Jomala kommun | Bärkraft.ax

Jomala kommun

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 24 april 2017 att ställa sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland samt meddela följande åtgärder med anledning av den:

  1. Jomala kommun avser minska CO2-utsläppen inom kommunens verksamhet. Som ett exempel eftersträvar kommunen, trots befolkningstillväxt och utvidgad förvaltning, att inte öka antalet körda kilometer inom verksamheten.
  2. Ökad förbrukning av energi från miljövänliga källor för drift av kommunens verksamhet. I strävan efter detta upphörde under 2016 all uppvärmning med olja vid kommunens fastigheter.
  3. I den mån det är möjligt inom kommunens verksamhet använda sådant material som minskar energiförbrukningen. Jomala kommun eftersträvar till exempel att sänka elförbrukningen inom kommunen genom att installera LED-belysning vid nyinstallationer och renoveringar.

Samtliga av ovan nämnda åtaganden följs upp genom miljönyckeltal i kommunens budget och bokslut. Utöver dessa tre punkter beslöt även kommunstyrelsen att det ska anordnas ett utbildningstillfälle i strategisk planering för hållbar utveckling för kommunens tjänstemän och förtroendevalda, vilket arrangerades under hösten 2017.

Måluppföljning för år 2017 

Jomala kommun hade 2017 en total elenergiförbrukning om 2 186 MWh, vilket är något lägre än föregående år. Kommunen gjorde även om samtliga elavtal till ”grön el” som produceras med förnyelsebar energi. Vid nyinstallationer och byten av ljuskällor har kommunen övergått till ledbelysning. Byten av ventilationsanläggningar har skett under året och då har optimerade, energieffektiva lösningar prioriterats. 

Primär uppvärmning av fastigheter med oljeeldning upphörde 2015 och under 2017 har all uppvärmning skett med förnyelsebar energi. Detta betyder att för den producerade el- och värmeenergin har det inte varit något CO2 utsläpp som påverkat klimatförändringen. Förbrukningen av fjärrvärme var 2017 totalt 1 674 MWh, varav Jomala Energi Ab levererade 1 387 MWh och Mariehamns Energi Ab 287 MWh. Antalet körda kilometrar inom förvaltningen var 2017 totalt 191 448 km. 

Jomala Kommun     2017    2016 

Elenergiförbrukning     2 186 MWh    2 300 MWh 

Oljeförbrukning     0 m3       0 m

Jomala Energi Ab     1 387 MWh    1 335 MWh 

Mariehamns Energi Ab     287 MWh    255 MWh 

Totalt utsläpp CO2*     0 ton    636 ton 

Körda kilometrar     191 448 km    167 097 km 

*(Gäller el och uppvärmning av fastigheter) 

Sammantaget kan konstateras att Jomala kommun uppfyllde alla delar av målsättningen förutom en minskning av körda kilometrar inom förvaltningen, där den ökade verksamheten inom byggförvaltningen 2017 har en bidragande orsak. Mest anmärkningsvärt är dock att kommunens el och uppvärmningsenergi har producerats helt med förnyelsebar energi och utsläppet av tillsluten CO2 därmed var 0 ton 2017.

Bygga och bo i Jomala kommun

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.