Målens huvudindikatorer | Bärkraft.ax

Målens huvudindikatorer

Du hittar data för alla indikatorer i de årliga statusrapporterna. Klicka här för att komma till den senaste, statusrapport 5. 

Strategiskt utvecklingsmål 1:

Välmående människor vars inneboende resurser växer

1. Andel av befolkningen som upplever sig blomstra för närvarande

2. Förväntad livslängd

3. Andel i befolkningen som har en eftergymnasial examen

4. Andel av befolkningen som anger sig ha medel eller hög möjlighet att samskapa meningsfulla förutsättningar/aktiviteter i sitt liv just nu

Strategiskt utvecklingsmål 2:

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

5. Andel av befolkningen som anger hög mellanmänsklig tillit

6. GINI-koefficienten

7. Andel av befolkningen som har upplevt våld i nära relationer under de senaste 12 månaderna

8. Andel av befolkningen som upplevt diskriminering och/eller korruption de senaste 12 månaderna

9. Jämställdhetsindikator - FN:s Gender Inequality Index

Strategiskt utvecklingsmål 3:

Allt vatten har god kvalitet

10. Vattnets kvalitet

11. Utsläpp av fosfor och kväve

12. Genomförandegrad av vattenvårdsåtgärder

Strategiskt utvecklingsmål 4:

Ekosystem i balans och biologisk mångfald

13. Andel skyddad mark

14. Andel skyddat vatten

15. Attityd hos allmänheten till biologisk mångfald

Strategiskt utvecklingsmål 5:

Attraktionskraft för boende, besökare och företag

16. Befolkningsförändring (födelsetal, in- och utflyttning)

17. Antal arbetsplatser i företag

18. Antal anlända övernattande gäster i kommersiella logianläggningar

Strategiskt utvecklingsmål 6:

Kraftigt minskad klimatpåverkan

19. Totala koldioxidutsläpp

20. Mängd/andel lokalproducerad fossilfri el

21. Mängd total fossil- och fossilfri energianvändning

Strategiskt utvecklingsmål 7:

Hållbar konsumtion och produktion

22. Andel av befolkningen som har resurssnål och återanvändande livsstil

23. Antal företag, föreningar och offentliga organisationer som redovisar sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning

24. Uppkommen mängd avfall per person

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.