Saxofönen | Bärkraft.ax

Saxofönen

Saxofönen ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan

Saxofönen är en frisörsalong i Mariehamn som jobbar utgående från Grön Salong-konceptet. Grön Salong-certifiering innebär att salongen enbart använder och säljer giftfria produkter, vilket i praktiken betyder att varken kund, frisör eller avlopp exponeras av farliga eller allergiframkallande kemikalier. Inom Grön Salong-konceptet arbetar salongen även med att vara en hållbar arbetsplats i smått och stort, från personalutbildningar inom giftfria metoder och produkter till miljöriktiga inköp av allt från textilier till fika.

Saxofönen har valt tre åtgärder som ytterligare bidrar till förverkligandet agendans mål och som utförs under de närmaste 12 månaderna:

1. Öka utbudet av 100 % ekologiska produkter

Trots att vi har fasat ut alla produkter med skadliga eller allergiframkallande ämnen så strävar vi ständigt efter att göra vårt utbud ännu mer anpassat till människa och miljö. Därför byter vi succesivt ut produkter som inte är helt ekologiska till ekologiska motsvarigheter, noga utvalda för att följa Grön Salong-konceptet.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsmål:

Mål 3, allt vatten har god kvalitet.

Alla källor till försämrad vattenkvalitet, till exempel gifter och plaster, har fasats ut alternativt fångats upp eller neutraliserats på annat sätt.

Mål 7, hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Ett led i att uppnå hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är självfallet att enbart konsumera hållbara varor och tjänster. Bland väsentliga åtgärder för uppnående av målet finns... systematisk utfasning av skadliga kemikalier.

2. Lokal vindenergi

Energisparande åtgärder är en viktig del av vår dagliga verksamhet. Vi lufttorkar handdukar istället för att tumla dem, har timer på utomhusskyltar och LED-lampor belyser salongen. Tidigare har vi köpt grön el i form av svensk vindkraft. För att stötta den lokala omställningen kommer vi att byta ut den gröna, svenska elen till grön, åländsk el.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsmål:

Mål 6, markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

I visionen för Åland är siktet inställt på att det åländska samhället endast använder förnybar energi...

3. Minimera vattenförbrukningen

Duschar och kranar används frekvent i en salong i och med hårtvättningar och ursköljningar. Under kommande period får duscharna och kranarna i salongen snålspolande munstycken. Genom åtgärden sparas både vatten och energi i och med att en mindre mängd uppvärmt vatten används, detta utan att påverka kundens bekvämlighet.

Koppling till utvecklings- och hållbarhetsmål:

Mål 6, markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

En hög energieffektivitet har också uppnåtts inom... privat varu- och tjänsteproduktion.

Mål 7, hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Användande att mark och vatten utgår från ett effektivt nyttjande av naturresurser och med hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om Saxofönens hållbarhetsarbete på:

http://www.saxofonen.ax/?page_id=2023

Kontaktperson:

Birgitta Lundin, saxofonen@aland.net eller tel. 018 12100

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.