De sju strategiska utvecklingsmålen

Visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” är en bild av det bästa Åland vi kan tänka oss och är därmed i mångt och mycket tidlös. För att stöda vår gemensamma strävan mot visionen har sju strategiska utvecklingsmål till år 2030 definierats. Genom att uppnå utvecklingsmålen tar vi ett stort steg på vägen mot förverkligandet av visionen. 

  • Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer
  • Mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället
  • Mål 3: Allt vatten har god kvalitet
  • Mål 4: Ekosystem i balans och biologisk mångfald
  • Mål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag
  • Mål 6: Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet
  • Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Läs mer om varje mål på undersidorna.

Här kan du lyssna på visionen: