beslutar om eventuella justeringar av vision, strategiska utvecklingsmål, delmål samt huvudindikatorer. Rådet fastställer utvecklings- och hållbarhetsagendans statusrapporter.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.