En teckning med en målarpyts med pensel, en morot och potatis med en eko-lapp, ett flygplan med hjärtgroddar efter, stjärnor under bilderna.

Mål 7

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är en tvärgående fråga, som bidrar till uppnåendet av samtliga sex övriga strategiska utvecklingsmål. Med konsumtion avses såväl privatpersoners, offentlig sektors, företags som andra organisationers konsumtion av både varor och tjänster.

Ett led i att uppnå hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är självfallet att endast konsumera hållbara varor och tjänster. År 2030 sker således enbart hållbar konsumtion. Återanvändning och återbruk är lika självklart. Alla företag och offentlig sektor har kartlagt sin produktion av varor och tjänster i förhållande till de fyra hållbarhetsprinciperna med ambition om att steg för steg flytta in produktionen inom dessa fyra ramar. Begreppet avfall har ersatts och istället ses allt material som resurser.

Maten som konsumeras och produceras är både god och hälsosam. Det närproducerade är såväl uppskattat som eftertraktat. Utbudet av ekologiska åländska produkter har år 2030 ökat markant och primärproducenterna erhåller skälig ersättning för produkterna.

Utöver livsmedels- och energisektorn, som är avgörande sektorer och leder arbetet mot hållbara vanor, är även: hälso och sjukvårds-, bygg-, transport-, skogsbruks- och turismsektorn proaktiva i arbetet. I byggsektorn har användningen av åländskt trä ökat markant. Användning av mark och vatten utgår från ett effektivt nyttjande av naturresurser och med hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald.

Bland väsentliga åtgärder för uppnåendet av målet finns offentliga upphandlingsmetoder som säkerställer hållbar offentlig konsumtion respektive systematisk utfasning av skadliga kemikalier.

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Här kan du lyssna på visionen: