En tecknad fisk med huvudet uppåt och stjärten nedåt, den viftar med fenorna.

Mål 3

Allt vatten har god kvalitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på planeten. På Åland finns en utbredd insikt om betydelsen av ett friskt Östersjön med alla dess vikar, djupgropar och ytvatten samt tillgången till friska sjöar för rent dricksvatten.

År 2030 är allt åländskt vatten, dricksvatten, grundvatten, sjöar, kust- och havsområden av god kvalitet. Idealbilden är att vattenkvaliteten är så god att vi kan dricka direkt ur våra sjöar.

I arbetet för ett friskt Östersjön tar Åland ansvar för att alla slags föroreningar i åländska verksamheter upphör. Samtidigt krävs proaktiv samverkan med övriga samhällen kring Östersjön. Åland har både en skyldighet och rättighet att vara Östersjöns röst.

Flera åtgärder används för att se till att allt vatten har god kvalitet år 2030. Kretsloppen, i bland annat jord- och vattenbruket, är till största del slutna. Näringsämnena fosfor och kväve läcker inte, och från reningsverk och avlopp återförs näringen till livsmedelsproduktionen. I åtgärdsarbetet prioriteras de vattenförekomster, 61 kustvattenförekomster och 14 sjöar, som pekats ut i EU:s vattendirektiv.

Ett samlat helhetsperspektiv på vattenanvändningen säkerställer att åtgärder, handlingsplaner och direktiv tillsammans möjliggör ständiga förbättringar av vattenkvaliteten samt att alla behövliga åtgärder uppmärksammas.

Alla källor till försämrad vattenkvalitet, till exempel gifter och plaster, har fasats ut alternativt fångats upp eller neutraliserats på annat sätt. År 2030 är alla områden som kan ha betydelse för dricksvattentillgången (yt- och grundvatten) skyddade.

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

6. Rent vatten och sanitet

14. Hav och marina resurser

Här kan du lyssna på visionen: