En enkelt tecknad ålandskarta, v-formade pilar som pekar inåt finns runt öarna på kartan

Mål 5

Attraktionskraft för boende, besökare och företag

Attraktionskraft förutsätter framåtrörelse. En annan förutsättning är en användning av ordet ”vi” på ett välkomnande sätt: det är ett ”vi” som är till för alla som vill bo och verka på Åland, och det är ett ”vi” som öppnar upp för världen. Hög attraktionskraft leder till bärkraft.

År 2030 är Ålands attraktionskraft hög både för boende och icke-boende på Åland. Detta gäller även för olika typer av investeringar. Åland som destination har också hög attraktionskraft och utvecklas kontinuerligt. Överlag bidrar uppnåendet av alla övriga sex strategiska utvecklingsmål med dess innebörd i hög grad till att främja och stärka Ålands attraktionskraft.

En av de stora tillgångarna som är med och skapar Ålands attraktionskraft är naturen, och tillgängligheten till natursköna, särskilt kustnära, områden. Därför är bevarandet och tillgängligheten till naturen säkerställd år 2030. Kultur- och bildningssektorn samt föreningslivet är ytterligare stora tillgångar på Åland som skapar attraktionskraft. Därför stimuleras och uppmuntras till fortsatt engagemang och livskraft. Även kulturarvet bevaras, synliggörs och utvecklas. Konst, design och arkitektur värderas högt.

Mariehamn, i egenskap av centralort, påverkar attraktionskraften hos såväl boende, besökare som företag. Därmed är Mariehamns utveckling en angelägenhet för hela Åland. Näringslivet, som sedan länge verkar framgångsrikt både lokalt och internationellt, är ytterligare en stor tillgång. Det samma gäller en samspelt, serviceinriktad och ekonomiskt stabil offentlig sektor i rollen som samhällsbyggare. Både näringslivet och offentlig sektor erbjuder kvalificerade och utvecklande arbetsmöjligheter.

Förmågan att identifiera och tillämpa nya innovationer och tekniska lösningar, som bidrar till ett hållbart och bärkraftigt samhälle, är god. Det åländska samhällets litenhet möjliggör snabb implementering, vilket bidrar till förstärkning av attraktionskraften. Kollektivtrafiken, utifrån lokala förutsättningar och tillgänglig ny teknik, skapar förutsättningar för resurseffektiva och hållbara transporter.

Förmågan till samverkan, lokalt och med samhällena runt Östersjön, är god. Fysiska och digitala mötesplatser förädlas. Hållbara transporter används för kontakterna med omvärlden. Ett särskilt fokus ligger på fördjupade relationer med Åbo- och Helsingfors-områdena respektive Stockholms- och Uppsalaområdena.

I närtid vidtas åtgärder för att stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och förändringar i åländska samhällets alla delar.

Utvecklings- och planeringsprocesser för mark- och havsanvändning, som kvalitetsmässigt ligger i framkant i nordiskt perspektiv, är en nyckelfaktor för att uppnå en gradvis förstärkning av attraktionskraften. Med hjälp av utvecklings- och planeringsprocesserna optimeras synergieffekterna i samspelet mellan natur, kultur, infrastruktur och transporter. God infrastruktur för företag samt goda boendemiljöer prioriteras. Mångfunktionella platser skapar en levande närmiljö med hög attraktivitet och tillgänglig service.

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

8. Hållbar ekonomisk tillväxt

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

13. Bekämpa klimatförändringen

Här kan du lyssna på visionen: