FN:s Agenda 2030

Parallellt med att Åland har definierat sin agenda har världen gjort det samma. I september 2015 antog FN:s alla medlemsländer Agenda 2030, med sjutton globala och hållbara utvecklingsmål för världen. Förverkligandet av den lokala agendan för Åland utgör samtidigt det åländska, om så i det lilla, bidraget till genomförandet av Agenda 2030.

De globala målen för hållbar utveckling

 1. Ingen fattigdom. Avskaffa all form av fattigdom överallt.

 2. Ingen hunger. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

 3. Hälsa och välbefinnande. Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

 4. God utbildning för alla. Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 5. Jämställdhet. Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 6. Rent vatten och sanitet. Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

 7. Hållbar energi för alla. Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 10. Minskad ojämlikhet. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 11. Hållbara städer och samhällen. Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 12. Hållbar konsumtion och produktion. Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 13. Bekämpa klimatförändringen. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 14. Hav och marina resurser. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

 15. Ekosystem och biologisk mångfald. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem och hejda förlusten av biologisk mångfald.

 16. Fredliga och inkluderande samhällen. Främja fredliga och rättvisa samhällen för hållbar utveckling, samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner på alla nivåer.

 17. Genomförande och globalt partnerskap. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Fördjupa dig i de globala målen

Läs mer om Agendan 2030 på webbplatsen: http://www.globalamalen.se/

Här kan du lyssna på visionen: