Ålands Handikappförbund | Bärkraft.ax

Ålands Handikappförbund

Ålands handikappförbund har som medaktör i nätverket bärkraft.ax varit med och utarbetat Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och förbundet har formellt ställt sig bakom agendan. 

Ålands handikappförbund fokuserar i sitt arbete som intressebevakare och informationsspridare på funktionshindersområdet på social hållbarhet, främst med fokus på de strategiska utvecklingsmålen 1. Välmående människor vars inneboende resurser växer och 2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Förbundet bidrar även till förverkligandet av utvecklingsmål 5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag i och med sitt arbete för turism för alla.

Förbundet valde 2017-2018 nedanstående tre åtgärder för att på så sätt bidra till förverkligandet av visionen och några av de strategiska utvecklingsmålen. Åtgärderna är utförda.

Samtal med de åländska politikerna den 28.11.2017

Under samtalet kommer vi att i dialog med makthavarna (politikerna) lyfta några av handikappförbundets hjärtefrågor; förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, uppdaterad lagstiftning som berör funktionshinderområdet, genomförandet av en gemensam kommunal socialvård på Åland samt ökad tillgänglighet i samhället. Vi hoppas genom samtalet få beslutsfattarna att inse vikten av att prioritera arbetet med hjärtefrågorna. Dessa teman berör de strategiska utvecklingsmålen 1 och 2.

Heldag med föreläsare Lars-Göran Wadén på temat ”tillgänglighet som tillväxt”

Föreläsningen är kopplad till förbundets arbete för turism för alla och kommer att beröra vikten av god tillgänglighet och gott bemötande i samhället. Inbjudna kommer att vara allt från näringslivet till politiker och allmänheten, vi vill nå ut till så många som möjligt. Detta är förbundets sätt att arbeta för ökad kunskap och därmed bättre attityder, kopplat till de strategiska utvecklingsmålen 1, 2 och 5.

Projekt ”Rättighetsutbildare på Åland” gällande FN konventionen

Ålands handikappförbund vill genom detta projekt bidra till att göra FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning känd hos kommuner och myndigheter och ge konkreta verktyg (ex. handböcker) för hur man kan arbeta för att implementera konventionen på Åland. Genom att öka kunskapen om konventionen kan attityderna till, och levnadsvillkoren för, personer med funktionsnedsättning förbättras på sikt. Projektet är helt i linje med de strategiska utvecklingsmålen 1 och 2.

 

Ålands Handikappförbund och hållbarhet

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.