Tecknade glada ansikten i olika åldrar och med olika frisyrer, små hjärtan emellan

Mål 2

Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

Inga varaktiga framsteg kan nås i ett sammanhang präglat av konflikt och våld. Välgrundad mellanmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.

I det åländska samhället 2030 känner alla, oavsett ålder eller kön, tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga. Vi arbetar aktivt i alla samhällets delar för att avskaffa alla former av fysiskt, sexuellt och verbalt våld och övergrepp, särskilt i nära relationer.

Detta samhälle karaktäriseras av ett demokratiskt ledarskap som proaktivt och systematiskt inkluderar alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, ursprung, religion, annan övertygelse eller ekonomisk ställning i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Förutsättningar för att agera ledare i våra egna liv och i föräldraskapet är goda. Samhället karaktäriseras också av god servicenivå gällande tillgång till dagligvaror, energi, äldreomsorg, sjukvård, skola och transporter.

Inga hushåll, i synnerhet barnfamiljer och pensionärer, lever i en ekonomiskt utsatt position. Lika arbete ersätts med lika lön, och inkomsttillväxten är högre än genomsnittet för de 40 % som har lägst inkomster. Alla ungdomar och inflyttade studerar alternativt försörjer sig på egen hand.

Jämställdhet och jämlikhet har också uppnåtts i samhället, bland annat genom att såväl kvinnor, män och inflyttade är representerade i beslutande organ i både offentlig och privat sektor. Hushålls- och omsorgsarbetet fördelas jämnt mellan de vuxna.

Samhället år 2030 är tillgängligt för alla, och både boende och besökare med någon form av funktionsnedsättning beaktas i alla samhällsområden. Inflytande och delaktighet i all samhällsbyggnad, planering och utformning av fysiska strukturer prioriteras högt, med en kontinuerlig och inkluderande dialog.

I detta samhälle är också makt, inflytande och resurser jämlikt fördelade och korruption förekommer inte. Föreningslivet erbjuder en stor variation av möjligheter till engagemang och gemenskap. Samtidigt är föreningslivet en motor för nya lösningar som bidrar till förverkligandet av visionen. Samhället karaktäriseras vidare av högt valdeltagande.

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

1. Ingen fattigdom

2. Ingen hunger

5. Jämställdhet

8. Anständiga arbetsvillkor

10. Minskad ojämlikhet

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Här kan du lyssna på visionen: