Uppdragsbeskrivning | Bärkraft.ax

Uppdragsbeskrivning

Arbetsgruppen för koordinering och rapporterings uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och dels att ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Koordineringen av implementeringen genomförs genom att färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål etableras (och revideras löpande vid behov) samt att färdplanernas genomförande koordineras.

Rapporteringen av implementeringen genomförs dels genom att aktuell status rapporteras löpande i digital form och dels genom framtagandet av ett utkast till årlig statusrapport.

Arbetsgruppen utses av utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Arbetsgruppen förväntas bland annat

odla helhetsperspektiv

Uppnåendet av de strategiska utvecklingsmålen är inbördes beroende av varandra. Arbetsgruppen förväntas säkerställa att implementeringen av respektive strategiskt utvecklingsmål beaktar implementeringen av övriga sex strategiska utvecklingsmål.

förstärka pågående insatser och tillföra mervärde

Inom ramen för ordinarie verksamheter i samtliga samhällssektorer pågår insatser som direkt eller indirekt bidrar till implementeringen. Arbetsgruppen förväntas bidra till att synergieffekter mellan dessa insatser uppstår.

Inom de strategiska utvecklingsmålen finns delmål där få eller ingen aktör verkar för uppnåendet av delmålet. Arbetsgruppen tillför mervärde genom att identifiera dessa och ta initiativ till åtgärder och projekt inom dessa områden.

undvika dubbelarbete

Både genom att identifiera risker för att två eller flera aktörer gör liknande insatser parallellt och genom att undvika att ta initiativ i områden där insatser redan initierats.

löpande genomföra lagstiftningsanalys

Dels bör nu gällande lagstiftnings påverkan på möjligheterna att uppnå respektive strategiskt utvecklingsmål analyseras och dels bör konsekvenserna av ny lagstiftning analyseras.

Uppdragsbeskrivningen är fastställd av utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.