En tecknad bild på en långhårig person med ett hjärta på som det växer en blomma från

Mål 1

Välmående människor vars inneboende resurser växer

Att blomstra handlar om något djupare än materiell välfärd och att allt skulle vara roligt jämt. I det åländska samhället skapas förutsättningar för människor att komma till sin rätt och att trivas.

För att, senast 2030, uppnå välmående människor vars inneboende resurser växer, har alla på Åland möjlighet till välmående, och även chansen att ta till sig kunskaper och färdigheter som får en att blomstra. Meningsfullt arbete för alla vuxna, avlönat eller ej, tar till vara på och förädlar människors inneboende resurser och bidrar till välmående. Arbetsvillkoren är anständiga, med ersättningsnivåer som möjliggör egen försörjning.

Välmående barn lever i trygga uppväxtmiljöer med möjlighet till harmonisk och mångsidig utveckling. I detta ingår både god psykisk och fysisk hälsa. Alla barn får även tillgång till en skola där man lär sig vara människa i ett hållbart samhälle. Förutom de grundläggande kompetenserna, att läsa, skriva och räkna, är fokus på förmågor och kunskaper som ledarskap, medveten konsumtion, etik, livsåskådning, estetik, analys-, initiativ- och kommunikativ förmåga, språk och informations- och kommunikationsteknik. Grund- och gymnasieutbildningen ska vara i framkant i nationell och internationell jämförelse.

Välmående vuxna tar, efter bästa förmåga, ansvar för sin hälsa och upplever sig välmående. Att ta ansvar för hälsan innebär bland annat att äta hälsosamt, att motionera och att avstå från bruk av tobak samt missbruk av alkohol och andra droger.

År 2030 har alla, oavsett kön och ålder, tillgång till en samtalspartner och stödperson. Vård och omsorg är individuellt behovsanpassad och onda spiraler bryts tidigt. Sjukfrånvaro-dagarna är minimerade i den arbetsföra delen av befolkningen.

Närmiljön är välkomnande och tillgänglig för alla. Trygghet, välplanerade bostadsområden och servicepunkter, närhet till grönska och en omgivning som uppmuntrar till samvaro, kultur, utomhusvistelse och lek är prioriterad i all samhällsbyggnad.

Alla människor bör få chansen att anskaffa sig de tillgångar, i mån av möjlighet att ta de till sig, som behövs för att blomstra och samtidigt bidra till bärkraften. I detta ingår bland annat kunskaper om hållbar utveckling, hållbara livsstilar och konsumtionsmönster, mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati, aktivt medborgarskap och främjande av fredliga relationer. Det gäller såväl barn och unga samt vuxna oavsett om de vuxit upp på Åland eller flyttat till ö-samhället senare i livet.

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

3. Hälsa och välbefinnande

4. God utbildning för alla

Här kan du lyssna på visionen: