Ålands Vatten | Bärkraft.ax

Ålands Vatten

Formellt ställningstagande 

Ålands Vatten tog i mars 2017 beslut om att gå med som medaktör i bärkraft.ax 

Åtgärder som bidrar till agendans genomförande 

Ålands Vatten genomförde hösten 2016 en ABCD process för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland. Processen finns beskriven på Ålands Vattens båda websidor www.vatten.ax och www.vattenskydd.ax samt dokumenterad i Utvecklings- och hållbarhetagendans statusrapport 1 och med en film på Youtube. Filmen beskriver vår process, men fungerar också bra som en instruktionsfilm för de som är intresserade av att genomföra egna processer. 

Ålands Vattens vision lyder: 

”Oberoende av mänsklig påverkan håller vårt råvatten en utmärkt kvalitet och ekosystemen i sjöarna är i balans samtidigt som dricksvattenproduktionen och -distributionen utförs på ett hållbart sätt.” 

Strategiskt utvecklingsmål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” är det mål Ålands Vatten tydligast arbetar för, men det finns också kopplingar till flera andra av Utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål. I Ålands Vattens ABCD process togs sju strategiska utvecklingsmål kopplat till vår vision fram. Flera av dessa mål är direkt kopplade till Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 3, 4, 5 och 7. 

Ålands Vattens 7 strategiska utvecklingsmål för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland fram till år 2030: 

1. År 2030 tar 95 procent av ålänningarna aktiva beslut och eget ansvar kring vattenskydd i sina vardagliga liv. 

2. Den ekologiska statusen gällande näringsämnen i våra råvattentäkter har stabiliserat sig på en god nivå enligt vattenramdirektivet år 2030, och på en utmärkt nivå år 2051. 

3. Kunskapen om skadliga ämnen i råvattentäkterna har ökat avsevärt fram till 2025. Nivåerna av skadliga ämnen har minskat till icke skadliga nivåer 2030 och utsläppen har upphört 2051. 

4. Risker relaterade till mikrobiologiska föreningar, såsom virus och bakterier, har minimerats och detektions- och varningssystem har införts, i de befintliga råvattentäkterna till 2020 och i reservvattentäkterna till 2025. 

5. Senast 2030 har vi säkrat en tillräcklig vattentillgång genom att använda ett tillräckligt antal vattentäkter med vatten av god kvalitet. Som delmål ska nya vattentäkter fastslås senast 2018 och åtgärdsprogram för dessa fastslås senast 2020. Vattenkvaliteteten är god senast 2030. 

6. I tillrinningsområdena bedrivs blomstrande näringsverksamhet som inte har en negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjöarna. Nya innovativa metoder har utvecklats och tagits i bruk genom samarbeten över sektorerna. 

7. Den biologiska mångfalden är hög i och kring sjöarna och ekosystemen är välfungerande och i balans.

Om vi på Åland Vatten ska lyckas uppnå våra mål och vår vision behöver fler organisationer och personer påbörja sitt arbete. Som ett direkt resultat av vår ABCD process, och för att sprida kunskap om vårt arbete, tog vi fram en film som beskriver arbetet och som samtidigt kan fungera som en instruktionsfilm för andra som vill arbeta med samma metod. Se http://vattenskydd.ax/hallbartdricksvatten/. 

Vi har också tagit initiativ till att ta fram en webbsida med information om vårt arbete och vad andra kan göra för att hjälpa till att skydda vattnet, se www.vattenskydd.ax. 

Från och med år 2018 fortsätter Ålands Vatten att utveckla arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland i enlighet med dokumentationen av vår process. 

Vi nämner ett antal nyckelåtgärder: 

Fortsatt utveckling av samarbeten samt spridande av kunskap om vårt arbete. 

Fortsatt utveckling av information och kommunikation om vatten genom vattenskydd.ax. 

Samla information om punktkällor och andra belastningskällor inom tillrinningsområdet samt identifiera metoder för effektiva åtgärder. 

I samarbete med Östersjöfonden har vi tagit initiativ till att genomföra en ABCD process för mål 3 ”allt vatten har god kvalitet” tillsammans med andra aktörer på Åland. 

Deltar i Ålands Näringslivs kurs om hållbarhetsredovisning enligt GRI (Global Reporting Index) våren 2018. 

Initierar arbetet med en ABCD process för en hållbar dricksvattenproduktion. 

Kommunikation 

I Ålands Vattens ABCD process framkom det tydligt att om vi ska kunna lyckas uppnå de uppsatta målen och visionen behöver vi bli bättre på att förebygga förorening och för att uppnå det behövs det kunskap vilket vi kan uppnå genom information, kommunikation och samarbeten. Med bakgrund i detta har Ålands Vatten arbetat vidare och lanserade hösten 2017 en webbsida som ska bidra till ökad kunskap om hur vi skyddar våra vatten. Webbsidan finns på www.vattenskydd.ax 

På vattenskydd.ax finns också information om utvecklings- och hållbarhetsagendan, bärkraft.ax och Ålands Vattens åtagande här http://vattenskydd.ax/natverket-barkraft-ax/ 

Ett enkelt sätt för en organisation att stöda arbetet för en hållbar dricksvattenförsörjning och Agendans mål 3, ”Allt vatten har god kvalitet” är att kranmärka sin verksamhet. Kranmärkningen är en hållbarhetsmärkning framtagen av Svenskt Vatten för organisationer och evenemang som väljer kranvatten istället för flaskvatten. Vill du veta mer gå in på https://vattenskydd.ax/kranmarkning-pa-aland/  

Ålands Vatten: På väg mot ett hållbart dricksvatten

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.