En enkelt tecknad sol ovanför vågor, bredvid solen snirklor som föreställer vind.

Mål 6

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. På grund av utsläpp av växthusgaser riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från användningen av fossil energi.

År 2030 har väsentliga framsteg gjorts gällande andelen användning av energi från förnyelsebara källor. En hög energieffektivitet har också uppnåtts inom åtminstone alla land- och sjötransporter (som sker på åländskt vatten), enskilda hushåll samt offentlig och privat varu- och tjänsteproduktion.

Lokala förutsättningar för energiproduktion, som sol, vind, vågor och biobränsle, tillvaratas och stärker samhällets bärkraft.

År 2030 drivs alla nya person- och paketbilar utan fossila bränslen, så långt som möjligt undviks fossila bränslen i industrin. Fastigheter värms upp utan fossila bränslen, och utsläppen av koldioxid från färjor har upphört. Den åländska skogen är en väsentlig kolsänka samt erbjuder ersättningsprodukter till fossila alternativ. En energismart samhällsbyggnad ser till samspelet mellan bebyggelse, utveckling, transporter och försörjningssystem för att minska energianvändningen inom respektive sektor och arbetar mot en omställning till förnyelsebara energikällor.

I visionen för Åland är siktet inställt på att det åländska samhället endast använder förnybar energi och rena bränslen och att väsentliga förbättringar vad gäller energieffektivitet och lagring uppnås.

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

7. Hållbar energi för alla

13. Bekämpa klimatförändringen

Här kan du lyssna på visionen: